Ekosysteemihotelli Raaseporissa

Raaseporin tuotantoalueelle perustettiin syksyllä 2014 Suomen ensimmäinen ekosysteemihotelli, jonne siirrettiin arvokasta harjulajistoa turvaan suunnitellun Vt 25 levennyksen alta.

Kasvien siirtoihin tarvittavien viranomaislupien ja hyväksymisien myötä alueelle siirrettiin 20 mätästä marraskuussa 2014, jolloin kasvit olivat lepotilassa ja hyönteisten seuraava sukupolvi talvehti maassa. Mättäät siirrettiin pyöräkuormaajalla soranottoalueen reunaluiskaan tehdyille tasanteille. Muun muassa erittäin uhanalainen hietaneilikka ja silmällä pidettäväksi luokiteltu kangasajuruoho olivat hotellin ensimmäisiä ”asukkaita”. Ekosysteemihotellin ideana onkin, että esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta siirretään harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen. Osa jää myös hotellialueelle, jolloin lajit saavat uutta elintilaa. Hotellia voidaan hyödyntää Raaseporin tapauksessa myös ottoalueen jälkihoidossa.

Ekosysteemihotelli hietaneilikka 20160606 134136

Ekosysteemihotellikokeilun tulokset

Ekosysteemihotellin elämää on seurattu sen perustamisesta lähtien. Tulokset kasvien ja hyönteisten osalta ovat olleet hyvin lupaavia ja Rudus Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja muiden alan asiantuntijoiden yhdessä kehittämä ekosysteemihotellin pilottihanke onkin onnistunut saavuttamaan tavoitteensa. Kasvit kukoistavat uusilla kasvupaikoilla, mutta ne ovat vallanneet myös uudestaan ne alueet, joista kasveja on siirretty. Hotellialueella on myös havaittu uhanalainen perhonen, ajuruohosulkanen. Pilottihankkeesta on lisäksi saatu hyviä kokemuksia toimivista työtavoista ja -välineistä kasvien siirroissa sekä testattu kasvupaikan soveltuvuutta. Kokeilun perusteella näyttää siltä, että ekosysteemihotellit voisivat toimia uudenlaisena luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävänä toimintamallina maankäyttöä vaativissa rakentamishankkeissa.

Ekosysteemihotelli raasepori rudus

Vauhtia kompensaatioille

Ekosysteemihotellit sopivat hyvin yhteen Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteiden kanssa.
Rudus Oy:n näkemyksen mukaan ekosysteemihotellien kokeilu on yksi keino edistää luontoarvojen kompensaatiomenettelyjen käyttöönottoa Suomessa. Kompensoinnilla tarkoitetaan, että esimerkiksi rakentamisen vuoksi heikentyneitä luonnonarvoja korvataan konkreettisilla toimilla joko paikan päällä tai muualla. Kompensaatio voi olla tulevaisuuden keino parantaa uhanalaisten lajien tilannetta. Samalla se voi mahdollistaa yhteiskunnalle tärkeiden rakennushankkeiden toteuttamisen.
Ekosysteemihotellin onnistunut pilotti johtaa toivottavasti paitsi uusiin hankkeisiin myös lainsäädännöllisten ja muiden edellytysten luomiseen kompensaatioille. Näin ne saataisiin Suomessa laajasti käyttöön.
Pitkällä tähtäimellä ekosysteemihotellit voivat avata uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

 

Suomen ympäristökeskuksen julkaisema hankkeen loppuraportti on luettavissa täältä: