työturvallisuus

Rudus on työturvallisuuden edelläkävijä

Tavoitteenamme on olla kaikilla toimialoilla Suomen turvallisin yhtiö. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Rudus sekä alihankkijaverkosto työskentelee tinkimättömän turvallisesti. Tilatessaan Rudukselta asiakas voi luottaa saavansa tuotteen tai palvelun, jonka elinkaaren aikana ei kenenkään terveyttä ole vaarannettu.

Työturvallisuuden kehittyminen

Rudus on investoinut suuria summia turvallisuutta edistäviin laitteisiin ja välineisiin. Koko henkilökunta saa vuosittain vähintään kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta. Jokainen tapaturma parannustoimenpide-ehdotuksineen käsitellään Rudus Oy:n johtoryhmässä. 

Systemaattinen työ työturvallisuuden kehittämisessä on tuottanut toivottuja tuloksia. Tapaturmien määrä on vähentynyt kuluneiden vuosien aikana ja tapaturmataajuus on pudonnut tasolle 1-3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.


Ajankohtaista: Hyvää turvallisuusviikkoa!

Vietämme Rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa 8.-12.5.2023.

Milloin olet viimeksi antanut turvallisuuteen liittyvää positiivista palautetta tai tehnyt positiivisen turvallisuushavainnon? Miten palautteeseen tai havaintoon reagoitiin?

Haaste meille kaikille: vahvistetaan oikein tekemistä antamalla positiivista palautetta.

Julkaisemme turvallisuusviikon aikana osuvia turvallisuuteen liittyviä esimerkkejä ja ajatuksia Ruduksen some-kanavissa. Kannustamme seuraamaan ja osallistumaan!

turvallisuusviikko 5-2023 banner

RudusOy: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter

#rudusoy #työturvallisuus #concreteacts #turvallisuusviikko #rakentavasti


Turvallisuuskäytännöt ja vaaratilanneilmoitukset

Työntekijöillä ja urakoitsijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn ja työympäristön turvallisuuteen. Päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi omat ja urakoitsijan työntekijät osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn toistuvasti, vuosittain.

Toimipisteiden työterveys- ja turvallisuusohjelmalla varmistetaan, että kaikki tärkeät tarkastukset ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan sovitusti vastuuhenkilöiden johdolla.

Riskienarviointeja tehdään säännöllisesti kaikissa toimipisteissä. Riskienarvioinnit tulee sisältävä tarvittavat muutokset työtavoissa, ja ne on päivitettävä vuosittain. Poikkeavista ja harvoin toistuvista töistä tehdään aina erillinen riskienarviointi, ennen työn aloittamista.

Kannustamme henkilöstöä tekemään turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia havaituista työturvallisuuspuutteista. Kaikki vaaratilanneilmoitukset käsitellään ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan sovitussa aikataulussa. Vakavista vaaratilanteista, joista olisi voinut koitua vakava vammautuminen tai kuolemantapaus, käsitellään aina erikseen. Tavoitteena on oppia ja jakaa oppeja ja kokemuksia.

Korttikoulutukset

Kaikilta Rudukselle töitä tekeviltä työntekijöiltä ja aliurakoitsijoilta työturvallisuuskortti.

Tieturvakorttikoulutuksia järjestämme kaikille tiealueilla työskenteleville ja tulityökorttikoulutuksia tulitöitä tekeville.

Olemme myös ottaneet käyttöön omat turvallisuuskortit betonipumppuauton kuljettajille sekä betoniauton kuljettajille. Tavoitteemme on betonin toimittaminen ja pumppaaminen turvallisesti asiakkaalle terveyttä ja henkeä vaarantamatta. Betonin pumppaukseen liittyvät turvalliset käytännöt on kasattu yhteen ”Pumppausturvallisuuspakka” ohjeeseen. Ohje sisältää betonipumppauksessa noudatettavia käytäntöjä ja ohjeita.

Lue lisää "Pumpputurvallisuuspakasta":

Rudus-turvapuistossa harjoitellaan työturvallisuutta

Työturvallisuus kehittyy harjoittelemalla, ennakoimalla ja oikealla asenteella. Rudus siirsi turvallisuuskoulutuksensuoraan käytännön tilanteisiin ja rakensi vuonna 2009 Euroopan ensimmäisen rakennusalan työturvallisuuteenkeskittyvän harjoitusradan, Rudus-turvapuiston, Espoon Ämmässuolle. Turvapuistoon on ihmishahmojen avulla lavastettu työtapaturmatilanteita sekä hyviä toimintamalleja.

Onnettomuustilanne on dramaattinen, se näyttää oikealta ja pelottavalta. Tieto siirtyy tunnetasolle ja jää mieleen. Näin omassa työssä opitaan välttämään vaaran paikkoja.

Ruduksen turvallisuustavoitteet 2021

Nolla tapaturmaa

Jokainen työ voidaan suorittaa turvallisesti vaarantamatta ihmishenkiä. Voimme hyväksyä vain turvallisen tavan tehdä töitä. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Auditoimme toimintaamme ja varmistamme lakisääteisten vaatimusten ja LSR sääntöjen vaatimusten täyttymisen toiminnassamme.

Jokaiselle henkilölle annetaan 12 tuntia työturvallisuuskoulutusta

Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa. Koulutuksella varmistamme, että tunnemme työhön liittyvät riskit ja pystymme suorittamaan työtehtävät turvallisesti.

Vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen

Kirjaamme kaikki vaaratilanteet ja opimme niistä kuten tapaturmistakin. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan aikataulussa ja tapahtumasta saadut opit viedään henkilöstölle tiedottamalla ja kouluttamalla.

Aktiivinen osallistuminen työturvallisuusasioihin

Rudus järjestää työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannollisissa töissä työskentelevät omat ja urakoitsijoiden henkilöt osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn vähintään kerran neljännesvuosittain.

Turvallisuuden painopistealueet 2021

  • Toimipisteiden ja tehtaiden siisteyteen ja järjestykseen
  • Sähköturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen
  • Auditointien laatuun ja poikkeamien korjaamiseen aikataulussa

Johdon työturvallisuuskeskustelu (SLI)

Yhtiön johto jalkautuu toimipisteisiin säännöllisesti ja suorittaa johdon turvallisuuskeskusteluita (SLI) toimipisteen henkilökunnan kanssa.