Mitä mursketta tai soraa rakennuksen perustuksissa käytetään?

Kun maaperätutkimus on hoidettu, voidaan kiviaines tilata tontille.  Rakennuspohjan kantavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla kiviaineksilla, jotka tiivistetään rakenteiden kuormituksia vastaavaksi.

Rakenna varman päälle – minkälaiset kiviainekset sopivat rakennuspohjaan?

Kiviaineksen tilaaminen on pieni, mutta tärkeä osuus tontin rakennuksen alkuvaiheilla. Kiviaineksen määrään vaikuttavat sekä tontille tulevien rakenteiden kuormitus, maalajin määrittämä kaivuun tarve eli perustuksille kaivettavan kuopan koko.

Rakennuskohteen maarakenteissa käytettävien maa-ainesten sekä murskattujen kiviainesmateriaalien on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseensa soveltuvia ja laadultaan tasalaatuisia. Kantavuus syntyy jakavasta ja kantavasta kerroksesta: Jakavan kerroksen tarkoitus on lisätä maarakenteen kantavuutta. Kantava kerros lisää maarakenteiden kantavuutta ja tasaa alustaa päällystettä varten.

Mistä tiedän, paljonko murskeita tilataan?

Tilattavien murskeiden määrä riippuu maaperätutkimuksissa selvinneestä maalajista ja niistä johtuvista toimenpiteistä. Esimerkiksi hiekkamaalle kaivettava tontti ei vaadi todennäköisesti maansiirtoa, jonka vuoksi kaivettava alue on pienempi – samoin myös tilattavan kiviaineksen. Savimaa taas esimerkiksi saattaa vaatia maansiirtoa ja tällöin kiviaineksella täytettävä osuus on isompi.

Tarkista maa-ainesten vastaavalta työnjohtajalta tilattavien kiviaineksien määrä. Kiviaines on yleensä samanlaista maalajeista riippumatta, mutta määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Pohjaa varten tilataan kahta erilaista kiviainesta: materiaalit kasataan jakavasta ja kantavasta kerroksesta, joihin käytetään raekooltaan erilaisia murskeita takaamaan pohjan kantavuus.

Mitä ovat jakava ja kantava kerros?

Rakennuskohteen maarakenteissa käytettävien maa-ainesten sekä murskattujen kiviainesmateriaalien on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseensa soveltuvia ja laadultaan tasalaatuisia. Oikeanlainen pohja syntyy jakavasta ja kantavasta kerroksesta. Jakavan kerroksen tarkoitus on lisätä maarakenteen kantavuutta. Kantava kerros lisää nimensä mukaisesti kantavuutta ja samalla tasaa alustaa päällystettä varten.

Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan:
Mitä paksumpi kerros, sitä suurempi kiviaineksen maksimiraekoko pitää olla. Minimikerrospaksuuden on kuitenkin oltava vähintään 3 x kiviaineksen minimiraekoko.

Miten kiviaines toimitetaan tontille?

Kiviaines voidaan toimittaa erilaisilla ajoneuvoille tontillesi. Suositeltava vaihtoehto on hihna-auto, joka toimittaa soran kerralla tontille ja suoraan täytettävään alueeseen, jolloin väliaikaista säilöntäpaikkaa ei tarvitse miettiä ja siirtotyötä tehdä erikseen paikasta paikkaan tontilla. Hihna-auto on myös ”ylettyväinen” ja pääsee helpoiten tuomaan kiviaineksen haluttuun paikkaan.

Jaa somessa