Luonto ja Rudus LUMO -ohjelma

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on joidenkin lähteiden mukaan jopa suurempi uhka yhteiskunnalle kuin ilmastonmuutos. Luonnon monimuotoisuuden suurimpia uhkia on avomaiden häviäminen. Kiviainesten ottoalueet muodostavat laajoina, avoimina ympäristöinä erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle. Laiduntamisen ja metsäpalojen vähenemisen myötä ovat tällaiset laajat, avoimet alueet kokonaan katoamassa Suomen luonnosta. Samalla kun kiviaineshuolto toteuttaa välttämätöntä yhteiskunnallista tehtäväänsä, se voi toimia suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edelläkävijänä. 

Rudus oulunsalo kylvöt 1

Luonnonhoidon kokeiluja Oulunsalossa

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointia on suunniteltu yhteistyössä Villi vyöhyke ry:n kanssa. Rudus LUMO -ohjelmaan perustuva maisemointisuunnitelma mahdollistaa myös erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.


Wwf rudus virtavesihanke siuntio 3

Vesistökunnostuksia yhteistyössä WWF:n ja KVVY:n kanssa

Rudus on useiden vuosien ajan lahjoittanut kiviaineksia erilaisiin vesistökunnostushankkeisiin. Yhteistyö WWF:n kanssa aloitettiin vuonna 2018, jonka jälkeen Ruduksen kiviaineksella on kunnostettu kalateitä Lahdessa ja Siuntiossa sekä rakennettu ravinteita keräävä laskeutusallas Inkooseen.


Ryttylä harrastusmahdollisuudet havainnekuva

Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualue

Hausjärven Ryttylä on vanha soranottoalue, joka on kokenut muutoksen Rudus LUMO –ohjelman mukaisen jälkihoidon kautta Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamaksi Kakslammin suojelualueeksi.


Suomies

Hyvinkään Suomies

Suomies Hyvinkäällä on yksi Rudus LUMO -ohjelman ensimmäisiä pilottikohteita. Soranoton päätyttyä aluetta on kehitetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tänä päivänä Suomies on luontopolkuineen ja ympäristötaideteoksineen suosittu luontokohde, jossa on huomioitu sekä luonnon monimuotoisuus että virkistyskäyttö.


Rudus Ekosysteemihotelli Raasepori

Ekosysteemihotelli Raaseporissa

Raaseporin tuotantoalueelle perustettiin syksyllä 2014 ekosysteemihotelli, jonne voidaan siirtää uhanalaisia ekosysteemejä turvaan suunnitellun Vt 25 levennyksen alta.


Rudus LUMO Kråkö nuokkukohokkeja

Kråkön viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit

Luontoarvoiltaan rikkaan Kråkön ottotoimintaa ja jälkihoitoa on suunniteltu siten, että alueella viihtyvät viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit säilyttävät elinmahdollisuutensa jatkossakin. Viitasammakoille kaivetut uudet lammikot ovat jo saaneet uusia asukkaita.


Korvenkylän törmäpääskyrinne lähikuva

Korvenkylän törmäpääsky-yhdyskunta

Oulun Korvenkylän tuotantoalue on toiminnassa oleva maa-ainesten käsittely ja kierrätystoimintojen alue. Alueen haasteena on aikaisemmin ollut törmäpääskyt, jotka keskeyttivät useana kesänä tuotteiden myynnin pesimällä viikonloppuisin tuotekasoihin. LUMO-ohjelman käynnistymisen myötä keväällä 2013 tuotantoalueelle tehtiin uhanalaiselle törmäpääskylle uusioympäristö vesialtaan vierellä olevaan hienoainespenkkaan.


Rutolan sinisiipisirkka

Rutolan sinisiipisirkka

Lappeenrannan Rutolan hiekkakuopalta löytyi vuonna 2013 maastokäynnin yhteydessä hyvin harvinaisen sinisiipisirkan (Sphingonotus caerulans) esiintymä, jonka koko oli useita kymmeniä yksilöitä. Sinisiipisirkka on viimeisimmässä uhanalaiskatsauksessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi, mikä tarkoittaa, että lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää.


Maaninka Noro

Noron terassit ja kasvien siirrot

Maaningan Noro sijaitsee osin arvokkaalla harjualueella. Alueen maisemointia on jo aloitettu luonnon monimuotoisuus huomioiden terassoimalla rinteitä sekä siirtämällä ja kylvämällä alkuperäistä harjukasvillisuutta.


Muita lumokohteita joutteen niitty perhonen

Muita Rudus LUMO -ohjelman kohteita

Luonnon monimuotoisuus on huomioitu useassa kohteessamme eri puolella Suomea. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeä osa alueilla toteutettavaa LUMO-työtä.


Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on asennetta ja käytännön tekoja

Olemme yhtenä osana ympäristövastuullista toimintaamme päättäneet ottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osaksi toimintaamme. Käynnistimme vuonna 2012 Rudus LUMO -ohjelman, jonka kehittämistä ja tavoitteiden määrittelyä olemme tehneet yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa. Olemme käyttäneet ohjelman toteuttamisessa myös työturvallisuustyöstä saamiamme oppeja.

Tavoitteeksemme olemme asettaneet sen, että luonto on toimipisteissämme monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Meillä on tuhansia hehtaareja maita käytössämme, joista osa on avoimia kiviainesten ottoalueita, osalla on tehdasrakennuksia. Toteutamme näillä alueilla sekä toimintaa että jälkihoitoa luonnon monimuotoisuuden huomioivilla tavoilla.

Asettamaamme tavoitteeseen pääsemiseksi aloitimme työmme henkilökunnan koulutuksella sekä ympäri Suomea toteutetuilla toimipisteiden kartoituksilla vuosien 2012-2013 aikana. Ensimmäisinä vuosina toteutimme myös ensimmäiset pilottikohteet. Nyt luonnon monimuotoisuuden huomioinen on jo tullut osaksi toimintamme suunnittelua, toimintaa sekä ottoalueidemme jälkihoitoa. Pilottikohteiden lisäksi olemme alkaneet toteuttamaan myös kohteita, joihin on tehty kokonaisvaltaisia LUMO-suunnitelmia. Kyseisissä kohteissa jälkihoito on suunniteltu maisemalliset näkökohdat, luontoarvot, pohjavesien suojelu ja alueiden maankäyttösuuunnitelmat huomioiden.

Luonnon monimuotoisuutta saadaan näkyväksi myös tuotteidemme avulla. Esimerkiksi kiviaineksillamme voimme luoda kaloille luonnollisia lisääntymispaikkoja. Jokikunnostustuotteita käyttävät muun muassa energiayritykset sekä erilaiset koskien muutoshankkeet.