Naapurisivut Kulmakorpi

Rudus Oy on louhinut kalliota ja murskannut kiveä ja ylijäämälouhetta Espoon Kulmakorven alueella vuodesta 2008 lähtien. Louhinta-alue sijaitsee Espoon Kulmakorvessa noin 600 metrin etäisyydellä Turun moottoritiestä ja noin kahden kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen kunnan rajasta Ämmässuon jätteidenkäsittelyalueen itäpuolella. Alueella sijaitsee Espoon kaupungin maantäyttöalue, jolle louhintaa tehdään. Tilan Jersinmäki louhinta on tehty loppuun vuonna 2010, jolloin louhinta on jatkunut etelään tilalle Kartanonmetsä. Jersinmäen ja Kartanonmetsän alueelle louhittava alue muodostaa yhdessä Takapellon maantäyttöalueen.

Louhintaa toteutetaan kahdessa vaiheessa, lupavaiheissa 1 ja 2. Hankkeen lupavaiheille 1 ja 2 on voimassa Espoon kaupungin myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joka on tullut lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 25.5.2018. Hankkeen lupavaiheille 1 ja 2 on voimassa maa-aineslain mukaiset ottoluvat vuoteen 2025 saakka. 

Ajankohtaista 28.5.2024

Louhinta ja murskaus jatkuu jälleen kesäkuussa. Murskausta tehdään toistaiseksi kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

Ajankohtaista 8.12.2022

Murskaus ja louhinta on lopetettu toistaiseksi kokonaan. Myyntikuormaus jatkuu toistaiseksi normaalisti. Rudus tiedottaa sivuillaan, kun murskaus ja louhinta käynnistyvät jälleen.

Ajankohtaista 15.9.2022

Murskausta tehdään toistaiseksi yhdessä vuorossa, neljänä päivänä viikossa. Murskauslaitos on edelleen samassa sijainnissa kuin edellisen naapuri-illan vierailun aikana, ja louhinta etenee suunnitellusti kohti murskauslaitosta. 


Toiminta Kulmakorven louhosalueella

Louhintaa tehdään tällä hetkellä lupavaiheen 1 eteläisellä alueella sekä lupavaiheen 2 alueilla. Murskauslaitos ja kiviainesvarastointi sijaitsevat lupavaiheen 1 alueella. Murskauslaitoksen aiheuttaman melun ja mahdollisen pölyämisen kantautumista ympäristöön torjutaan mm. laitoksen ympärillä olevien varastokasojen ja kalliorintausten avulla.

Alueelle kertyvää vettä pumpataan siihen tarkoitukseen suunnitellusta kaivosta alueen länsipuolella sijaitsevaan purkuojaan. Ojaan johdettavan veden määrää säädellään purkuputken venttiilillä. Purkuojasta vedet kulkeutuvat Peringinojaan ja edelleen Espoonlahteen. Pumppauskaivon vettä ohjataan lisäksi murskauslaitokselle, jossa vettä käytetään kasteluun pölyn haitallisten vaikutusten estämiseksi.

Rudus Kulmakorpi louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2019 aineistoa.


Toiminta-ajat Kulmakorvessa

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan

  • kallion porausta ja rikotusta saa tehdä klo 7.00-18.00,
  • louhintaräjäytyksiä klo 8.00-18.00,
  • murskausta klo 7.00-21.00 ja
  • kiviainesten kuljetuksia ja valmistelevia töitä klo 6.00-22.00.

Alueilla, joilla louhinta sijoittuu alle 500 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista, rikotusta saa tehdä klo 8.00-18.00.


Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Kulmakorven alueella

Pinta- ja pohjavedet

Louhinnan ja murskauksen vaikutuksia lähiympäristön pinta- ja pohjavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan osallistumalla vesien yhteistarkkailuun ja noudattamalla sitä koskevaa Uudenmaan ELY-keskuksen antamaa päätöstä.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla ja suolaamalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen on vähäistä. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä on käytetty myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä on suojattu pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä.

Pölyn hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuutta murskaustoiminnan aikana on mitattu jatkuvatoimisesti 30.5.-28.7.2019 yhteensä kolmessa mittauspisteessä. Hiukkaspitoisuutta mitattiin toiminta-alueella sekä kahden asuinrakennuksen piha-alueella. Mittaukset ja niiden analysoinnin suoritti Promethor Oy. Mittaustulosten mukaan asuinrakennusten piha-alueilla mitatut hengitettävien hiukkasten koko jakson keskiarvopitoisuudet alittavat selvästi valtioneuvoston asetuksessa hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudelle asetetun raja-arvon 40 µ/m3.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, meluvalleilla ja kiviainestuotekasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Melujen mittauspisteitä on kaksi. Lähin mittauspiste on louhosalueen lounaislaidalla ja toinen mittauspiste on asuintalon yhteydessä Mustanpurontiellä. Rudus Oy toimittaa valvontaviranomaiselle kolme kertaa vuodessa koosteen melumittaustuloksista.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä. Jokaiselle kohteelle, jolle tärinämittari on sijoitettu, on tehty asiantuntijoiden toimesta katselmus/kuntotarkastus, jonka mukaan on määritetty kohteelle sopiva tärinän ohjearvo. Mittauspisteitä on yhdeksän, joista yksi on sijoitettuna Ämmässuon biojäteasemalle ja kahdeksan yksityishenkilöiden kiinteistöille.

Luonto – Svartbäckträsketin perinneniitty

Svartbäckträsketin perinneniityllä on tavattu harvinaisia kasvi- ja perhoslajeja, minkä vuoksi sitä suojataan toiminnan aikana pölyltä suojametsiköllä ja suoja-aidalla. 

Lisätietoja: