Naapurisivut Rajavuori

Rajavuoren louhosalue sijaitsee Kotkan kaupungin Kaukolan kylässä noin 500 metrin etäisyydellä Kotka-Helsinki tiestä (vt 7) Heinlahden kaatopaikalle vievän tien itäpuolella. Rudus Oy on ottanut kalliokiviainesta Rajavuoressa vuodesta 2005 lähtien, mutta jo ennen sitä alue on ollut kiviainestuotannossa. Tulevaisuudessa aluetta on suunniteltu teollisuuskäyttöön.

Toiminta Rajavuoren louhosalueella

Louhosalue sijaitsee kiinteistöillä Rajavuori 285-403-3-5, Rajamäki 285-403-3-6, Kirkkokangas 285-403-3-17 ja Ollila 285-403-3-18. Toiminnalla on Kotkan ympäristölautakunnan 11.11.2010 myöntämä maa-aineslupa ja ympäristölupa. Maa-aineslupa on voimassa vuoteen 2030 asti. Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa sisältää kalliokiven louhinnan ja murskauksen lisäksi luvan muualta tuotavan kiviaineksen, kierrätysbetonin ja kierrätysasfaltin vastaanottamiseen.

Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi.

Louhinta- ja murskaustoiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Toiminnot eivät siis ole päivittäin käynnissä.

Rudus Rajavuori louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2019 aineistoa.


Toiminta-ajat Rajavuoressa

Ympäristöluvan mukaan alueella saa toimia seuraavasti:

  • murskata saa arkipäivisin klo 7-22
  • porata saa arkipäivisin klo 7-20
  • rikottaa saa arkipäivisin klo 8-18
  • räjäyttää saa arkipäivisin 8-16 ja
  • louhinnan valmistelevat työt on mahdollista aloittaa klo 6.

Edellä mainittuja töitä ei saa tehdä arkipyhinä.

Kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6-22. Erityisistä syistä johtuen kuormausta ja kuljetusta saa tarpeen vaatiessa tehdä myös lauantaisin klo 7-18.


Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Rajavuoren alueella

Pinta- ja pohjavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pintavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan voimassa olevan luvan ja sen perusteella laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesivaikutuksia tarkkaillaan vuosittain louhimon itä- ja länsipuolen pintavalunnasta, länsipuolen murskausalueelta sekä louhimoilta lähtevästä ojasta Heinsuontien ja Vierustien kohdilta. Talousvesikaivojen vedenpintaa tarkkaillaan neljästä kaivosta kolme kertaa vuodessa ja vedenlaatua kerran vuodessa.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla ja suolaamalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä voidaan käyttää myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä suojataan tarvittaessa pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä.

Pölyn pienhiukkasten (PM2,5) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuutta kalliokiven louhinta‐ ja murskaustoiminnan sekä merisepelin kuljetustoiminnan aikana on mitattu 14.6.-19.9.2018 toiminta‐alueen itäkaakkoispuolella ja länsilounaispuolella sijaitsevien asuinrakennusten piha‐alueilla.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Murskauksen aiheuttamaa ympäristömelua on viimeksi mitattu 17.9.2019 toiminta-alueen ympäristössä lähimpien asuinrakennusten luona yhteensä viidessä mittauspisteessä.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä, sekä mahdollisuuksien mukaan naapuruston pyyntöjen perusteella. Jokaiselle kohteelle, joka on asiantuntijoiden toimesta valittu tärinäseurannan kohdalta kriittiseksi kohteeksi, on tehty asiantuntijoiden toimesta katselmus/kuntotarkastus, jonka mukaan on määritetty kohteelle sopiva tärinän ohjearvo.