Hirvisilta 1 2150x350

Ruduksen vastuullisuuskatsaus 2023

Vastuullisuus on Ruduksen yrityskulttuurin ytimessä. "Koska olemme kehittäneet vastuullista toimintaa monella saralla jo niin pitkään, on se jo hyvin vahvasti läsnä kaikessa tekemisessämme ja yrityksen kulttuurissa."
Vapaaehtoisuus, arvot ja johdon sitoutuminen liittyvät hyvin vahvasti vastuullisuuteemme. Rudukselle vastuullisuus on jatkuvaa kehitystyötä ja yhteisiä, vaikuttavia tekoja.

Tutustu vastuullisuuskatsaukseemme:


Vastuullisuusjohtajan terveiset

– Vastuullisuus on osa Ruduksen kaikkea toimintaa. Vastuullisuutta ei voi, eikä kannata, erottaa muusta tekemisestä. Kaiken, mitä Rudus tekee, tulee olla vastuullisesti tehtyä, korostaa Ruduksen vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki.

Suomen johtavana betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajana Rudus haluaa olla alan suunnannäyttäjä hiilijalanjäljen pienentämisessä, hiilikädenjäljen kasvattamisessa sekä kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä.
– Olemme lähteneet kehittämään työturvallisuuteen, vähäpäästöisiin tuotteisiin, kiertotalouteen ja luontoon liittyviä toimintatapoja jo ennen kuin niitä kukaan on meiltä vaatinut, Rauhamäki sanoo.

Rauhamäen mukaan toimintaympäristön muutos on ollut valtava viimeisten vuosien aikana.
– Meillä on jo paljon mittareita ja tavoitteita, joita on osattu asettaa oleellisiin asioihin jo aiemmin, mutta on tärkeää myös tunnistaa, mitä vielä puuttuu ja toisaalta mitä olemassa olevia toimintatapoja ja tuotantoon liittyviä prosesseja tulee muuttaa ja kehittää, jotta saavutamme meille asetetut tavoitteet vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla.

– Käynnistämmekin tänä vuonna Euroopan kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella määritämme toimintasuunnitelmamme seuraaville vuosille, Rauhamäki kertoo.

Rudus vastuullisuusjohtaja terhi rauhamäki

Kuva: Haluamme tukea asiakkaitamme heidän vastuullisuuspolullaan tarjoamalla tietoa ja osaamista sekä vastuullisesti tuotettuja rakennusmateriaaleja ja tuotteita. Samalla haluamme olla hyvä kumppani kaikkien muidenkin sidosryhmiemme kanssa sekä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä niin rakennusalan kuin muidenkin toimijoiden kanssa, vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki kertoo.


Vastuullisuuden 2023 kohokohdat

Koko arvoketju mukaan ympäristötyöhön

Rudus on sitoutunut luontokatoon pureutuvaan kansainväliseen SBTN-ohjelmaan (Science Based Targets for Nature eli tieteeseen perustuvat luontotavoitteet).

Rudus LUMO -ohjelmassa on pureuduttu suoran, oman toiminnan luontovaikutuksiin. Vuoden 2023 aikana arvioitiin omien suorien toimintojen lisäksi arvoketjun toimijoiden luontovaikutuksia. SBTN-työ jatkuu määrittelemällä arvoketjusta ne pisteet, joihin tavoitteita voitaisiin asettaa.

Suomen ensimmäiset betonialan vastuullisuussertifikaatit Rudukselle

Ruduksen yhdelletoista toimipaikalle myönnettiin kansainväliset korkeat kriteerit täyttävät CSC-sertifikaatit osoituksena vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa. Ne ovat ensimmäiset Suomessa, koko maailmassa vastaavia sertifikaatteja on myönnetty noin 700.

Lohjan betonituotetehtaalla puuhake korvasi fossiilisen kaasun

Ruduksen Lohjan betonituotetehtaalla otettiin käyttöön biolämpölaitos, joka käyttää polttoaineenaan puuhaketta. Tehtaan suorat CO2-päästöt alenevat noin 75 prosenttia uusiutuvan polttoaineen käytön ansiosta.

Monimuotoisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen

Koulutimme henkilöstöä kattavasti liittyen yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisöissä. Lisäksi arvioimme työpaikkojemme sosiaalitiloja monimuotoisuuden näkökulmasta. Ylitämme työehtosopimusten määräykset ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan osalta.

Vähähiiliset ratkaisut talonrakentamiseen

Ruduksen vähähiiliset ratkaisut perustuvat tällä hetkellä CEVO-tuotteisiin, Vihreä Betoniin, muihin vähähiilisiin betonirespteihin, kierrätettyyn teräkseen sekä suunnittelun ja tuoteoptimoinnin etuihin. Hyvänä esimerkkinä Elpo-hormit, joiden CO2-päästöjä on saatu vähennettyä jopa 55 prosenttia.

Huomattavan korkeita CO2-päästövähenemiä on saavutettu muissakin tuoteryhmissä: seinäelementeissä 54, parveke-elementeissä 49, porraselementeissä 41 ja betonikivissä 57 prosentin säästöt. Päästövähenemät on tarkasteltava tuotekohtaisesti.

Koko henkilökunta työturvallisuuden koulutuksessa

Rudus panostaa työturvallisuuskoulutukseen koko organisaatiossa. Koko henkilökunta saa vuosittain vähintään kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta. Jokainen tapaturma ja mahdolliset parannustoimet käsitellään Ruduksen johtoryhmässä. Vuonna 2023 johdon turvallisuuskeskusteluja pidettiin ennätysmäärä.

Tarjoamme turvallisuuskoulutusta myös kumppaneillemme. Esimerkiksi vuonna 2023 noin 200 betoniauton kuljettajaa osallistui järjestämäämme Ajoneuvon kaatumisen ennaltaehkäisy -koulutusohjelmaan.

Toimintamme kokonaispäästöt vähentyneet

Toimintamme kokonaispäästöt ovat vertailuvuodesta 2019 vähentyneet 32 prosenttia.


Graafinen betoni julkisivu 1200x500

Taloudellinen vastuu kantaa vaikeidenkin aikojen yli

Taloudellinen vastuu korostuu syklisellä toimialalla. Samaan aikaan, kun olemme joutuneet sopeuttamaan eri toimenpitein koko rakennusalaa haastavassa ajassa, niin katsomme jo tulevaan, kun rakentamisen volyymit lähtevät takaisin nousu-uralle. Teimme huomattavia investointeja myös vuoden 2023 aikana erityisesti turvallisuuteen sekä energiatehokkaisiin tuotantolaitteisiin ja murskauksen sähköistämisen edistämiseen.

Hyvä kilpailukyky ja kannattavuus mahdollistavat yrityksen investoinnit tulevaisuuteen sekä panostukset työturvallisuuteen ja tuotekehitykseen.
Hyvä kilpailukyky on lisäksi mahdollistanut toimintamme laajentumisen Ruotsiin. Laajentuminen mahdollistaa uutta liiketoimintaa, luo uusia työpaikkoja ja laajentaa verojalanjälkeä.

Vahva taloudellinen suorituskyky myös mahdollistaa ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kantamisen. Haluamme jatkossakin olla merkittävä työllistäjä ja edistää kestävän rakentamisen muutosta.

Toimintaamme ohjaa arvoihimme perustuva eettinen ohjeisto (Code of Conduct), joka toimii ohjenuoranamme ja määrittää eettisen vaatimustasomme. Toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti, rehellisesti ja arvojemme mukaisesti. Emme pyri hyvään taloudelliseen tulokseen hinnalla millä hyvänsä. Samoin edellytämme toimittajiemme ja muiden liikekumppaniemme noudattavan niitä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, jotka on määritelty koko toimitusketjua koskevassa eettisessä ohjeistossamme (Supplier Code of Conduct).


Turvapuisto 1200x500

Turvallisuus vastuullisuutemme ytimessä

Ruduksen tavoitteena on olla kaikilla liiketoiminta-alueillaan Suomen turvallisin yhtiö. Se vaatii jatkuvaa ja suunnitelmallista kehitystyötä, koulutusta, tieto-taitoa, investointeja ja oikeaa asennetta – meiltä kaikilta.

Olemme tiukasti sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Systemaattinen toiminta työturvallisuuden kehittämisessä onkin tuottanut toivottuja tuloksia. Paitsi, että meillä on turvallista olla töissä, haluamme myös olla hyvä ja turvallinen yhteistyökumppani. Asiakas voi luottaa saavansa Rudukselta tuotteen tai palvelun, jonka tuotantoketjussa ei kenenkään terveyttä ole vaarannettu.

Rudus panostaa työturvallisuuskoulutukseen koko organisaatiossa sekä tarjoaa koulutusta myös kumppaneilleen. Turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen edellyttää aktiivista johtamista ja vuonna 2023 johdon turvallisuuskeskusteluja pidettiin ennätysmäärä.


Rudus lumo lintu 1200x500

Arvoketju mukaan Ruduksen ympäristötyöhön

Rudus on rakennusalan ympäristövastuun edelläkävijä päästöjen vähentäjänä, kiertotalouden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Se asema on saavutettu ennen kaikkea käytännön toimenpiteillä.

Yksittäiset käytännön toimenpiteet muodostavat yhdessä merkittävän hyödyn: korvasimme fossiilista dieseliä uusiutuvalla MyDieselillä, hankimme CO2-vapaata sähköä, sähköistimme polttoöljyllä toimivia murskaimia, lisäsimme uusiutuvien polttoaineiden ja sähkön osuutta lämmityksessä, keskitimme valmisbetonin tuotantoa tehokkaampiin yksiköihin, otimme käyttöön sähkökäyttöisiä betonimurskaimia, korvasimme maakaasua uudella hakelämpölaitoksella ja rajoitimme lämpimän veden käyttöä valmisbetoniasemilla. Vuonna 2023 raportoimme energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä 2 080 MWh:n edestä.

Yhteinen vastuumme ympäristöstä: teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme ja kumppaniemme kanssa ollaksemme merkittävä tekijä päästöttömän rakentamisen edistämisessä. Vastuullisuuteen kuuluu omien toimitusketjujen tunteminen. Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet ottavat huomioon koko arvoketjun ja tuovat tarkasteluun toimitusketjujen globaalit sekä paikalliset luontovaikutukset. Rudus sitoutui ensimmäisenä suomalaisena rakennusalan yrityksenä kansainvälisen SBTN-verkoston Corporate Engagement Program -ohjelmaan. 

Tavoitteenä on koko toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteen olemme asettaneet vuoteen 2035, johon mennessä tavoittelemme päästöjemme puolittamista koko arvoketjussamme vuoden 2019 vertailutasosta. Toimintamme kokonaispäästöt ovat vähentyneet 32 prosenttia vertailuvuodesta 2019.


Sosiaalinen vastuu 1200x500

Merkityksellistä työtä osallistavassa työyhteisössä

Sosiaalisen vastuun painopisteemme ovat työyhteisön monimuotoisuus, yhteenkuuluvuus ja osallistaminen.
Ruduksen työ- ja toimintakulttuurissa saa olla utelias, herättää keskustelua ja jakaa ideoita. Menestyksemme nojaa siihen, että meillä on vastuunsa kantava ja tavoitteisiimme sitoutunut henkilöstö –  meillä asioihin pääsee vaikuttamaan.

Arjen johtamisen kehittämiseen koko konsernin kattavat lähiesihenkilöiden Frontline-valmennukset jatkuivat hyvin tuloksin ja vuonna 2023 koulutukseen on osallistunut jo 80 prosenttia Ruduksen lähiesihenkilöistä. Koulutimme myös henkilöstöä kattavasti liittyen yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisöissä.  Lisäksi olemme arvioineet työpaikkojemme sosiaalitiloja monimuotoisuuden näkökulmasta. Ylitämme työehtosopimusten määräykset ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan osalta. Haluamme olla kiinnostava työnantaja kaikenlaisille hakijoille ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta, huomioiden tämän myös rekrytointi-ilmoituksia laatiessamme.Esitteet