Naapurisivut Inkoo

Rudus Oy on ottanut kalliokiviainesta Inkoon Joddbölessä vuodesta 1996 lähtien. Inkoon ottamisalue sijaitsee aivan Inkoon sataman vieressä. Koko ottamisalue on kaavoitettu Joddbölen asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi mm. sataman eri toiminnoille. Rudus Oy:n louhinnan yhtenä tavoitteena on valmistella alue maankäyttösuunnitelmien mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Teollisuus- ja satama-alueen laajentaminen ei ole mahdollista ilman kallion louhintaa. Kiviainesten oton keskittäminen kaavassa osoitetuille, jo olemassa oleville alueille, säästää luonnonvaroja sekä keskittää maisemamuutoksen yhdelle alueelle sen sijaan, että kiviainesottoa tehdään eri alueilla pienemmillä louhoksilla. Alueella louhittu ja jalostettu kiviaines käytetään eri rakennuskohteissa, mm. tie- ja pohjarakennusmateriaalina. Suurin osa kiviaineksesta viedään Baltiaan ja muualle Itämeren alueelle laivoilla. Osa kiviaineksesta käytetään Inkoon seudun kiviaineshuollon tarpeisiin.

Ajankohtaista 28.5.2024

Toiminta Viinivuoren ja Hirvikallion lupa-alueilla

Murskaustoiminta Inkoossa jatkuu arviolta vuoden 2024 elokuussa. Ennen kesäkauden taukoa saatetaan suorittaa yksittäisiä pieniä louhintaräjäytyksiä. Ottaminen jatkuu samalla alueella Hirvikallion louhoksen puolella. Hirvikallion lupa-alueen metsä on kaadettu ja alueella tehdään pintamaiden kuorintaa.

Ajankohtaista 9.10.2023

Toiminta Viinivuoren ja Hirvikallion lupa-alueilla

Vaiheen 3 louhinta on saatu päätökseen Viinivuoren alueella ja Kalasatamantien siirtotyö on valmis. Louhinta ja murskaus jää 2023 loppuvuodeksi tauolle Viinivuoren ja Hirvikallion alueilla. Alueilla tehdään vain myyntikuormausta.

Ajankohtaista 13.12.2022

Toiminta Viinivuoren ja Hirvikallion lupa-alueilla

Louhinta ja murskaus Viinivuoren lupa-alueella tulee jatkumaan vielä jonkin aikaa. Alueella louhinta on edennyt jo pitkälle vaiheen 3 alueella. Tällä hetkellä käytössä on väliaikainen Kalasatamantie, joka kulkee aiempaa etelämpää. Vaiheen 3 louhinnan päätyttyä Kalasatamantie tulee kulkemaan suunnilleen samaa reittiä, kuin aiemminkin. Louhinta on aloitettu myös Satamatien länsipuolisella Hirvikallion lupa-alueella.

Toiminta Inkoon louhosalueella

Louhintaa tehdään tällä hetkellä vain Hirvikallion ottoalueella. Viinivuoren ottoalueen louhinnat on saatu valmiiksi. Murskauslaitoksen aiheuttaman melun ja mahdollisen pölyämisen kantautumista ympäristöön torjutaan laitoksen ympärillä olevien varastokasojen ja kalliorintausten avulla.

Rudus Inkoo louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa.


Toiminta-ajat

Nykyisen toiminnan ympäristölupien mukaan

Viinivuoren lupa-alue

 • kiviaineksen murskausta saa tehdä arkisin klo 7-22
 • kallion porausta arkisin klo 7-21
 • rikotusta arkisin klo 8-18
 • louhintaräjäytyksiä arkisin klo 8-16
 • toiminta on tauolla heinäkuun ajan

Hirvikallion lupa-alue

 • kiviaineksen murskausta saa tehdä arkisin klo 7-22
 • kallion porausta arkisin klo 7-21
 • rikotusta arkisin klo 8-18
 • louhintaräjäytyksiä arkisin klo 8-16
 • kuormaamista, kuljetuksia ja valmistelevia töitä arkisin klo 6-22
 • toiminta on tauolla heinäkuun ajan

Toimintojen sijoittuminen Inkoon ottamisalueella

Pysyvä murskauslaitos sijaitsee Viinivuoren ottoalueen luoteisnurkassa varastokentällä varastokasojen ja kalliorintausten suojassa.

Louhoksen syvimmällä tasolla laitos on joka suunnasta katsottuna ympäröivää maanpintaa alempana ja meluvaikutukset ovat siten vähäiset.
Lisäksi murskauslaitoksen ympärillä olevat louhoksen korkeat kalliorintaukset ja laitoksen itäpuolella sijaitseva meluvalli torjuvat melun kantautumista toiminta-alueen ulkopuolelle.


Pinta- ja pohjavesien tarkkailu

Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua sekä pintaveden laatua tarkkaillaan louhosalueen eteläpuolella sijaitsevasta pohjavesikaivosta.

Pintaveden laatua seurataan kiinteistölle Viinivuoren alueelle rakennetusta hulevesialtaasta joka kolmas vuosi. Hirvikallion lupa-alueella pintavesiä tarkkaillaan tällä hetkellä kahdessa eri pisteessä kolme kertaa vuodessa.

Pohjavesiä tarkkaillaan kahdesta Hirvikallion pohjois- ja eteläpuolisesta pohjavesiputkesta.


Pölypäästöjen hallinta

Toiminnan pölypäästöt vaikuttavat säästä riippuen lähinnä alueen välittömässä läheisyydessä olevilla rakennuksilla, jotka eivät ole asuinkäytössä. Merkittävin pölylaskeuma kohdistuu ottamisalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Pölyämistä torjutaan mm. kastelemalla työmaateitä ja varastokasoja tarpeen mukaan. Myös murskattavaa kiviainesta kastellaan murskauslaitoksessa olevilla kastelujärjestelmillä. Murskauslaitosta on myös suojattu mm. koteloimalla eri rakenteita, kuten kuljettimia. Lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeus pidetään mahdollisimman pienenä, jotta putoava kiviaines ei pölyä.

Kalliolouhetta voidaan myös kastella kuivalla säällä jo ennen sen murskaamista tätä varten alueella käytössä olevan vanhan paloauton avulla.


Melun mittaaminen

Toiminnasta aiheutuvaa melua mitataan kahdella jatkuvatoimisella melumittarilla. Toinen mittari sijaitsee lähimmän häiriölle alttiin kohteen kiinteistöllä Storramsjö saaren pohjoisrannalla ja toinen mittari on sijoitettu Kalasatamantien eteläpuolella sijaitsevan pysyvän murskauslaitoksen läheisyyteen.

Murskauslaitoksen vieressä sijaitsevan mittarin avulla pystytään havainnoimaan, milloin Rudus Oy:n toiminta-alueella syntyy melua ja tämän avulla voidaan verrata toiminnan vaikutusta häiriölle alttiin kohteen kiinteistöllä sijaitsevan mittarin mittaustuloksiin.


Tärinän mittaaminen

Inkoon louhoksen ympäristössä louhintaräjäytyksistä aiheutuvaa tärinää mitataan viidessä eri mittauspisteessä, jotka sijaitsevat ottamisalueen länsi- ja itäpuolilla.

Tärinämittarit ovat jatkuvatoimisia ja jokaisen louhintaräjäytyksen tärinävaikutukset mitataan. Mikäli mittarit havaitsevat tärinää, ne tallentavat tärinätiedot mittausraportille.


Luonnon monimuotoisuus ja kompensaatio – Oxhagenin tervaleppäkorven suojelu

Oxhagenin tervaleppäkorven vesitalouden turvaamiseksi on laadittu suunnitelma, jolla pyritään takaamaan sen säilyminen.

Luonnon monimuotoisuuden heikentymisen kompensoimiselle on laadittu suunnitelma, jolla hyvitetään toiminnasta aiheutuvaa luonnon monimuotoisuuden heikentymistä Rudus LUMO -ohjelman mukaisilla toimenpiteillä.

Lisätietoja: