Naapurisivut Talma

Rudus Oy tekee Talman Martinkylässä Bastukärrin alueella asemakaavan mukaista kallionlouhintaa. Tällä hetkellä toimitaan vuonna 2019 myönnetyillä ympäristö- ja maa-ainesten ottoluvilla. Bastukärrin asemakaavassa nykyinen ottamisalue, jossa louhintaa tehdään, on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Rudus Oy:n louhinnan yhtenä tavoitteena on valmistella alue maankäyttösuunnitelmien mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Jotta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue saadaan valmisteltua sen tulevaan käyttötarkoitukseen, tulee alueella ensin louhia kalliota ja tasata alueiden pohjatasot asemakaavan mukaisiin korkoihin. Kiviainesten ottoa on keskitetty Bastukärrin alueelle myös siitä syystä, että ottamisen keskittäminen jo olemassa oleville alueille säästää luonnonvaroja. Yhdellä suuremmalla alueella toimiminen myös keskittää maisemalle sekä muulle ympäristölle aiheutuvan muutoksen yhdelle laajalle alueelle usean pienemmän eri alueilla tehtävän louhinnan sijaan.

Ajankohtaista 28.5.2024

Toiminta jatkuu osa-alueilla B ja C

Murskaus jatkuu ottoalueen osa-alueella C arviolta ainakin viikon 23 loppuun asti. Tämän jälkeen murskauksessa pidetään taukoa. Osa-alueen B täyttömäkeä ollaan parhaillaan rakentamassa ja alueelle vastaanotetaan puhtaita ylijäämämaita mäen rakentamista varten.

Ajankohtaista 9.10.2023

Louhinta osa-alueella B on saatu valmiiksi ja täyttömäkeä on alettu rakentamaan. Tällä hetkellä täyttöjä tehdään vielä osa-alueelle B louhittuun syvennykseen ja täyttömäki alkaa nousta maanpinnan yläpuolelle vasta myöhemmin. Louhinta ja murskaus jatkuu osa-alueella C1 toistaiseksi.

Ajankohtaista 13.12.2022

Louhinta on alkanut uuden ottoluvan osa-alueella B ja osa-alueella C1.

Louhinta- ja murskaustyöt ovat edenneet Rudus Oy:n uuden lupa-alueen osa-alueella B jo melko pitkälle. Myös osa-alueella C1 tehdään tasauslouhintaa varastokentän rakentamiseksi.

Toiminta Talman louhosalueella

Vuoden 2019 maaliskuussa Rudus Oy:lle myönnettiin ympäristö- ja maa-ainesten ottolupa Bastukärr II-asemakaavan alueelle. Sittemmin Vaasan Hallinto-oikeuden lupapäätös on astunut voimaan ja Rudus toimii kyseisen luvan määräysten mukaisesti

Luvan mukainen mukainen toiminta on aloitettu. Ottoalue sijoittuu kiinteistöille Skogsters RN:o 753-421-7-265 (osa-alue B) ja Fågelbacken RN:o 753-416-1-45 (osa-alue C).

Nykyisten toimintalupien mukainen louhinta on aloitettu vuonna 2020. Louhintaa tehdään osa-alueen B (Skogsters RN:o 753-421-7-265) ja C1 alueilla (Fågelbacken RN:o 753-416-1-45)

Murskauslaitos sijaitsee tällä hetkellä osa-alueella C1 kiinteistöllä Fågelbacken RN:o 753-416-1-45. Murskauslaitoksen aiheuttaman melun ja mahdollisen pölyämisen kantautumista ympäristöön torjutaan laitoksen ympärillä olevien varastokasojen ja kalliorintausten avulla.

Rudus Talma louhosalueen sijainti

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa.


Toiminta-ajat Talmassa

  • Nykyisen toiminnan ympäristöluvan mukaan kiviaineksen murskausta saa tehdä alueella arkisin klo 8.00-21.00.
  • Kallion poraamista saa tehdä arkisin klo 8.00-21.00
  • Louheen rikotusta, ja louhintaräjäytyksiä saa suorittaa arkisin klo 8.00-18.00.
  • Huoltotöitä, kuormaamista ja kuljetuksia sekä valmistelevia töitä saa tehdä arkisin klo 6.00-22.00.
  • Vaihealueilla 3 ja 4 murskaaminen ja poraaminen sekä kuormaaminen ja kuljetus on sallittua klo 8.00–18.00.
  • Erityisistä syistä kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä myös lauantaisin klo 7.00–18.00 pois lukien yleiset juhlapäivät.

Toimintojen sijoittuminen Talman ottamisalueella

Murskauslaitos sijaitsee kiinteistöllä Fågelbacken RN:o 753-416-1-45 varastokasojen ja kalliorintausten suojassa.
Varastokasat torjuvat melun kantautumista eri suuntiin.

Tukitoiminta-alue sijaitsee kiinteistöllä Bastubetoni 753-421-7-292 ja alue on suojattu siten, ettei nestemäisiä jätteitä pääse vahinkotilanteessa valumaan maaperään asti.


Pinta- ja pohjavedet

Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan neljä kertaa vuodessa yhdeksässä eri mittauspisteessä ja laatua seurataan kerran vuodessa yhdessätoista mittauspisteessä. Pintaveden laatua seurataan kolmessa eri mittauspisteessä kahdesti vuodessa (touko- ja marraskuussa).

Pohja- ja pintaveden tarkkailutulokset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Sipoon kunnalle kuukauden kuluessa tulosten saamisesta. Yhteenveto kuluneen vuoden pinta- ja pohjaveden tarkkailutuloksista tarvittavine oheistietoineen sisällytetään vuosiraportointiin.

Vuosiraportti toimitetaan viranomaisille helmikuun loppuun mennessä. Mikäli tarkkailussa havaitaan huomattavia poikkeamia mittausten, näytteenoton tai analysoinnin yhteydessä, raportoidaan näistä havainnoista välittömästi valvontaviranomaiselle.


Pöly

Toiminnan pölypäästöt vaikuttavat säästä riippuen lähinnä alueen välittömässä läheisyydessä olevilla rakennuksilla, jotka eivät ole asuinkäytössä. Merkittävin pölylaskeuma kohdistuu ottamisalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Pölyämistä torjutaan mm. kastelemalla työmaateitä ja varastokasoja tarpeen mukaan. Myös murskattavaa kiviainesta kastellaan murskauslaitoksessa olevilla kastelujärjestelmillä.

Murskauslaitosta on myös suojattu mm. koteloimalla eri rakenteita, kuten kuljettimia. Lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeus pidetään mahdollisimman pienenä, jotta putoava kiviaines ei pölyä.


Melu

Toiminnasta aiheutuvaa melua mitataan kahdella jatkuvatoimisella melumittarilla. Toinen mittari sijaitsee louhosalueen länsipuolella ja toinen mittari itäpuolella.

Melumittauksilla varmistetaan, että Rudus Oy:n toiminnasta ei aiheudu ympäristöluvassa määrättyjen melutasojen raja-arvojen ylityksiä.


Tärinä

Talman louhoksen ympäristössä louhintaräjäytyksistä aiheutuvaa tärinää mitataan yhdessätoista eri mittauspisteessä, jotka sijaitsevat ottamisalueen ympäristössä lähimmissä asiantuntijan määrittämissä rakennuksissa.

Tärinämittarit ovat jatkuvatoimisia ja jokaisen louhintaräjäytyksen tärinävaikutukset mitataan. Mikäli mittarit havaitsevat tärinää, ne tallentavat tärinätiedot mittausraportille. Tärinämittauksilla varmistetaan, että tärinäarvot eivät ylitä ympäristöluvassa määritettyjä tärinän ohjearvoja.

Tärinän ohjearvot on määritetty kullekin rakennukselle erikseen. Vaikka louhintaräjäytyksestä aiheutuva tärinä olisi sama kuin kyseiselle rakennukselle määritetty ohjearvo, ei rakennukseen voi vielä tulla vaurioita.


Luonnon monimuotoisuus – Kirjoverkkoperhosten suojelu, uudet elinympäristöt ja siirrot

Vuonna 2019 Rudus Oy:lle myönnettiin maa-ainesten otto- ja ympäristölupa uudelle alueelle Inex Partners Oy:n logistiikkakeskuksen eteläpuolelle.
Osalla tulevaa louhosaluetta on havaittu kirjoverkkoperhosia. Kirjoverkkoperhonen kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin IV liitteessä mainittuihin lajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Kirjoverkkoperhonen on tästä syystä rauhoitettu Suomessa luonnonsuojeluasetuksella.
Kirjoverkkoperhosille on tehty päivitetty suojelusuunnitelma vuonna 2017, jossa on suunniteltu perhosten siirtoa lähistöllä sijaitseviin uusiin edustavampiin elinympäristöihin pois louhosalueelta.
Nykyinen perhosten elinalue kasvaa umpeen nopeaa vauhtia ja sijainti ei tule olemaan kirjoverkkoperhosille sopiva enää kauaa. Siirroilla halutaan myös varmistaa nykyisestä elinympäristöstä katoavan perhoskannan säilyminen. Ensimmäisen kirjoverkkoperhosen pesän siirto suoritettiin syksyllä 2020. Vuonna 2022 saatiin siirrettyä jopa 36 kirjoverkkoperhosen toukkapesää
Perhosten siirrot ovat osa Rudus LUMO -ohjelmaa, jonka tavoitteena on suojella ja edistää luonnon monimuotoisuutta, muun muassa yhtiön eri ottoalueilla.

Lisätietoja: