Kråkön viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit

Kråkö on yksi Ruduksen LUMO–ohjelman pilottikohteista. Alue valikoitui ohjelmaan sen luontoarvojen vuoksi.

Kun luontoasiantuntijoista koostuva ryhmä vieraili Kråkössä ensimmäistä kertaa keväällä 2013 havaittiin, että alueella oleva noin 10 aarin viitasammakoiden lisääntymislampi oli kasvamassa umpeen. Umpeenkasvun myötä viitasammakoiden lisääntymispaikka katoaisi ja laji poistuisi luontaisesti alueelta. Samalla tehtiin havaintoja myös rantakäärmeistä sekä nuokkukohokeista, jotka oli havaittu myös Porvoon kaupungin teettämissä selvityksissä.

Rudus LUMO Kråkö nuokkukohokkeja

Tavoitteena turvata lajien elinympäristöt

Aikaisempien selvitysten ja vuoden 2013 havaintojen pohjalta tehtiin suunnitelma, joka esitettiin Porvoon kaupungin sekä Uudenmaan ELY:n viranomaisille. Suunnitelman tavoitteena oli pysäyttää alueen umpeenkasvu sekä parantaa viitasammakoiden, rantakäärmeiden ja nuokkukohokin elinpiirejä.

Vuosina 2013-2019 on alueella tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Viitasammakoille uudet lammet
  • Uusi kiviröykkiö rantakäärmeiden talvehtimispaikaksi
  • Sama kiviröykkiö kivitaskun pesinnälle suotuisaksi
  • Lammikoiden tieltä raivatuista puista lahopuuympäristö
  • Viereisestä paahderinteestä poistettiin puustoa
  • Nuokkukohokkeja siirretty avoimiin rinteisiin paremmille kasvupaikoille
  • Alueen paahderinteitä avattu

Vuonna 2020 Kråkö valittiin yhdeksi luonnonsuojelulainsäädännön kompensaatiotyöryhmän pilottikohteeksi.

Viitasammakot ovat kotiutuneet uusiin lammikoihin

Rudus on aloittanut alueella tutkimukset, joiden avulla tullaan seuraamaan siirtyvätkö viitasammakot uusiin lammikoihin ja vaikuttavatko uudet lammikot alueella olevan populaation kokoon positiivisesti. Viimeisin seurantatutkimus tehtiin keväällä 2019. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan parannustoimet Kråkössä ovat seurantatietojen perusteella täyttäneet tavoitteensa, sillä viitasammakko on kutenut vuodesta 2015 lähtien vuosittain 1–2 muussakin lampareessa kuin alkuperäisessä kutulampareessa. Seurannoissa myös havaittiin, että alueelle oli ilmestynyt kaksi uutta korentolajia; lummelampikorento ja täplälampikorento. Molemmat korennot ovat suojeltuja kuten viitasammakko.

Kråkö viitasammakko

Jälkikäytön suunnittelu yhteistyössä asukkaiden ja kaupungin kanssa

Rudus Oy:n tavoitteena on päästä hyödyntämään alueella oleva hyvälaatuinen kiviaines. Maa-ainesten ottotoiminnan suunnittelua ja alueen maisemointia tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että Kråkön alueella viihtyvät viitasammakoiden, rantakäärmeiden ja nuokkukohokkien lisäksi myös lähiympäristön ihmiset. Jälkikäytön suunnittelua tullaan tekemään yhteistyössä Porvoon kaupungin sekä lähiympäristön ihmisten kanssa.

Kråkö lampi maisema 2

Soranotolla pitkä historia Kråkössä

Porvoon Kråkön alue on vanha soranottoalue, jossa soranotto alkoi 1930-luvulla. Soraa kuljetettiin alueelta rautatietä pitkin merenrantaan, josta se lastattiin laivaan ja kuljetettiin käyttökohteisiin. Soranotto keskeytyi 1960-luvulla ja siirtyi muihin alueella oleviin kohteisiin. Alueelle jäi kuitenkin vielä hyödynnettävissä olevaa soraa. Soranoton seurauksena syntyneet puhtaan ja kirkkaan veden täyttämät sorakuopat ovat olleet vuosien ajan suosittuja porvoolaisten uimapaikkoja.

Rudus Oy aloitti vuonna 2003 suunnittelun soranoton uudelleen käynnistämiseksi Kråkön soranottoalueella. Alueelle laadittiin suunnitelma virkistyskäyttöä ajatellen ja tehtiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyn aikana tuli kuitenkin tieto alueella olevista viitasammakoista. Maa-ainesten ottohanke pysähtyi ja Rudus aloitti vuosien 2007-2013 ajan kestäneet selvitykset viitasammakon levinneisyydestä alueella.

Kråkö lampien rakentaminen
Kråkö kyltti sammakoille

Lisätietoja:


 

Kuvat: Jarmo Nieminen