Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Kråkön viitasammakot, rantakäärmeet ja nuokkukohokit

Kråkö on yksi Ruduksen LUMO–ohjelman pilottikohteista. Alue valikoitui ohjelmaan sen luontoarvojen vuoksi.

Kun luontoasiantuntijoista koostuva ryhmä vieraili Kråkössä ensimmäistä kertaa keväällä 2013 havaittiin, että alueella oleva noin 10 aarin viitasammakoiden lisääntymislampi oli kasvamassa umpeen. Umpeenkasvun myötä viitasammakoiden lisääntymispaikka katoaisi ja laji poistuisi luontaisesti alueelta. Samalla tehtiin havaintoja myös rantakäärmeistä sekä nuokkukohokeista, jotka oli havaittu myös Porvoon kaupungin teettämissä selvityksissä.

Aikaisempien selvitysten ja vuoden 2013 havaintojen pohjalta tehtiin suunnitelma, joka esitettiin Porvoon kaupungin sekä Uudenmaan ELY:n viranomaisille.

Tavoitteet

  • Alueen umpeenkasvu halutaan pysäyttää
  • Viitasammakoiden, rantakäärmeiden ja nuokkukohokin elinpiirejä halutaan parantaa

Tehdyt toimenpiteet 11/2013 - ...

  • Viitasammakoille uudet lammet
  • Uusi kiviröykkiö rantakäärmeiden talvehtimispaikaksi
  • Sama kiviröykkiö kivitaskun pesinnälle suotuisaksi
  • Lammikoiden tieltä raivatuista puista lahopuuympäristö
  • Viereisestä paahderinteestä poistettiin puustoa
  • Nuokkukohokkeja siirretty avoimiin rinteisiin paremmille kasvupaikoille
  • Alueen paahderinteitä avattu

Rudus LUMO Kråkö nuokkukohokkeja

Seuranta

Rudus on aloittanut alueella tutkimukset, joiden avulla tullaan seuraamaan siirtyvätkö viitasammakot uusiin lammikoihin, ja vaikuttavatko uudet lammikot alueella olevan populaation kokoon positiivisesti. Vuoden 2014 tutkimuksissa uusista lammikoista havaittiin ainoastaan tavallisia sammakoita. Keväällä 2015 ja 2016 viitasammakon kutua havaittiin ilmestyneen toiseen uusista lammista. Samalla havaittiin, että alueelle oli ilmestynyt kaksi uutta korentolajia; lummelampikorento ja täplälampikorento. Molemmat korennot ovat suojeltuja kuten viitasammakko. Seurantaa jatketaan pääsääntöisesti vuosittain.

Tulevaisuus

Rudus Oy:n tavoitteena on päästä hyödyntämään alueella oleva hyvälaatuinen kiviaines. Maa-ainesten ottotoiminnan suunnittelua ja alueen maisemointia tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että Kråkön alueella viihtyvät viitasammakoiden, rantakäärmeiden ja nuokkukohokkien lisäksi myös lähiympäristön ihmiset. Jälkikäytön suunnittelua tullaan tekemään yhteistyössä Porvoon kaupungin sekä lähiympäristön ihmisten kanssa.

Taustaa

Rudus Oy aloitti vuonna 2003 suunnittelun soranoton uudelleen käynnistämiseksi Kråkön soranottoalueella. Alueelle laadittiin suunnitelma virkistyskäyttöä ajatellen ja tehtiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyn aikana tuli kuitenkin tieto alueella olevista viitasammakoista. Maa-ainesten ottohanke pysähtyi ja Rudus aloitti vuosien 2007-2013 ajan kestäneet selvitykset viitasammakon levinneisyydestä alueella.

Kråkön historia

Porvoon Kråkön alue on vanha soranottoalue, jossa soranotto alkoi 1930-luvulla. Soraa kuljetettiin alueelta rautatietä pitkin merenrantaan, josta se lastattiin laivaan ja kuljetettiin käyttökohteisiin. Soranotto keskeytyi 1960-luvulla ja siirtyi muihin alueella oleviin kohteisiin. Alueelle jäi kuitenkin vielä hyödynnettävissä olevaa soraa. Soranoton seurauksena syntyneet puhtaan ja kirkkaan veden täyttämät sorakuopat ovat olleet vuosien ajan suosittuja porvoolaisten uimapaikkoja.

 

Kuvat: Jarmo Nieminen