Perehdy rakennuspohjan maaperään

Olosuhteet määrittävät rakennuspohjan oikeaoppisen täytön. Suunnitelmaa tehdessä on hyvä tietää, miten maaperä käyttäytyy, jotta virheet rakentamisessa voidaan välttää. Tarkista tästä kolme kriittistä faktaa, jotka on otettava huomioon.

Top 3 tärkeintä asiaa rakennuspohjan suunnittelussa

1. Kapillaarinen veden nousu ja diffuusio

Maan kosteuden vaikutukset tulee katkaista oikeanlaisilla valinnoilla. Rakennuksen alapohjaa rasittavat pohjaveden pinnasta kapillaarisesti nouseva vesi sekä sade- ja valumavesistä aiheutuva vajovesi. Veden kapillaarinen nousu voi olla hienojakoisissa maaaineksissa useita metrejä. On huomattava, että vesi liikkuu maaperässä kapillaarisesti myös vaakasuunnassa. Tutkimuksissa on todettu, että maaperästä kulkeutuu myös diffuusiolla (vesihöyrynä) vettä kohti alapohjarakenteita. Diffuusiolla liikkuvat vesimäärät ovat pieniä verrattuna kapillaari-ilmiöön, mutta joissakin tapauksissa ne saattavat ajan kuluessa aiheuttaa ongelmia lattiapäällysteille.

Alapohjarakenteet pysyvät kuivina ja kunnossa, kun kiviaineksien valintaan kiinnitetään huomiota: Rakennusten rakenteiden laitetaan kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros. Ole tarkkana, sillä yleinen virhe on, että maanvaraisen laatan alle laitetaan salaojasoraa, jolloin kapillaarista ilmiötä ei saada kumottua.  Salaojakiviainekset päästävät veden hyvin ylhäältä ja sivulta alaspäin salaojiin, kun taas kapillaarikatkokiviaines katkaisee veden kulkeutumisen ylöspäin ja sivusuuntaan. 

2. Veden ohjaaminen

Pintavedet ohjataan pois rakennuksen vierustoilta sopivalla maanpinnan muotoilulla ja osin sadevesijärjestelmään. Maahan painuvat vajovedet johdetaan pois rakennusta ympäröivällä salaojaverkostolla.

3. Mikrobit ja radonkaasu

Maaperässä esiintyy aina mikrobeja ja joillakin alueilla myös haitallisia määriä radonkaasua. Näitä haitallisia aineksia saattaa päästä alipaineiseen huonetilaan, ellei alapohjarakenteita tiivistetä asianmukaisesti (etenkin betonilaatan ja sokkeleiden liittymä ja laatan läpiviennit). Myös betonia valittaessa on varmistuttava siitä, että ulkoilmaan rajoittuviin rakenteisiin valitaan säänkestävää betonia.

 

Rakennuksiin kohdistuvat säärasitukset

Rakennettava kohde joutuu monien eri säärasitusten alaiseksi. Kosteus voi nousta maaperästä rakenteisiin kapillaarisesti tai diffuusiolla vesihöyrymuodossa. Rakennuksen alapohjaa rasittavat pohjaveden pinnasta kapillaarisesti nouseva vesi sekä sade- ja valumavesistä aiheutuva vajovesi.  Veden kapillaarinen nousu voi olla hienojakoisissa maaaineksissa useita metrejä.

säärasitukset

Jaa somessa