Naapurisivut Okeroinen – kalliokiviaineksen otto- ja kierrätystoimintojen alue Hollolassa

Okeroisten toimipiste sijaitsee Hollolan kunnan Okeroisten kylässä Helsingintien varressa, noin kilometrin etäisyydellä Lahden kaupungin rajasta.
Kiviainesten otto Rudus Oy:n Okeroisten toiminta-alueella on alkanut vuonna 2007. Toiminnasta on kokonaisuudessaan tehty ympäristövaikutusten arviointi vuonna 2015.

Tällä hetkellä alueella on voimassa Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan valvontajaoston 6.2.2019 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen, pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanottoon, jalostukseen ja loppusijoitukseen, pienimuotoiseen vesiseulontaan sekä muualla tuotetun ja jalostetun kiviaineksen murskaukseen, jalostukseen ja välivarastointiin. Lupa on voimassa 6.2.2034 saakka.
Alueella on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.5.2017 myöntämä ympäristölupa ylijäämämaiden ja rakennuspurkujätteiden käsittelytoimintaan sekä pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen maisemavalliksi. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Lisäksi alueella on voimassa Hollolan kunnan valvontajaoston 16.5.2017 myöntämä lupa sulamisvesien johtamiseen sekä ympäristölupa (24.9.2013) valmisbetoniasemalle. Asemaa ei ole rakennettu.
Alueella toimii myös Peab Oy:n asfalttiasema.

Toiminta Okeroisten toiminta-alueella

Okeroisten alueella louhitaan ja jalostetaan (murskataan) kalliokiviaineksia erilaisiksi kiviainestuotteiksi. Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. Louhinta- ja murskaustoiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Toiminnot eivät siis ole päivittäin käynnissä.

Alueella voidaan ottaa vastaan kierrätysbetonia ja kierrätystiiltä. Betoni- ja tiilimurskeet kuljetetaan varastokasoista tie- ja katurakenteisiin sekä muihin maanrakennuskohteisiin. Alueella otetaan vastaan myös puhtaita maa-aineksia, joita ei suoraan pystytä ohjaamaan uudelleenkäyttöön rakennuskohteissa. Kierrätystoimintojen tavoitteena on mahdollistaa resurssitehokas maa-ainesten käyttö kierrättämällä maa-aineksia mahdollisimman paljon sekä puhtaiden maa-ainesten loppusijoittaminen. Puhtaiden maa-ainesten vastaanotossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Rudus Oy:n vastaanotto-ohjeita ja -ehtoja. Rudus Oy panostaa erityisesti alueelle vastaanotettavien maiden puhtauden varmistamiseen.

Rudus Okeroinen louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2019 aineistoa.


Toiminta-ajat Okeroisissa

Voimassa olevien lupien mukaisesti

  • kiviaineksen murskausta saa tehdä ma-pe klo 7-22
  • kallion porausta ma-pe klo 7-21
  • kiviaineksen rikotusta ma-pe klo 8-18
  • räjäytyksiä ma-pe klo 10-15
  • kiviaineksen kuormauksia ja kuljetuksia ma-pe klo 6-22, la klo 7-18 (pakottavissa tilanteissa myös muulloin)
  • pilaantumattomien maiden sekä betoni- ja tiilijätteen vastaanotto- ja kierrätystoiminta on sallittu arkisin klo 6-22 sekä lauantaisin klo 8-18
  • betoni- ja tiilijätteen murskaus (mukaan lukien pulverointi ja rikotus) sekä seulonta on sallittu arkisin klo 7-21, pois lukien yleiset juhlapäivät.

Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Okeroisten alueella

Pinta- ja pohjavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pinta- ja pohjavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan voimassa olevien lupien ja niiden perusteella laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen on vähäistä. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä on käytetty myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä on suojattu pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, meluvalleilla ja varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä. Jokaiselle kohteelle, jolle tärinämittari on sijoitettu, on tehty asiantuntijoiden toimesta katselmus/kuntotarkastus, jonka mukaan on määritetty kohteelle sopiva tärinän ohjearvo.


Lisätietoja: