Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Luonto ja Rudus LUMO-ohjelma

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on joidenkin lähteiden mukaan jopa suurempi uhka yhteiskunnalle kuin ilmastonmuutos. Luonnon monimuotoisuuden suurimpia uhkia on avomaiden häviäminen. Kiviainesten ottoalueet muodostavat laajoina, avoimina ympäristöinä erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle. Laiduntamisen ja metsäpalojen vähenemisen myötä ovat tällaiset laajat, avoimet alueet kokonaan katoamassa Suomen luonnosta. Samalla kun kiviaineshuolto toteuttaa välttämätöntä yhteiskunnallista tehtäväänsä, se voi toimia suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edelläkävijänä. 

Wwf rudus virtavesihanke siuntio 3

WWF:n virtavesihanke Siuntiossa

Rudus on mukana WWF:n kaikkien aikojen suurimmassa virtavesihankkeessa Suomessa. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nousemaan ihanteellisille lisääntymisalueilleen Siuntion Kirkkojokeen, kun WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakentavat jokeen luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoittaa hankkeeseen tarvittavan kiviaineksen.

Lue lisää >>


Ryttylä harrastusmahdollisuudet havainnekuva

Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualue

Hausjärven Ryttylä on vanha soranottoalue, joka on kokenut muutoksen Rudus LUMO –ohjelman mukaisen jälkihoidon kautta Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamaksi Kakslammin suojelualueeksi..

Lue lisää >>


Suomies

Hyvinkään Suomies

Hyvinkään Suomies kuuluu Ruduksen LUMO-ohjelmaan. Maisema-arkkitehti Vilma Pylkkö teki yrityksen toimeksiannosta alueelle uuden jälkihoitosuunnitelman vuonna 2013 osana diplomityötään. Jälkihoitosuunnitelman tavoitteeksi asetettiin alueen maiseman laadun ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen. Ruduksen soranotto Suomiehen alueelta päättyi vuonna 2014.

Lue lisää >>


Rudus Ekosysteemihotelli Raasepori

Ekosysteemihotelli Raaseporissa

Raaseporin tuotantoalueelle perustettiin syksyllä 2014 ekosysteemihotelli, jonne voidaan siirtää uhanalaisia ekosysteemejä turvaan suunnitellun Vt 25 levennyksen alta.

Lue lisää >>


Rudus LUMO Kråkö nuokkukohokkeja

Kråkön viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit

Kråkö on yksi Ruduksen LUMO–ohjelman pilottikohteista. Alue valikoitui ohjelmaan sen luontoarvojen vuoksi. Luontoasiantuntijoista koostuva ryhmä vieraili Kråkössä kevään 2013 aikana. Alueella oleva noin 10 aarin kokoinen lammikko oli viitasammakoille suotuisa lisääntymispaikka, mutta se oli kasvamassa umpeen.

Lue lisää >>


Korvenkylän törmäpääskyrinne lähikuva

Korvenkylän törmäpääsky-yhdyskunta

Oulun Korvenkylän tuotantoalue on toiminnassa oleva maa-ainesten käsittely ja kierrätystoimintojen alue. Alueen haasteena on aikaisemmin ollut törmäpääskyt, jotka keskeyttivät useana kesänä tuotteiden myynnin pesimällä viikonloppuisin tuotekasoihin. LUMO-ohjelman käynnistymisen myötä keväällä 2013 tuotantoalueelle tehtiin uhanalaiselle törmäpääskylle uusioympäristö vesialtaan vierellä olevaan hienoainespenkkaan.

Lue lisää >>


Joutteen perhosniitty

Joutteen perhosniitty

Oulun Joutteen alue on vanha soranotto- ja maanläjitysalue. Kaksi vuotta läjitysalueen viimeistelyn jälkeen alue on ollut puoliavoin niittyalue, jossa kasvaa runsas kukka- ja heinäkasvillisuus.

Lue lisää >>


Rutolan sinisiipisirkka

Rutolan Sinisiipisirkka

Lappeenrannan Rutolan hiekkakuopalta löytyi vuonna 2013 maastokäynnin yhteydessä hyvin harvinaisen sinisiipisirkan (Sphingonotus caerulans) esiintymä, jonka koko oli useita kymmeniä yksilöitä. Sinisiipisirkka on viimeisimmässä uhanalaiskatsauksessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi, mikä tarkoittaa, että lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää.

Lue lisää >>


Maaninka Noro

Noron terassit ja kasvien siirrot

Maaningan Noro on vanha soranottoalue, joka sijaitsee osittain arvokkaalla harjualueella. Laaditun kaavan suunnittelumääräyksen mukaan ottotoiminnan lakattua alueen jälkihoidossa tulee erityisesti ottaa huomioon kokonaisuuden maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden palauttaminen sekä pohjavesien suojelu.

Lue lisää >>


Jokikunnostukset Fiskarsinjoen talkoot Ruduksen kutusora

Jokikunnostukset

Suomessa on paljon jokia, jotka kaipaavat kunnostusta. Jokien kunnostus on toimintaa, jolla pyritään muuttamaan joen tilaa paremmaksi. Jokien kunnostus keskittyy usein koskipaikkoihin, ja tavoitteena on useimmiten palauttaa kaloille suotuisat olosuhteet ennallistamalla aiemmin perattuja virtapaikkoja.

Lue lisää >>


Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on asennetta ja käytännön tekoja

Olemme yhtenä osana ympäristövastuullista toimintaamme päättäneet ottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osaksi toimintaamme. Käynnistimme vuonna 2012 Rudus LUMO -ohjelman, jonka kehittämistä ja tavoitteiden määrittelyä olemme tehneet yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa. Olemme käyttäneet ohjelman toteuttamisessa myös työturvallisuustyöstä saamiamme oppeja.

Tavoitteeksemme olemme asettaneet sen, että luonto on toimipisteissämme monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Meillä on tuhansia hehtaareja maita käytössämme, joista osa on avoimia kiviainesten ottoalueita, osalla on tehdasrakennuksia. Toteutamme näillä alueilla sekä toimintaa että jälkihoitoa luonnon monimuotoisuuden huomioivilla tavoilla.

Asettamaamme tavoitteeseen pääsemiseksi aloitimme työmme henkilökunnan koulutuksella sekä ympäri Suomea toteutetuilla toimipisteiden kartoituksilla vuosien 2012-2013 aikana. Ensimmäisinä vuosina toteutimme myös ensimmäiset pilottikohteet. Nyt luonnon monimuotoisuuden huomioinen on jo tullut osaksi toimintamme suunnittelua, toimintaa sekä ottoalueidemme jälkihoitoa. Pilottikohteiden lisäksi olemme alkaneet toteuttamaan myös kohteita, joihin on tehty kokonaisvaltaisia LUMO-suunnitelmia. Kyseisissä kohteissa jälkihoito on suunniteltu maisemalliset näkökohdat, luontoarvot, pohjavesien suojelu ja alueiden maankäyttösuuunnitelmat huomioiden.

Luonnon monimuotoisuutta saadaan näkyväksi myös tuotteidemme avulla. Esimerkiksi kiviaineksillamme voimme luoda kaloille luonnollisia lisääntymispaikkoja. Jokikunnostustuotteita käyttävät muun muassa energiayritykset sekä erilaiset koskien muutoshankkeet.