Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Noron terassit ja kasvien siirrot

Maaningan Noro on vanha soranottoalue, joka sijaitsee osittain arvokkaalla harjualueella. Laaditun kaavan suunnittelumääräyksen mukaan ottotoiminnan lakattua alueen jälkihoidossa tulee erityisesti ottaa huomioon kokonaisuuden maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden palauttaminen sekä pohjavesien suojelu.

Soranottoalueelle on laadittu jälkihoitosuunnitelma, jossa esitettiin perinteiseksi muodostuneen maisemoinnin eli 1:3 luiskauksen ja männytyksen sijaan muun muassa rinteiden terassointia sekä alkuperäisen harjukasvillisuuden palauttamista alueelle. Suunnitellun rinteiden terassoinnin avulla estetään liiallisen pintavalunnan seurauksena tapahtuvaa eroosiota. Lisäksi terassoidun rintauksen katsotaan soveltuvan tasaista luiskaa edustavammin ympäröiviin harju- ja suppamaisemiin.

Maaninka Noro terassit ja kasvien siirrot

Ruduksen kanssa yhteistyötä tekevät biologit tekivät Noron alueelle maastokäynnin elokuussa 2013. Maastokäynnin yhteydessä havaittiin soranottoalueelta jonkin verran ahojäkkärää ja ketotuulenlentoa, nätkelmiä ja virnoja, kurjenpolvea, mesimarjaa, maitohorsmaa, villakoita ja siankärsämöä. Edellä luetellut kasvilajit ovat avomaalla viihtyviä lajeja ja tästä johtuen ne kärsivät metsämaan umpeenkasvusta. Maisemoinnin avulla kasvien elinolosuhteita voidaan parantaa.

Noron alueen jälkihoito on aloitettu kesällä 2014 terassoimalla pohjoisosan rinteitä. Samalla kartoitettiin myös alueen luonto-olosuhteita maisemoinnin yksityiskohtaisemman suunnittelun tueksi. Syksyllä 2014 alueelle siirrettiin kokeilumielessä samalta harjujaksolta kissankäpälää sekä ajuruohoa ja seuraavina vuosina todettiin siirtojen onnistuneen. Jälkihoito jatkuu niittyjen ja ketojen kylvämisellä.

Lisätietoja:

Henri Kaila, yksikön päällikkö Kiviaines Itä-Suomi, puh. 020 447 5210, etunimi.sukunimi@rudus.fi

 

Kuvat: Jarmo Nieminen