Ihmiset_banneri

Ruduksen vastuullisuus ja ihmiset

Ruduslaiset rakentavat etujoukoissa kestävää yhteiskuntaa ja luovat yrityksemme menestyksen. Meillä on turvallista olla töissä, henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja heille tarjotaan erilaisia kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi haluamme olla hyvä ja turvallinen yhteistyökumppani asiakkaille.

Turvallisesti töissä

Turvallisesti töissä

Rudus on työturvallisuuden edelläkävijä kaikilla markkina-alueilla ja toimialoilla. Tähän on päästy määrätietoisella työllä sekä panostuksilla työturvallisuuteen.

Tavoitteenamme on, että jokainen Ruduksella työskentelevä lähtisi työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Pyrimme myös siihen, että jokainen meillä työskennellyt pystyisi nauttimaan täysipainoisesti eläkepäivistään.

Turvallinen ja siisti työympäristö mahdollistaa tuotannon tehokkuuden. Jokaisella työntekijällämme on tieto siitä, miten oma työ tehdään turvallisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenteen turvallisuuteen, koneiden käyttövoimasta erottamiseen, korkeissa paikoissa työskentelyyn ja alihankkijoiden toimintatapoihin.

Portaat refe porrassuunnittelu

Osaavassa porukassa on ilo työskennellä

Ruduksella panostetaan henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen vuosittain. Tärkein oppiminen tapahtuu työssä. Työtehtävät Ruduksessa ovat varsin monipuolisia ja toimialan osaaminen on huipputasoa. Osaaville ja innokkaille tekijöille löytyy Ruduksessa vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä sekä uusia kehitysmahdollisuuksia. Myös kansainvälinen yhteistyö on CRH-konsernin kautta mahdollista.

Meillä koulutetaan koko henkilöstöä keskimäärin noin kolme päivää vuodessa ja huolehditaan, että asianmukaiset pätevyydet ovat ajan tasalla.

Työturvallisuutta käsitellään työpaikkojen pienryhmissä lähes kuukausittain. Työturvallisuuskoulutusta henkilöstöllä on vuositasolla ainakin 12 tuntia henkilöä kohden. Koulutuksella viestimme työturvallisuuden tärkeydestä ja annamme ohjeita oikeaan toimintaan. Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa. Lisäksi monet työntekijät kasvattavat tietämystään betoniyhdistyksen pätevöittävillä kursseilla.

Ruduksella on koulutusten osalta laadittu varsin kattava koulutustarjotin, joka sisältää erilaisia esihenkilö-, neuvottelutaito-, myynti- ja muita, esimerkiksi esiintymistaitoihin, taloudelliseen tai eettiseen toimintaan liittyviä valmennuksia. Valmennuksia järjestetään sekä sisäisesti että ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi toimialoilla ja alueilla järjestetään kehityspäiviä, joissa pureudutaan ajankohtaisiin kehitystarpeisiin.

Rudus kuuluu kansainväliseen CRH-konserniin, joten monet toiminnoista vastaavat tai kansainvälisiin projekteihin osallistuvat käyttävät työssään myös englannin kieltä. Kieliryhmiä ja kielikursseja hyödynnetään ahkerasti. Osa henkilöstöstä kouluttautuu myös CRH-konsernin kansainvälisiin kehitysohjelmiin.

Osaavassa porukassa

Hyvinvoiva henkilöstö

Ruduslaisten osaaminen ja omistajuus näkyy asiakkaan onnistumisena. Meillä Ruduksella halutaan tukea tehokasta ja mielekästä työskentelyä hyvän päivittäisjohtamisen ja oman hyvinvoinnin johtamisen kautta. Tätä työtä edistää myös toimiva ja kattava työterveyshuolto.

Vastuullinen johtaminen

Haluamme, että esihenkilötoimintamme on Ruduksen arvojen mukaista. Ruduksella arvostetaan vastuullisen toiminnan ohella myös rehtiä ja reilua työskentelyotetta, johon kuuluvat mutkaton palautteen antaminen ja saaminen sekä luotettavuus ja vastavuoroinen kunnioitus. Työn ilo ja omistajuus syntyy oma-aloitteisesta, yhteistyökykyisestä toiminnasta ja jaetuista tavoitteista. Työkaluina tässä työssä toimivat työpaikkapalaverit, vuosittaiset kehityskeskustelut ja muihin johtamistilanteisiin kehitetyt toimintamallit ja käytännöt. Aktiivisella esihenkilötoiminnalla on keskeinen rooli paikallisen työkulttuurin muodostumisessa. Jokainen ruduslainen myötävaikuttaa omalla toiminnallaan hyvän työkulttuurin syntymiseen ja ylläpitämiseen.


Rudus - Työn ilo ja omistajuus

Rudus kuntoon -työhyvinvointiohjelma

Ruduksella toteutetaan ajoittain Rudus kuntoon -työhyvinvointiohjelma, johon sisältyy hyvinvointia mittaava kartoitus. Ohjelman tavoitteena on, että henkilöstö pysyy terveenä ja pääsee ajallaan eläkkeelle. Kartoituksesta jokainen saa henkilökohtaisen palautteen, ja yritys saa yhteenvedon kokonaistuloksista. Suunnitelmallinen ja kattava työterveyshuolto auttaa tarvittaessa esiin tulleissa haasteissa. Työterveyshuollossa tehdään lakisääteisten määräaikaistarkastusten yhteydessä myös kuntotestauksia.

Ruduksella on pidetty ohjelman puitteissa kuntotestikiertueita toimipaikoilla. Ruduslaiset ovat testien mukaan keskimääräistä suomalaista paremmassa kunnossa, erityisesti lihaskunnon osalta. Mieliala ja vireys ovat myös ruduslaisten vahvuuksia verrattua muuhun väestöön. Keskeisimmät haasteet liittyvät ruokailutottumuksiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota säännölliseen syömiseen ja työn vastaliikkeisiin, johon tehoaa esimerkiksi työmaatreeni tai muu venyttely.

Muut hyvinvointia tukevat toimenpiteet

Ruduksessa on käytössä Smartumin liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu, jota jokainen voi hyödyntää haluamallaan tavalla. Paikallisen toiminnan aktivointi on tärkeää. Ruduksessa on laadittu työhyvinvointitarjotin, josta toimipisteissä voidaan porukalla poimia sopivia pelisääntöjä, yhteisiä tilaisuuksia tai muuta yhteistä tekemistä.

Rakennustuoteteollisuus on fyysisesti kuormittava ala, joka edellyttää hyvää työkuntoa. Ruduksella seurataan eläkemaksuluokkaa, joka määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin henkilöstö jatkaa työssä eläkeikään saakka. Eläkemaksuluokkamme on rakennusalan keskitasoa matalampi. Sairauspoissaolot ovat laskeneet muutamassa vuodessa yhdellä prosenttiyksiköllä noin kolmen prosentin tasolle.