Naapurisivut Takamaa

– Kalliokiviaineksen ottoalue Ylöjärvellä

Takamaan toimipiste sijaitsee Ylöjärven kaupungin Metsäkylän ja Ylöjärven kylissä Uusi-Kuruntien ja Röhköntien varressa.
Tällä hetkellä alueella on voimassa Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan 15.12.2021 § 181 (korjattu 26.1.2022 § 15, muutettu 21.9.2022 § 129) myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kallion louhimiseksi ja kiviaineksen murskaamiseksi.

Alueella toimii myös toisen toiminnanharjoittajan asfalttiasema.

Toiminta Takamaan toiminta-alueella

Takamaan alueella louhitaan ja jalostetaan (murskataan) kalliokiviaineksia erilaisiksi kiviainestuotteiksi. Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. Toiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Toiminnot eivät siis ole päivittäin käynnissä.
Alueella voidaan ottaa vastaan puhtaita ylijäämämaita, joita hyödynnetään alueen maisemoinnissa.

Naapurisivut kartta takamaa

Karttapohja © MML


Toiminta-ajat Takamaalla

Voimassa olevan luvan mukaisesti

Kalliokiviaineksen irrotusta poraamalla ja räjäyttämällä saa suorittaa 1.9.-14.4. välisenä aikana. Kalliokiviaineksen rikotusta ja murskausta saa suorittaa 15.8.-14.4. välisenä aikana.

  • kiviaineksen murskausta saa tehdä ma-pe klo 7-21
  • kallion porausta ma-pe klo 8-20
  • kiviaineksen rikotusta ma-pe klo 8-18
  • räjäytyksiä ma-pe klo 8-16
  • kiviaineksen kuormauksia ja kuljetuksia ma-pe klo 6-22, la klo 7-18. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu ympäri vuoden.

Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Takamaan alueella

Pintavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pintavesiin tarkkaillaan voimassa olevan luvan mukaisesti. 

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen on vähäistä. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä käytetään tarvittaessa myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä on suojattu pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla ja varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.
Toiminnan meluvaikutuksia on mitattu viimeksi vuonna 2022. Melutaso oli mittauksissa määräysten mukainen.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy on ottanut alueella käyttöön tekstiviesti-ilmoituksen, jolla ilmoitetaan etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle, milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä.