Naapurisivut Mäntymäki – kalliokiviaineksen otto- ja kierrätystoimintojen alue Nurmijärvellä

Mäntymäen toimipiste sijaitsee Nurmijärven Palojoen kylässä välittömästi Hämeenlinnanväylän (vt 3) itäpuolella. Nurmijärven keskustaajama sijaitsee ottoalueen luoteispuolella noin viiden kilometrin päässä.

Kiviainesten otto Rudus Oy:n Mäntymäessä on alkanut vuonna 2007. Kiviainesten oton lisäämistä sekä toiminnan laajentamista kierrätyskiviainesten käsittelyyn ja maan vastaanottoon alettiin suunnitella vuonna 2008. Laajennushankkeen ympäristövaikutuksia arvioitiin vuonna 2009 toteutetun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) aikana. Laajennettu ja luvitettu kiviainesten ottoalue on tällä hetkellä pinta-alaltaan noin 12.5 hehtaaria, kierrätystoimintojen alue noin 13 hehtaaria. Kiviainesten oton maa-aines- ja ympäristölupa ovat päättymässä vuonna 2021. Uutta lupahakemusta ollaan parhaillaan laatimassa 15 vuoden toiminnalle. Kierrätystoimintojen ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Ajankohtaista 27.11.2023

Murskaustoiminta on jäänyt tauolle 24.11. Murskaus jatkuu arviolta 8.1.2024. Seuraavat räjäytykset tapahtuvat toimipisteessä tammi-helmikuun vaihteessa.  

Ajankohtaista 26.9.2023

Mäntymäessä alkaa murskaus viikolla 41 (pidätämme oikeuden muutoksiin). Aloitukseen saakka Mäntymäen toimipisteellä louhitaan ja rikotetaan. Louhosalueella tapahtuvia räjäytyksiä voi olla jo syyskuun puolella. Murskaus jatkuu marraskuun loppuun.

Ajankohtaista 14.7.2023

Mäntymäen tuotantoalueen murskaustoiminta käynnistyi 13.7. noin kuukauden ajaksi. Murskauksen aikana räjäytetään yksi pienehkö kenttä.


Toiminta Mäntymäen louhosalueella

Mäntymäen alueella louhitaan ja jalostetaan (murskataan) kalliokiviaineksia erilaisiksi kiviainestuotteiksi. Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. Louhinta- ja murskaustoiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Toiminnot eivät siis ole päivittäin käynnissä. 

Alueella otetaan vastaan kierrätysbetonia ja kierrätystiiltä. Betoni- ja tiilimurskeet kuljetetaan varastokasoista tie- ja katurakenteisiin sekä muihin maanrakennuskohteisiin. Alueella otetaan vastaan myös puhtaita maa-aineksia, joita ei suoraan pystytä ohjaamaan uudelleenkäyttöön rakennuskohteissa. Kierrätystoimintojen tavoitteena on mahdollistaa resurssitehokas maa-ainesten käyttö kierrättämällä maa-aineksia mahdollisimman paljon sekä puhtaiden maa-ainesten loppusijoittaminen. Puhtaiden maa-ainesten vastaanotossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Rudus Oy:n vastaanotto-ohjeita ja -ehtoja. Rudus Oy panostaa erityisesti alueelle vastaanotettavien maiden puhtauden varmistamiseen. Vastaanotettavat maa-ainekset siirretään louhoksen pohjalle louhinnan edistyttyä siten, että maa-aineksen varastointi mahtuu kiviainestoimintojen kanssa alueen pohjatasolle. Maa-aineksia varastoidaan alueella noin 20 vuotta. Lopputäytön yhteydessä tasausaltaat poistetaan käytöstä täyttämällä altaat maa-aineksilla. 

Rudus Mäntymäki louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2019 aineistoa.


Toiminta-ajat Mäntymäessä

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti

  • murskausta saa tehdä ma-pe klo 7-22
  • kallion porausta ma-pe klo 7-21
  • kiviaineksen rikotusta ma-pe klo 8-18
  • räjäytyksiä ma-pe klo 8-18
  • kuormauksia, kuljetuksia, myyntikuljetuksia ja ylijäämälouheen vastaanottoa ma-pe klo 6-22, la klo 8-18
  • muuta toimintaa saa harjoittaa alueella ma-pe klo 7-22

Lisäksi tiili- ja betonijätettä saa murskata enintään 60 päivänä vuodessa. Kaikki toiminta on kielletty sunnuntaisin ja yleisinä juhlapäivinä.


Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Mäntymäen alueella

Pinta- ja pohjavedet

Louhinnan ja murskauksen vaikutuksia lähiympäristön pinta- ja pohjavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan voimassa olevien lupien ja 27.2.2019 päivätyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Näytteenottopisteitä on yhteensä 14, joista 9 on kaivoja.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen on vähäistä. Murskauslaitoksen hihnat ovat osittain katettuja. Vesikastelua käytetään murskauslaitoksen risteyskohdissa, jotta hihnoilla kulkeva murskemateriaali saadaan kasteltua läpimäräksi. Vettä on käytetty myös räjäytyksen jälkeisen louhekasan kastelussa. Murskeen pudotuspäät viimeisissä pienikokoisissa murskeissa ja kivipölyssä on suojattu pölyämistä estävillä suojilla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, meluvalleilla ja varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla seitsemällä kiinteistöllä. Jokaiselle kohteelle, jolle tärinämittari on sijoitettu, on tehty asiantuntijoiden toimesta katselmus/kuntotarkastus, jonka mukaan on määritetty kohteelle sopiva tärinän ohjearvo.


Lisätietoja Ruduksen vastuullisuustyöstä: