Naapurisivut Haarumäki

Haarumäen louhosalue sijaitsee Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä. Alueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa vuodesta 2000 alkaen. Tällä hetkellä kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta Haarumäen louhosalueella tehdään ympäristö- ja maa-ainesluvilla, jotka ovat voimassa 31.10.2025 saakka. 

Ajankohtaista 26.6.2023

Haarumäen tuotantoalueella käynnistyy heinäkuun alussa tuotantojakso, joka kestää noin syyskuun puoliväliin. Alueella tehdään tuotantojakson aikana louhintaräjäytyksiä ja kiviaineksen murskausta.


Toiminta Haarumäen louhosalueella

Louhosalue sijaitsee Kytäjärven kylässä kiinteistöllä Haarumäki 106-405-52-123 osoitteessa Suopellontie 139. Toiminnalla on Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnan 1.10.2015 antamat maa-aineslupa ja ympäristölupa. Ympäristölupapäätös on tullut voimaan hallinto-oikeuden päätöksellä 13.11.2017 ja sitä on muutettu Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnan päätöksillä 27.2.2020 sekä 22.10.2020. Maa-aineslupapäätös on tullut voimaan tietyin muutoksi hallinto-oikeuden päätöksellä 20.9.2016 ja sitä on muutettu Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnan päätöksellä 24.1.2019.

Haarumäen louhosalueella louhitaan kalliota sekä murskataan ja seulotaan kiviainestuotteita. Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja tarvittaessa rikotuksesta, jolloin louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi. Kiviaineksen murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. Alueella tehdään sekä kuivaseulontaa että vesiseulontaa. Louhosalueen koko on noin 17 hehtaaria.

Rudus naapurisivut Haarumäki kartta

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa.


Toiminta-ajat Haarumäessä

Ympäristöluvan mukaan alueella saa toimia seuraavasti:

  • kiviaineksen murskausta saa tehdä ma–pe klo 7–22
  • porausta ma–pe klo 7–20
  • rikotusta ma–pe klo 8–18
  • räjäytyksiä ma–pe klo 10–15 ja
  • kuljetusta ja kuormaamista ma–pe klo 6–22.

Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja sekä mittaaminen ja seuranta Haarumäen alueella

Pinta- ja pohjavedet

Toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pintavesiin sekä talousvesikaivoihin tarkkaillaan voimassa olevien lupien mukaisesti. Pohjaveden pinnan korkeutta tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa ja pohjaveden laatua kerran vuodessa seitsemästä eri kaivosta. Pintavesien laaduntarkkailua tehdään kerran vuodessa louhosalueelta johdettavista vesistä.

Pöly

Pölyn leviämistä vähennetään mm. kastelemalla liikennealueita ja käyttämällä nykyaikaista murskauslaitosta, jossa vettä sumutetaan murskausprosessissa kiviaineksen sekaan. Pölyn leviämistä vähennetään myös varastokasojen oikealla sijoittelulla. Lisäksi poravaunujen imuri imee talteen porauspölyä.

Melu

Melun kantautumista ympäristöön torjutaan mm. sijoittamalla murskauslaitos mahdollisuuksien mukaan ottamisalueen syvimmälle tasolle, murskauslaitoksen rakenteiden koteloinneilla ja kumituksilla, varastokasoilla sekä louhoksen pohjatasoa ympäröivien kalliorintausten avulla.

Tärinä

Tärinävaikutuksia lievennetään louhinnan perusteellisella suunnittelulla ja louhintatekniikkaa muuttamalla tarpeen mukaan. Rudus Oy ilmoittaa tekstiviestillä etukäteen viestin tilanneille lähiasukkaille ja valvontaviranomaiselle, milloin seuraava louhintaräjäytys tehdään.

Louhintaräjäytyksistä johtuvaa tärinää mitataan tärinämittareilla alueen ympäristössä olevilla asiantuntijoiden valitsemilla kiinteistöillä.