Haluamme olla osa päästötöntä rakentamista

Tavoitteenamme on olla betoniteollisuuden suunnannäyttäjä hiilikädenjäljen kasvattamisessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä. Rudus LUMO –ohjelmalla edistämme luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähenemistä. 
Ruduksen strategisena tavoitteena on koko toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristovastuustrategia ohjaa toimintaa

Tiedostamme, että hiilineutraaliustavoitteemme suurin haaste on siinä, ettei se koske pelkästään omaa toimintaamme, vaan koko arvoketjuamme. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme sitoutuneet tekemään hartiavoimin työtä oman toimintamme ja tuotteidemme kehittämiseksi. Toisaalta tavoite vaatii toteutuakseen myös teknologisia harppauksia, joita emme voi tehdä yksin vaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme ja kumppaniemme kanssa. 

Olemme valmiita tekemään Concrete Acts!

Ympäristövastuumme painopisteet

Ympäristövastuustrategiamme visiona on olla osa päästötöntä rakentamista. Haluamme vaikuttaa tulevaisuuteen luomalla vähähiilisiä ratkaisuja luonnon monimuotoisuutta tukien ja kiertotaloutta edistäen. Olemme tunnistaneet Ruduksen toiminnalle neljä ympäristövastuun painopistealuetta: hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus. Jokaiselle painopistealueelle on määritelty tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ympäristövastuu strategia

Tutustu ratkaisuihimme:

VÄHÄHIILISET TUOTTEET

Teemme jatkuvaa kehitystyötä uusien vähähiilisten ratkaisuiden ja tuotteiden eteen.

KIERTOTALOUDEN RATKAISUT

Kehittämällämme betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteellaBetoroc-murskeella, voidaan korvata neitseellisiä sora- ja kalliomurskeita tie- ja pohjarakentamisessa. Murske valmistetaan purkukohteiden, rakennustyömaiden ja betoniteollisuuden betonijätteestä, ylijäämäbetonista sekä hukkakappaleista. Betorocin hiilijalanjälkeä pienentää karbonisaatioprosessi, jossa betonin sisältämä sementtikivi sitoo elinkaarensa aikana itseensä hiiltä.

LUONNON MONIMUOTOISUUS

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastomuutoksen ohella suuri uhka maapallolle. Rudus haluaa LUMO-toimintatavallaan edesauttaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. LUMO-toimenpiteissä huomioimme myös monimuotoisuutta edistävän maisemoinnin mahdollisuudet hiilen sitomisessa ja sen myötä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.


Jäitkö pohtimaan jotain?

LUE TÄÄLTÄ YLEISIMMÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET LIITTYEN YMPÄRISTÖTYÖHÖMME

TAI OTA YHTEYTTÄ! info@rudus.fi

Ruduksen ympäristötavoitteet 2022-2025

Ruduksen toiminnoille on asetettu kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, joiden päämääränä on koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kiertotalouden edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Asetetut tavoitteet kannustavat kierrätysraaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä jätteiden synnyn ehkäisyyn. Tavoitteena on myös LUMO-ohjelman huomioiminen jälkihoitosuunnitelmissa. Näiden lisäksi tavoitellaan parempaa vuoropuhelua ja yhteistyötä naapureiden kanssa sekä aktiivista ympäristöhavaintojen raportointia.

CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä koko arvoketjussa (vertailuvuosi 2019), välitavoite vuoteen 2025

Kierrätystä ja materiaalitehokkuutta edistetään kaikilla toimipaikoilla. Seosaineiden käytön lisäämiseksi ja uusien innovaatioiden käyttöön ottamiseksi haetaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia valmisbetoniasemilla ja betonituotetehtailla. Kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen lisäämisellä edistetään kiertotaloutta ja vähennetään toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 

Tunnemme hyvin toiminnassamme käytetyn energian profiilin. Lähestymme päästöttömyyttä tehostamalla toimintamme energiatehokkuutta sekä siirtymällä päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energialähteisiin. Olemme siirtyneet käyttämään MY Diesel polttoainetta osassa omia ajoneuvojamme ja tarjoamme myös asiakkaille mahdollisuuden vähäpäästöisiin tuotetoimituksiin. Pidemmän aikavälin trendinä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköenergialla tai uusiutuvilla polttoaineilla.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on puolittaa CO2-päästöt vuoteen 2035 mennessä ja saavuttaa koko toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2025 välitavoitteemme ovat

  • vähentää betonin valmistuksen päästöjä 15 % vuoden 2019 tasosta
  • nostaa käyttämämme uusiutuvan polttoaineen ja kaukolämmön osuutta 33 %:iin
  • lisätä uusiutuvan polttoaineen osuutta kuljetusten käyttämästä polttoaineesta 10 % vuoteen 2019 verrattuna jakeluvelvoitteen kehitys huomioiden.

Rudus Oy on mukana Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Sopimuksessa on asetettu 8 %:n energiansäästötavoite vuosikulutukselle sopimuskauden loppuun mennessä.

Jätteiden synnyn ehkäisy

Syntyvien jätteiden määrää ja laatua seurataan toimipistekohtaisesti. Jätteiden määrän vähentämisen lisäksi tavoitteena on tehostaa jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Tavoittelemme kokonaisjätemäärän (€) sekä sekajätteen määrän (t) vähentämistä 10 %:lla vuoteen 2025 mennessä. 

Ympäristöhavainnot

Työntekijöitä kannustetaan tekemään ympäristöhavaintoja. Ympäristöhavaintoja ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä seurataan säännöllisesti.

Ruduksella kaikki työntekijät ovat tietoisia toimintaa koskevien lupien ja ohjeiden sisällöstä ja noudattavat turvallista toimintatapaa. Ruduksen työntekijät ja alihankkijat suorittavat toimintaamme räätälöidyn ympäristökoulutuksen. Koulutus uusitaan viiden vuoden välein.

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Luonnon monimuotoisuutta edistetään Rudus LUMO -ohjelman avulla. Kaikissa Ruduksen toimipisteissä arvioidaan ja toteutetaan vuosittain LUMO-ohjelman mukaisia toimenpiteitä mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että jälkihoitosuunnitelmissa on vähintään 30 %:ssa mukana luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä.

Naapuriyhteistyö

Teemme naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa aktiivista yhteistyötä. Jokaiselle toiminnassa olevalle toimipaikalle laaditaan naapuriyhteistyön vuosisuunnitelma. Tavoitteemme on toiminnastamme aiheutuvien naapurivalitusten vuosittainen väheneminen.