Naapurisivut tiedottaa

Rudus Oy:n kivenottotoimintaa on siellä mistä saa kiveä. Ottotoiminta on aina luvanvaraista ja voidaan sallia myös alueilla lähellä asutusta. Tällöin on erityisen tärkeää toimia huomioimalla naapurit parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruduksen naapurisivut on tarkoitettu kiviaineksen ottoalueiden lähinaapureille sekä kuntien viranomaisille. Naapurisivuilla tiedotetaan kiviainesmonttujen ajankohtaisista asioista:

 • Tuotannon tai muun toiminnan muutoksista millä voi olla vaikutusta naapureihin
 • Toimipisteen tiedot, tuotannon kesto ja vaiheet sekä mittauksista
 • Mahdollisesti järjestettävistä keskusteluilloista ja/tai toiminnan esittelykierroksista
 • Huom! Naapurisivuilla ei tiedoteta räjäytyksistä - niistä ilmoitetaan tekstiviestillä palvelun tilanneille: tilaa tekstiviestipalvelu >

 


Yleiset noudatettavat ympäristöhaittojen ja -riskien torjuntakeinot

Jokaisella Ruduksen kiviainesmontulla tehtävät toimenpiteet ja noudatettavat säännöt


Pinta- ja pohjavedet

Alueella tarkkaillaan pinta- ja pohjavesien laatua sekä pohjaveden pinnankorkeutta. Tarkkailutulokset raportoidaan kunnan ympäristöviranomaiselle vuosittain keväällä.


Ottamisalueen tukitoiminta-alue

Ottamisalueelle on rakennettu tukitoiminta-alue, jollaa varastoidaan poltto- ja voiteluaineita, ja jolla työkoneiden tankkaukset tapahtuvat:

 • Tukitoiminta-alue on rakennettu asianmukaisesti ja tiivistetty HDPE-kalvolla, joka estää haitallisten aineiden päätymistä maaperään. Kalvon päällä on vähintään 30 cm:n vahvuinen kerros hiekkaa kalvon rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Suojatun alueen reunat on korotettu, jotta mahdolliset haitta-ainevuodot eivät kulkeudu tukitoiminta-alueen ulkopuolelle maaperään.
 • Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Tukitoiminta-alueelle varataan öljynimeytysainetta riittävä määrä (50–100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Myös käytettävissä työkoneissa on säilytetään öljynimeytysainetta.
 • Polttoaineet säilytetään lukittavassa kaksoisvaippasäiliössä, jossa on ylitäytön estimet.
 • Tukitoiminta-alueella varaudutaan vaarallisten jätteiden säilytykseen esimerkiksi siltä varalta, että työkoneet vaativat huoltoa. Vaarallisia jätteitä varten tukitoiminta-alueella on tarkoituksenmukainen suojattu ja lukittu jätesäiliö/kontti.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, pölyäminen on vähäistä.

 • Porauskalusto voidaan varustaa pölynkeräimillä ja ottamisalueen työmaateitä ja varastokasoja kastellaan myös tarpeen vaatiessa.

Melu

Melua syntyy kallion porauksesta, rikotuksesta, murskauksesta sekä työmaaliikenteestä.

 • Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla mrskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, meluvalleilla ja kiviainestuotekasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Tärinä

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä.

 • Jokaiselle kohteelle, jolle tärinämittari on sijoitettu, on tehty asiantuntijoiden toimesta katselmus/kuntotarkastus, jonka mukaan on määritetty kohteelle sopiva tärinän ohjearvo.

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla

 • Mikäli tärinän tarkkailutulokset ylittävät tärinämittareiden sijainneille asetettuja ohjearvoja, tärinävaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi louhintatekniikkaa muuttamalla.