Ryttylän Kakslammin luonnonsuojelualue

Hausjärven Ryttylä on vanha soranottoalue, joka on kokenut muutoksen Rudus LUMO –ohjelman mukaisen jälkihoidon kautta Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamaksi Kakslammin suojelualueeksi. Alueen merkitys paikallisille ihmisille ja urheiluseuran toiminnalle on suuri. Hanke on esimerkki onnistuneesta usean tahon yhteistyöstä ja on osa ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaa.

Ryttylä harrastusmahdollisuudet havainnekuva

Ryttylään on laadittu maisema-arkkitehdin toimesta kokonaisvaltainen Rudus LUMO –suunnitelma. Alueen jälkihoitoa on toteutettu havaittujen luontoarvojen ja virkistyskäytön näkökulmasta. Alueella esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja. Uhanalaisista hyönteislajeista alueelta on löydetty erittäin uhanalaiset (EN) maitekiiltokääriäinen, keltasiimakiertomehiläinen ja isotoukohärkä sekä vaarantuneet (VU) mansikkavarsikoi, maitepunatäplä ja sysimaamehiläinen.

Alueella on kokeiltu koneellista vieraslajien torjuntaa, jossa komealupiinikasvustot kuorittiin kaivinkoneella juurineen ja peitettiin puhtaalla hiekalla. Tämän jälkeen lupiinia on poistettu käsityönä kitkemällä. Tulevaisuuden tavoite on pitää alue riittävän avoimena ja paahteisena ympäristönä estämällä alueen umpeenkasvu ja siellä kasvavien lupiinien leviäminen. Lisäksi alueella olevan lahopuun määrää pyritään lisäämään, jotta hyönteislajisto edelleen rikastuisi.

Ryttylän alue siirtyi elokuussa 2017 Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle nimellisellä yhden euron hinnalla. 32 hehtaarin alue on tyypiltään harvinainen ja uhanalaisille lajeille arvokas paahdeympäristö, joka on nimetty Kakslammin luonnonsuojelualueeksi, jota Vuokon Luonnonsuojelusäätiö hoitaa luontoarvojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

Paikallinen urheiluseura Ryttylän Kiri on ollut mukana jälkihoidon suunnittelussa. Alueella on ulkoilureittien lisäksi muun muassa suosittu frisbeegolfrata. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ja Hausjärven kunta ovat tehneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alueen ulkoilureittien käytöstä.

Hämeen ELY-keskus hyväksyi 6.10.2017 alueen suojeluhakemuksen harvinaisena harjumetsätyyppisenä paahdeympäristönä.

Ryttylä soranottoalue keltamaite