Opas kiviainesten asentamiseen

Kun tontin valmistelu on edennyt kiviaineksia kuljettavan auton saapumiseen tontille, kiviainesten täyttö tontin pohjalle on suhteellisen helppoa. Kokosimme vinkit kiviainesten käsittelyyn ja asentamiseen, jonka avulla hahmotat kiviainesten tarkoitukset omissa paikoissaan ja teet onnistuneen asennuksen.

Ennen kiviaineksien saapumista tarkista nämä

  • Onko kaivuut tehty? Jos maansiirrot ja kaivuut on saatu hoidettua jo ennen kiviaineksien saapumista, ylimääräinen maa voidaan joko viedä pois tontilta, tai selvittää, voidaanko tonttia muokata ylimääräiseksi jääneen aineksen avulla. Aina maa-ainesta ei tarvitse viedä pois kokonaan tontilta. Kun maata ryhdytään vaihtamaan, on luontevaa ulottaa massanvaihto myös piha-alueelle.
  • Onko tie tontille kunnossa? Kiviaineksia kuljettavat isot hihna-autot, kasetti-autot ja rekat. Varmista, että tie on kantavaa ja kunnossa tontille asti, jotta kiviaines saadaan kuljetettua mahdollisimman lähelle haluttua kohtaa tontilla.
    Mihin tilatut kiviainekset laitetaan?
  • Välivarastointi huomioitu? Mikäli kiviaines pitää säilöä tai ”välivarastoida” tontille, huomioi, etteivät eri käyttötilanteisiin ja rakentamisen vaiheisiin tarkoitetut kiviainekset saa sekoittua keskenään. Suunnittele niille erilliset varastointipaikat. Vältä esimerkiksi hienon aineksen joutumista perustuksiin. Pesty sepeli ei saa mennä sekaisin puhdistetun kiviaineksen kanssa. Jos kaivuu on tehty kiviaineksen saapuessa, voidaan kiviainekset asettaa jo tässä vaiheessa paikoilleen, erityisesti hihna-autolla saapuvat kuormat saadaan helposti suoraan paikoilleen. 

Asennuksessa on oltava tarkka: oikeanlainen kiviaines oikeassa paikassa

Rakentamisen kiviaineksilla on omat tehtävänsä, eivätkä ne väärässä paikassa toimi toivotulla tavalla. Salaojasora tai sepeli ei esimerkiksi ole oikea ratkaisu maanvaraisen lattian alle. Kalliomurske ja sepeli eroavat toisistaan siten, että murskeen seassa on hienojakoista tiivistyvää ainesta, kun taas sepelistä tämä aines poistetaan seulomalla. Kalliomurske tiivistyy siinä olevan aineksen johdosta paremmin kuin sepeli ja sopii rakennusten kantavaksi pohjaksi, joka läpäisee kosteutta ja estää routimista.

Jakavan ja kantavan kerroksen asentaminen

Missä järjestyksessä oikeanlaiset kiviainekset tontin pohjalle luodaan? Oikeanlainen pohja syntyy jakavasta ja kantavasta kerroksesta, joihin on tilattu erilaisen raekoon murskeita. Jakavan kerroksen tarkoitus on lisätä maarakenteen kantavuutta. Kantava kerros lisää nimensä mukaisesti kantavuutta ja samalla tasaa alustaa päällystettä varten.Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: Mitä isompi täytettävä alue, eli paksumpi kerros, sitä suurempi kiviaineksen maksimiraekoko pitää olla. Minimikerrospaksuuden on kuitenkin oltava vähintään 3 x kiviaineksen minimiraekoko. 

Kapillaarikatko- ja salaojasepelin asentaminen

Alapohjalaatan lämmöneristeen alle asennetaan Ruduksen kapillaarikatkosepeliä. Salaojakaivanto täytetään salaojasepelillä. On suositeltavaa erottaa salaojasepeli perusmaasta suodatinkankaalla.

  • Sepelin kerrospaksuuden on oltava yleensä vähintään 300 mm. Kapillaarisen vedennousua kapillaarikatkosepelissä tutkitaan säännöllisin laadunvalvontatestein. Kapillaarikatkokiviaineksesta määritetään kapillaarinen vedennousukorkeus standardin mukaisesti ja samasta testinäytteestä.
  • Kapillaarikatkokerroksen paksuuden on aina oltava vähintään 20 % suurempi kuin kerrokseen käytetyn kapillaarikatkokiviaineksen vedennousukorkeus määritettynä.
  • Hyvälaatuisilla ja vesiseulotuilla kapillaarikatkosepeleillä voidaan päästä 200 mm:n ja jopa pienempiin kerrospaksuuksiin. Karkeamman kapillaarikatkosepelin yläpintaan voidaan laittaa tarvittaessa n. 50 mm:n kerros hienompaa, niukasti hienoainesta sisältävää sepeliä tai someroa, joka helpottaa yläpinnan tasaamista riittävän suoraksi eristelevyjen asennusalustaksi.
  • Tuuletetuissa alapohjissa maanpinta peitetään 100…200 mm:n kerroksella kapillaarikatkokiviainesta, jolloin maaperästä tuleva kosteustuotto ryömintätilaan pienenee merkittävästi.

 

Jaa somessa