Ruduksen vastuullisuus ja ihmiset

Henkilöstö on yrityksemme menestystekijä. Meillä on turvallista olla töissä, henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja heille tarjotaan erilaisia kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi haluamme olla hyvä naapuri ja turvallinen yhteistyökumppani asiakkaille. Osana vastuullista toimintaa olemme aloittaneet uudenlaisen yhteistyön luontojärjestöjen kanssa.

Turvallisesti töissä

Rudus on työturvallisuuden edelläkävijä kaikilla markkina-alueilla ja toimialoilla. Tähän on päästy määrätietoisella työllä sekä panostuksilla työturvallisuuteen.

Tavoitteenamme on, että jokainen Rudukselle töitä tekevä voisi lähteä työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Pyrimme myös siihen, että meidän töistämme eläköityvät henkilöt olisivat siinä kunnossa, että pystyisivät nauttimaan täysipainoisesti eläkepäivistään.

Turvallinen ja siisti työympäristö mahdollistaa tuotannon tehokkuuden. Jokaisella työntekijällämme on tieto siitä, miten oma työ tehdään turvallisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenteen turvallisuuteen, koneiden käyttövoimasta erottamiseen, korkeissa paikoissa työskentelyyn ja alihankkijoiden toimintatapoihin.

Työturvallisuuden kehittyminen Ruduksessa

Rudus on investoinut suuria summia turvallisuutta edistäviin laitteisiin ja välineisiin. Koko henkilökunta saa vuosittain kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta. Jokainen tapaturma parannustoimenpide-ehdotuksineen käsitellään Rudus Oy:n johtoryhmässä. Turvallisuus on olennainen osa kaikissa palkkio järjestelmissä.

Ruduksen ponnistelut työturvallisuuden kehittämisessä ovat tuottaneet tulosta. Tapaturmien määrä on vähentynyt kuluneiden vuosien aikana huomattavasti ja määrätietoisella työllä tapaturmataajuus on pudotettu tasolle 1-3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Rudus-turvapuistossa harjoitellaan työturvallisuutta

Työturvallisuus kehittyy harjoittelemalla, ennakoimalla ja oikealla asenteella. Rudus siirsi turvallisuuskoulutuksen suoraan käytännön tilanteisiin ja rakensi vuonna 2009 Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallisuuteen keskittyvän harjoitusradan, Rudus-turvapuiston, Espoon Ämmässuolle. Turvapuistoon on ihmishahmojen avulla lavastettu työtapaturmatilanteita sekä hyviä toimintamalleja.

Onnettomuustilanne on dramaattinen, se näyttää oikealta ja pelottavalta, tieto siirtyy tunnetasolle ja jää mieleen. Näin omassa työssä opitaan välttämään vaaran paikkoja. Puistossa on myös ympäristörasteja.

Turvallisuuskäytännöt ja vaaratilanneilmoitukset

Rudus järjestää työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannollisissa töissä työskentelevät omat ja urakoitsijoiden henkilöt osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn vähintään kerran neljännesvuosittain.

Jokaisessa toimipisteessämme on kalenteriin sidottu työterveys- ja turvallisuusohjelma vastuuhenkilöineen. Kaikki toteutetut toimenpiteet kuitataan toimipisteen turvallisuustaululla olevaan suunnitelmaan aina kunkin kuukauden loppuun mennessä. Ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi nostoapuvälineiden tarkastukset ja hätäpysäytysvaijereiden kuukausittaiset tarkastukset sekä asioita, jotka liittyvät siisteyteen ja ympäristöhaittojen torjuntaan sekä henkilökohtaisten suojainten päivitystarpeisiin ja riskinarviointien päivittämiseen.

Riskien arviointia tehdään säännöllisesti kaikissa toimipisteissä. Riskienarvioinnin tulee sisältää tarvittavat muutokset työtavoissa, ja ne on päivitettävä vuosittain. Poikkeavista ja harvoin toistuvista töistä on tehtävä pikariskienarviointi. Mitään työtä ei saa aloittaa ellei riskinarviointia ole suoritettu.

Aktivoimme henkilöstöämme tekemään vaaratilanneilmoituksia havaitsemistaan työturvallisuuspuutteista. Kaikki vaaratilanneilmoitukset käydään läpi. Vakavista vaaratilanteista, joista olisi voinut koitua vakava vammautuminen tai kuolemantapaus, laaditaan kuvaus tapahtuneesta korjaavine toimenpiteineen.


Henkilöstön kehittäminen

Ruduksella henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen on tärkeä asia. Tärkein oppiminen tapahtuu työssä. Työtehtävät Ruduksessa ovat varsin monipuolisia ja toimialan osaaminen on huipputasoa. Osaaville ja innokkaille tekijöille löytyy Ruduksessa vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Myös kansainvälinen yhteistyö on CRH-konsernin kautta mahdollista.

Meillä koulutetaan koko henkilöstöä keskimäärin noin kolme päivää vuodessa ja huolehditaan, että asianmukaiset pätevyydet ovat ajan tasalla.

Koko Ruduksen henkilöstöllä on ympäristöturvallisuuskortti. Työturvallisuutta käsitellään työpaikkojen pienryhmissä lähes kuukausittain. Työturvallisuuskoulutusta henkilöstöllä on vuositasolla ainakin 12 tuntia henkilöä kohden. Koulutuksella viestimme työturvallisuuden tärkeydestä ja annamme ohjeita oikeaan toimintaan. Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa. Lisäksi monet työntekijät kasvattavat tietämystään betoniyhdistyksen pätevöittävillä kursseilla.

Ruduksella on koulutusten osalta laadittu varsin kattava koulutustarjotin, joka sisältää erilaisia esimies-, neuvottelutaito-, myynti- ja muita, esimerkiksi esiintymistaitoihin, taloudelliseen tai eettiseen toimintaan liittyviä valmennuksia. Valmennuksia järjestetään sekä sisäisesti että ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi toimialoilla ja alueilla järjestetään kehityspäiviä, joissa pureudutaan ajankohtaisiin kehitystarpeisiin.

Rudus kuuluu kansainväliseen CRH-konserniin, joten monet toiminnoista vastaavat tai kansainvälisiin projekteihin osallistuvat käyttävät työssään myös englannin kieltä. Kieliryhmiä ja kielikursseja hyödynnetään ahkerasti. Jotkut pääsevät kouluttautumaan myös CRH-konsernin kansainvälisiin kehitysohjelmiin.

Korttikoulutukset

Rudus on kouluttanut henkilöstöään ympäristövastuulliseen toimintaan vuodesta 2011 lähtien ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksella. Kaikilta työntekijöiltä ja aliurakoitsijoilta vaaditaan ympäristöturvallisuuskortti. Lisäksi vaadimme kaikilta Rudukselle töitä tekeviltä työturvallisuuskortin. Tieturvakorttikoulutuksia järjestämme kaikille tiealueilla työskenteleville ja tulityökorttikoulutuksia tulitöitä tekeville.

Olemme myös ottaneet käyttöön omat turvallisuuskortit betonipumppuauton kuljettajille sekä betoniauton kuljettajille. Yhteisesti sovittu tavoitteemme on betonin toimittaminen ja pumppaaminen turvallisesti asiakkaalle terveyttä ja henkeä vaarantamatta. Pumppausturvallisuuskorttikoulutus auttaa tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Lisäksi näihin työvaiheisiin liittyvien tapaturmien ja vaaratilanteiden välttämiseksi olemme koonneet ”Pumpputurvallisuuspakan”, johon on koottu pumppaukseen liittyvät tärkeimmät turvallisuusohjeet, joita noudatamme jokaisella työmaalla ja kaikissa työtehtävissä.

Lue lisää "Pumpputurvallisuuspakasta":


Hyvinvoiva henkilöstö

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tekee tulosta ja on jokaisen menestyvän yrityksen ”peruskivi”. Meillä Ruduksella halutaan tukea tehokasta ja mielekästä työskentelyä hyvän päivittäisjohtamisen ja oman hyvinvoinnin johtamisen kautta. Tätä työtä edistää myös toimiva ja kattava työterveyshuolto.

Vastuullinen johtaminen

Haluamme, että esimiestyömme on Ruduksen arvojen mukaista. Ruduksella arvostetaan vastuullisen toiminnan ohella myös rehtiä ja reilua työskentelyotetta, johon kuuluvat mutkaton palautteen antaminen ja saaminen sekä luotettavuus ja vastavuoroinen kunnioitus. Työn ilo synty oma-aloitteisesta, ahkerasta ja yhteistyökykyisestä toiminnasta ja jaetuista tavoitteista. Työkaluina tässä työssä toimivat oikea-aikaiset työpaikkapalaverit, vuosittaiset kehityskeskustelut ja muihin johtamistilanteisiin kehitetyt toimintamallit ja käytännöt. Aktiivisella esimiestyöllä on keskeinen rooli paikallisen työkulttuurin muodostumisessa. Jokainen ruduslainen myötävaikuttaa omalla toiminnallaan hyvän työkulttuurin syntymiseen ja ylläpitämiseen.

Rudus kuntoon -työhyvinvointiohjelma

Rudus Oy:ssa toteutetaan joka toinen vuosi Rudus kuntoon -työhyvinvointiohjelma, johon sisältyy hyvinvointia mittaava kartoitus. Ohjelman tavoitteena on, että henkilöstö on terveenä työssä ja pääsee terveenä eläkkeelle. Kartoituksesta jokainen saa henkilökohtaisen palautteen, ja yritys saa yhteenvedon kokonaistuloksista. Suunnitelmallinen ja kattava työterveyshuolto auttaa tarvittaessa esiin tulleissa haasteissa. Työterveyshuollossa tehdään lakisääteisten määräaikaistarkastusten yhteydessä tarvittaessa myös kuntotestauksia.

Ruduksella on pidetty ohjelman puitteissa kuntotestikiertueita toimipaikoilla. Ruduslaiset ovat testien mukaan keskimääräistä suomalaista paremmassa kunnossa, erityisesti lihaskunnon osalta. Mieliala ja vireys ovat myös ruduslaisten vahvuuksia verrattua muuhun väestöön. Keskeisimmät haasteet liittyvät ruokailutottumuksiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota säännölliseen syömiseen ja työn vastaliikkeisiin, johon tehoaa esimerkiksi Eteran kehittämä työmaatreeni tai muu venyttely.

Ruduksessa on käytössä liikuntakortti, jonka avulla jokainen voi harrastaa liikuntaa vapaa-ajalla silloin kuin itselle sopii. Hyvästä kunnosta tai kunnon parantumisesta myös palkitaan. Paikallisen toiminnan aktivointi on tärkeää. Ruduksessa on laadittu työhyvinvointitarjotin, josta toimipisteissä voidaan porukalla poimia sopivia pelisääntöjä, yhteisiä tilaisuuksia tai muuta yhteistä tekemistä.

Rakennustuoteteollisuus on fyysisesti kuormittava ala, joka edellyttää hyvää työkuntoa. Ruduksella seurataan eläkemaksuluokkaa, joka määräytyy sen mukaan kuinka hyvin henkilöstö jatkaa työssä eläkeikään saakka. Eläkemaksuluokkamme on rakennusalan keskitasoa matalampi. Sairauspoissaolot ovat laskeneet muutamassa vuodessa yhdellä prosenttiyksiköllä noin kolmen prosentin tasolle.


Asiakkaiden turvallisuus on osa Ruduksen vastuullista toimintaa

Toimitamme tuotteet ja palvelut asiakkaalle ihmishenkiä vaarantamatta. Emme ota riskejä – työ voidaan aloittaa vasta sitten, kun se on turvallista. Työturvallisuuden saralla teemme jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on kertoa asiakkaillemme niistä riskeistä, joita asiakkaan työmailla suorittamamme työtehtävät tai toimittamamme tuotteet voivat aiheuttaa. Asiakkaiden työmailla kaikkien työmaalla työskentelevien tahojen toiminta työturvallisuuden kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää.


Yhteistyö järjestöjen kanssa

Rudus tekee aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Järjestöt ja yhdistykset otetaan esimerkiksi mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kiviainesalueiden jälkihoitoa. Olemme osallistuneet erilaisiin vesistönkunnostushankkeisiin yhteistyössä WWF:n kanssa ja kehittäneen luonnon monimuotoisuutta turvaavia keinoja yhdessä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää sidosryhmätyöskentelystä ja Rudus LUMO -ohjelmasta:

WWF:n virtavesihanke Siuntiossa

Syksyllä 2018 Rudus Oy on osallistunut WWF:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen virtavesihankkeeseen, jossa uhanalaisille vaelluskaloille on rakennettu kahden padon ohi kulkevat kalatiet Siuntion Kirkkojokeen. Rudus on lahjoittanut hankkeeseen tarvittavan kiviaineksen. Alueen kalatiet ovat vaelluskalojen suojelussa valtakunnallisesti tärkeitä, ja ne kuuluvat kansalliseen kalatiestrategiaan. Kyseessä on lisäksi WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke Suomessa.

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Lue Rudus Prosta:

Lisätietoa WWF:n sivuilta:


Haluamme olla hyvä naapuri

Naapuriyhteistyön lisääminen on ollut yksi ympäristötavoitteistamme jo usean vuoden ajan. Haluamme olla hyviä naapureita ja lisätä avoimuuttamme kehittämällä tiedotusta toimintaamme liittyen.
Olemme avanneet omat Naapurisivut (www.rudus.fi/naapurit), jotka on tarkoitettu kiviaineksen ottoalueiden lähinaapureille sekä kuntien viranomaisille. Naapurisivut tiedottavat seuraavista soramonttujen ajankohtaisista asioista:

  • tuotannon tai muun toiminnan muutoksista millä voi olla vaikutusta naapureihin
  • toimipisteen tiedot, tuotannon kesto ja vaiheet sekä mittauksista
  • mahdollisesti järjestettävistä keskusteluilloista ja/tai toiminnan esittelykierroksista.

Naapurisivuilta voi myös tilata osalla louhosalueistamme käytössä olevan tekstiviestipalvelun tulevista räjäytyksistä.