Naapurisivut Palokka

Palokan louhosalue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Palokan kylässä Pykälistönkujan varressa, noin 7 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta ja 400 metrin etäisyydellä Saarenmaantiestä. Alueen läheisyydessä toimii useita eri yrityksiä, jotka harjoittavat kiviaineksen ottamista ja jalostusta sekä rakennusjätteiden varastointia ja käsittelyä.

Alueella louhittu ja jalostettu kiviaines käytetään eri rakennuskohteissa, mm. tie- ja pohjarakennusmateriaalina.

Ajankohtaista 11.2.2022

Ruduksen alueella tehdään helmi- ja maaliskuun 2022 aikana louhintaa ja murskausta. Toiminnot sijoittuvat toiminta-alueen pohjoisosaan.

Ajankohtaista 22.10.2021

Alueella tehdään kallionporausta loppuvuoden aikana.

Kalliokiviaineksen murskaustoiminnan aiheuttamaa ympäristömelua mitattiin 21.9.2021. Mittausajankohtana käynnissä olivat murskausjaksot Rudus Oy:n ja Peab Industri Oy:n alueilla. Ympäristömelua mitattiin yhteensä seitsemän asuinrakennuksen piha-alueella tai piha-alueen välittömässä läheisyydessä. Mittauspisteet sijaitsivat eri puolilla toiminta-alueita. Mittaustulosten ja havaintojen perusteella Rudus Oy:n ja Peab Industri Oy:n kivenmurskaustoimintojen yhdessä eri mittauspisteisiin aiheuttama päiväajan keskiäänitaso alittaa lupapäätöksissä annetun päivä-ajan keskiäänitason raja-arvon 55 dB(A).

Ajankohtaista 16.6.2021

Ensimmäiset louhinnat on suoritettu keväällä 2021. Seuraava louhinta- ja murskausjakso alueella on syksyn 2021 aikana.


Toiminta Palokan louhosalueella

Louhosalue sijaitsee kiinteistöillä Metsärinne 179-404-74-6 ja Raitala 179-404-60-2. Toiminnalla on Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan 2.12.2014 antamat maa-aineslupa ja ympäristölupa. Ympäristölupapäätös on tietyin muutoksin tullut voimaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.6.2018. Ympäristölupa sisältää kalliokiven louhinnan ja murskauksen lisäksi luvan asfalttiasematoimintaan, betoni- ja tiilijätteen käsittelyyn ja ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen.

Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi.

Kartta naapurisivuille palokka

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 4/2021 aineistoa.


Toiminta-ajat Palokassa

Ympäristöluvan mukaan alueella saa toimia seuraavasti:

  • kiviaineksen murskausta saa tehdä ma-pe klo 7-20
  • porausta ma-pe klo 8-18
  • rikotusta ma-pe klo 8-18
  • räjäytyksiä ma-pe klo 12-18 ja
  • kuljetusta ja kuormaamista ma-pe klo 6-22.

Edellä mainittuja töitä ei saa tehdä arkipyhinä. Kesäaikaan 1.6.-31.8. louhinta ja murskaus on alueella kielletty. Vuotuinen toiminta-aika louhinnalle ja murskaukselle on enintään 6 kuukautta.


Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Palokan alueella

Pinta- ja pohjavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pintavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan voimassa olevan luvan mukaisesti. Louhosalueelta lähteviä vesiä tarkkaillaan kahdesta pisteestä kerran vuodessa ylivirtaa-makautena. Alle 500 m:n etäisyydellä louhosalueesta sijaitsevat talousvesikaivot on kartoitettu ja niistä on otettu keväällä 2020 veden laatua kuvaavat näytteet. Kolmesta lupapäätöksessä määritellystä kaivosta näytteenottoa jatketaan luvan mukaisesti myös toiminnan aloittamisen jälkeen.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla ja suolaamalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä voidaan käyttää myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä suojataan tarvittaessa pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä.

Alueen toiminnoista aiheutuvien hiukkaspäästöjen (hengitettävät hiukkaset PM10) vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun selvitetään kertaluontoisella mittausjaksolla viimeistään kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Melu

Alueen pohjois-, etelä- ja länsireunoille rakennetaan meluvallit. Lisäksi melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Alueen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso mitataan vuosittain neljän kiinteistön piha-alueilta. Lisäksi melua mitataan kertaluonteisesti kussakin louhintavaiheessa yhdeltä Nuutin ja yhdeltä Terttumäen asuinalueen kiinteistön piha-alueelta. Yhdessä alueen kahden muun toimijan kanssa mitataan kertaluonteisesti normaalin toiminnan aikaiset melutasot silloin, kun kaikkien toiminnot ovat käynnissä yhtä aikaa.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle, milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään. 
Tilaa tekstiviestipalvelu puhelimeesi >

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä.