Hyvällä hulevesisuunnittelulla pidät talon ja tontin kuivina

Hulevedeksi kutsutaan tontin alueelta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Tonttien pienentyessä ja vettä imevien pintojen vähentyessä hulevesien hallitun poiston merkitys korostuu, jotta rakennuksille ei aiheudu kosteusongelmia. Hulevesirakenteet kannattaa suunnitella huolella ja tehdä kerralla kuntoon, koska maanalaisten rakenteiden korjaaminen ja uusiminen on työlästä ja kallista puuhaa – ja rakennusten alta jopa mahdotonta. Lisäksi puutteellinen kosteudenhallinta talon rakenteita ympäröivässä maaperässä saattaa aiheuttaa hankalia kosteusvaurioita.

Muista huomioida hulevesijärjestelmän suunnittelussa:

Oman kunnan rakennusohjeet

Aivan aluksi kannattaa selvittää oman kunnan ohjeistuksista, mitä niissä määrätään sadevesien käsittelystä tontilla. Apua saa oman kunnan verkkosivuilta ja rakennusvalvonnasta. Kuntaliitto on tehnyt kattavan hulevesioppaan, joka on hyvä hulevesitietopaketti myös pienrakentajalle.

Tarvittavat tutkimukset ja laskennat

Kriittistä on selvittää pohjamaan laatu maaperätutkimuksilla. Hulevesien käsittelyn rakenteet sekä viivytys- ja imeytysmahdollisuudet voi suunnitella laadukkaasti vasta sitten, kun olet perillä esimerkiksi siitä, missä syvyydessä kallio kulkee ja millainen on maa-ainesten koostumus tontilla. Sadanta on toinen tärkeä laskettava. Sadanta eli sademäärä mittaa tontille tietyssä ajassa sateena pudonnutta vettä eri olomuodoissa kuten vetenä, lumena, räntänä tai raesateena. Se on arvio siitä, millainen vesimäärä tontilla on hallittava ja käsiteltävä.

Liittyminen kunnan hulevesiverkostoon

Tontilla tehtävän viivytyksen jälkeen sadevedet ohjataan kaupungin hulevesiviemäriin. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida liittymän sijainti sekä tontin hulevesiputkien ja viemäriliittymän välinen korkeusero, jotta kallistus saadaan riittäväksi ja vedet valumaan viemäriä kohti.

Riittävä imeytys tai viivytys

Vaikka tontin rajalla on liittymä kaupungin tai kunnan hulevesiverkostoon, ei suinkaan ole tarkoitus johtaa sade- ja sulamisvesiä suoraan putkia pitkin hulevesiviemäriin vaan hidastaa virtaamaa tontilla. Jokaisen tontinomistajan tehtävä on kantaa oma vastuunsa sadevesien käsittelystä esimerkiksi imeyttämällä vesiä tontin maaperään tai viivyttämällä niitä viivytyssäiliöissä, painanteissa tai ojissa.

Salaojituksen työvaiheita

Veden ohjaaminen oikein

Kun suunnittelet hulevesirakenteita, olennaista on ohjata sade- ja sulamisvedet niin, että ne eivät joudu rakennusten läheisyyteen, kulkuteiden alle tai naapuritontin puolelle. Siinä onnistut, kun toteutat riittävät kaadot rakennusten seinustoille niin pinta- kuin pohjakerroksiin, ja suunnittelet tarvittavat ojat ja painanteet tontin rajalle.

Salaojat eivät ole hulevesirakenteita

Tontin salaojitus huolehtii rakenteiden kuivana pysymisestä ja maaperän kosteuden hallinnasta. Sade- ja sulamisvesiä ei koskaan johdeta salaojiin, vaan hulevesirakenteet tulee suunnitella ja rakentaa erikseen.

 

Vaadi suunnittelijalta hulevesiosaamista

Hyvän hulevesisuunnittelijan tunnistat näistä asioista:

1. Asenne kohdillaan

Vastuullinen ja ympäristötietoinen suunnittelija tekee työtään uudella asenteella ja tiedostaa tarpeen viivyttää ja imeyttää hulevesiä jo syntypaikoillaan sekä vähentää kuormaa alajuoksulla.

2. Referenssit kunnossa

Pyydä suunnittelijalta referenssejä aiemmista kohteista, ja kuuntele muiden pientalorakentajien kokemuksia suunnittelijoista. Myös omalta urakoitsijaltasi saatat saada kullanarvoisia vinkkejä kunnon tekijöistä.

3. Viherrakentamisen osaaja

Kun valitset työhön hulevesisuunnittelijan tai vihersuunnittelijan, on heillä usein laajimmat hulevesien käsittelyn keinot työkalupakissaan.

 

Jaa somessa