Naapurisivut Nokia

– Kalliokiviaineksen ottoalue Nokialla

Nokian toimipiste sijaitsee Nokian kaupungissa Kankaantaan kallionottoalueella Tampere-Pori-valtatien (VT 11) pohjoispuolella noin 3 kilometrin päässä Nokian keskustasta.

Tällä hetkellä alueella on voimassa Nokian rakennus- ja ympäristölautakunnan 18.11.2020 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa (yhteislupa) kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä muualta tuotavan louheen vastaanottoon, välivarastointiin ja murskaukseen.
Alueen läheisyydessä on myös kaksi Nokian kaupungin maankaatopaikkaa.

Toiminta Nokian toiminta-alueella

Nokian alueella louhitaan ja jalostetaan (murskataan) kalliokiviaineksia erilaisiksi kiviainestuotteiksi. Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. Louhinta- ja murskaustoiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Toiminnot eivät siis ole päivittäin käynnissä.
Alueella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä myös muualta tuotavaa louhetta.

Naapurisivut kartta nokia

Karttapohja © MML


Toiminta-ajat Nokialla

Voimassa olevan luvan mukaisesti

Kalliokiviaineksen louhintaa (poraaminen ja räjäytykset) saa suorittaa 15.8.-15.4. välisenä aikana. Lohkareiden rikotusta, murskausta sekä kuormaamista ja kuljetusta saa suorittaa ympäri vuoden.

  • kiviaineksen murskausta saa tehdä ma-pe klo 7-21
  • kallion porausta ma-pe klo 8-16
  • kiviaineksen rikotusta ma-pe klo 8-16
  • räjäytyksiä ma-pe klo 8-16
  • kiviaineksen kuormauksia ja kuljetuksia ma-pe klo 7-22

Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Nokian alueella

Pintavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pintavesiin tarkkaillaan voimassa olevan luvan mukaisesti. 

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen on vähäistä. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä käytetään tarvittaessa myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä on suojattu pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, meluvalleilla ja varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa etukäteen lähiasukkaille milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä.