Rudus mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Voimakkaiden sääilmiöiden yleistyminen sekä luonnon monimuotoisuuden häiriintyminen ovat merkkejä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Rudus on asettanut itselleen ympäristötavoitteita, joilla se osallistuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja vaikutusten pienentämiseen. Tavoitteet on määritelty toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja niissä luvataan parantaa energiatehokkuutta, pienentää hiilijalanjälkeä, edistää kiertotaloutta ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

Energiatehokkuus ympäristövastuullisen toiminnan osana

Pidämme tärkeänä, että jokainen tekee osansa yhteisen ilmastomme suojelemiseksi. Tämän takia sitoudumme ympäristötavoitteissamme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme. Energianhallintajärjestelmämme on sertifioitu ja kaikille toimialoillemme on myönnetty ISO 50001 sertifikaatti.

Energiatehokkaan toiminnan yksi perusajatuksemme on, että jokainen työntekijä tietää miten voi vaikuttaa energiankulutukseen omassa työssään. Tämän edistämiseksi jokainen työntekijä suorittaa Rudukselle räätälöidyn ympäristökorttikoulutuksen, missä käsitellään energiatehokkuuden käytännön toimenpiteitä. Energiakoulutusta täydennetään lisäksi toimiala- ja työtehtäväkohtaisilla energiakoulutuksilla. Hyväksi todettuja käytäntöjä energiatehokkuuden parantamiseksi jaetaan toimialojen ja toimipaikkojen välillä.

Energiatehokkuus on nostettu yhdeksi merkittäväksi tekijäksi arvioitaessa toteutettavia investointeja. Energiatehokkuuteen suunnatut investoinnit alentavat yleensä kerralla merkittävästi energiankulutusta. Tästä on esimerkkinä mm. tehtaiden lämmitysjärjestelmien modernisoinnit sekä kiviainesmonttujen sähköverkkoliittymät, joilla korvataan polttoöljyllä toimivia aggregaatteja.

Jatkuvat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat usein pieniä asioita. Tyypillisiä toimenpiteitä betonituotetehtaissa ja valmisbetoniasemilla ovat mm. valaistuksen ja ovien automatisointi/ajastus, ilmanvaihdon ja lämmityksen säädöt, paineilmavuotojen korjaus sekä työtapojen ja käyttötottumusten järkeistäminen. Kiviainestoimipaikoilla pyöräkoneen taloudellinen ajotapa ja tyhjäkäynnin vähentäminen ovat tuoneet hyviä tuloksia.

Energiatehokkuuden seuranta

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii energiankulutuksen luotettavaa seurantaa ja tuotantomääriin suhteutettua kulutuksen ymmärrystä. Seuraamme tuotannon ominaisenergiankulutusta kuukausittain eri toimialoilla ja pyrimme aina löytämään syyn poikkeaviin kulutuksiin. Sähkönkulutuksen seurantaan on otettu käyttöön Enerkey- järjestelmä, missä kulutusta voidaan seurata jopa tuntitasolla.

Vuosittain tapahtuvissa toimipaikkojen sisäisissä tarkastuksissa käymme lävitse energiatehokkuuteen liittyviä asioita. Tällä tavoin ylläpidämme jo tehtyjä säästötoimenpiteitä ja toimintatapoja.


Betonin kierrätys sekä betonijätteestä jalostetut tuotteet hiilinieluna

Rudus kierrättää omat ylijäämäbetonit sekä puolet kaikesta Suomessa syntyvästä betonijätteestä. Betonijätteestä jalostettu Betoroc-murske voi sitoa suuren ominaispinta-alansa takia nopeasti itseensä noin kolmanneksen sementin valmistuksen yhteydessä vapautuneesta hiilidioksidista. Edellytyksenä on, että betonirakennukset puretaan asianmukaisesti, betonijäte murskataan riittävän pieneen raekokoon (esim. 0/45 mm) sekä tulevan käyttökohteen muut tekniset vaatimukset huomioidaan. Valmiin murskeen varastointi kasoilla edesauttaa hiilidioksidin sitoutumista. Lopulliseen sidotun CO2:n määrään vaikuttavat murskeen raekoko, varastointiajat ja olosuhteet maarakenteissa.