Kråkön viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit

Kråkö on yksi Ruduksen LUMO–ohjelman pilottikohteista. Alue valikoitui ohjelmaan sen luontoarvojen vuoksi.

Kun luontoasiantuntijoista koostuva ryhmä vieraili Kråkössä ensimmäistä kertaa keväällä 2013 havaittiin, että alueella oleva noin 10 aarin viitasammakoiden lisääntymislampi oli kasvamassa umpeen. Umpeenkasvun myötä viitasammakoiden lisääntymispaikka katoaisi ja laji poistuisi luontaisesti alueelta. Samalla tehtiin havaintoja myös rantakäärmeistä sekä nuokkukohokeista, jotka oli havaittu myös Porvoon kaupungin teettämissä selvityksissä.

Rudus LUMO Kråkö nuokkukohokkeja

Tavoitteena turvata lajien elinympäristöt

Aikaisempien selvitysten ja vuoden 2013 havaintojen pohjalta tehtiin suunnitelma, joka esitettiin Porvoon kaupungin sekä Uudenmaan ELY:n viranomaisille. Suunnitelman tavoitteena oli pysäyttää alueen umpeenkasvu sekä parantaa viitasammakoiden, rantakäärmeiden ja nuokkukohokin elinpiirejä.

Vuosina 2013-2023 on alueella tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Viitasammakoille uudet lammet
  • Uusi kiviröykkiö rantakäärmeiden talvehtimispaikaksi
  • Sama kiviröykkiö kivitaskun pesinnälle suotuisaksi
  • Lammikoiden tieltä raivatuista puista lahopuuympäristö
  • Viereisestä paahderinteestä poistettiin puustoa
  • Nuokkukohokkeja siirretty avoimiin rinteisiin paremmille kasvupaikoille
  • Alueen paahderinteitä avattu
  • Kattavat luontoselvitykset tehty vuonna 2021
  • Suunnitelmat alueen luontoarvojen, virkistyskäytön sekä soranoton yhteensovittamiseksi – lupahakemus toiminnan käynnistämiseksi saatettu vireille

Viitasammakot ovat kotiutuneet uusiin lammikoihin

Rudus on aloittanut alueella tutkimukset, joiden avulla tullaan seuraamaan siirtyvätkö viitasammakot uusiin lammikoihin ja vaikuttavatko uudet lammikot alueella olevan populaation kokoon positiivisesti. Pitkän ja säännöllisen seurannan tietojen (2014-2022) perusteella viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan parannustoimet ovat täyttäneet tavoitteensa, sillä viitasammakko on kutenut vuodesta 2015 lähtien vuosittain 1-2 muussakin lampareessa kuin alkuperäisessä kutulampareessa. Seurannoissa myös havaittiin, että alueelle oli ilmestynyt kolme uutta korentolajia: lummelampikorento, täplälampikorento ja idänkirsikorento. Alueella elää myös kohokkipussikoita ja monia myrkkypistiäisiä.

Kråkö viitasammakko

Jälkikäytön suunnittelu yhteistyössä kaupungin kanssa

Rudus Oy on aloittanut soran oton jatkamiseen tähtäävän lupamenettelyn. Tavoitteena on päästä hyödyntämään alueella oleva hyvälaatuinen kiviaines. Maa-ainesten ottotoiminnan suunnittelua ja alueen maisemointia on suunniteltu siten, että Kråkön alueella viihtyvät arvokkaiden eliöiden lisäksi lähiympäristön ihmiset. Soranottotoiminnan uudelleen käynnistämisen ansiosta alueen korkealaatuiset soravarat voidaan saada hyötykäyttöön samalla, kun alue saadaan lopullisesti maisemoitua. Tämä mahdollistaa alueen kehittämisen arvokkaaksi ja viralliseksi virkistysalueeksi (maauimala ja kävelyreitit) Porvoon kaupungin asukkaiden käyttöön sekä alueen arvokkaiden luontoarvojen säilyttämisen ja parantamisen entisestään.

Kråkö lampi maisema 2

Soranotolla pitkä historia Kråkössä

Porvoon Kråkön alue on vanha soranottoalue, jossa soranotto alkoi 1930-luvulla. Soraa kuljetettiin alueelta rautatietä pitkin merenrantaan, josta se lastattiin laivaan ja kuljetettiin käyttökohteisiin. Soranotto keskeytyi 1960-luvulla ja siirtyi muihin alueella oleviin kohteisiin. Alueelle jäi kuitenkin vielä hyödynnettävissä olevaa soraa. Soranoton seurauksena syntyneet puhtaan ja kirkkaan veden täyttämät sorakuopat ovat olleet vuosien ajan suosittuja porvoolaisten uimapaikkoja.

Rudus Oy aloitti vuonna 2003 suunnittelun soranoton uudelleen käynnistämiseksi Kråkön soranottoalueella. Alueelle laadittiin suunnitelma virkistyskäyttöä ajatellen ja tehtiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyn aikana tuli kuitenkin tieto alueella olevista viitasammakoista. Maa-ainesten ottohanke pysähtyi ja Rudus aloitti vuosien 2007-2013 ajan kestäneet selvitykset viitasammakon levinneisyydestä alueella.

Kråkö lampien rakentaminen
Kråkö kyltti sammakoille

Lisätietoja:


 

Kuvat: Jarmo Nieminen