Puhdas maa-aines

Rudus vastaanottaa rakennuskohteiden puhtaita maa-aineksia ylijäämämaiden vastaanottopisteissä. Maa-aines ei saa sisältää rakennusjätettä.
Vastaanotettavat maa-ainekset luokitellaan kitka- ja savimaihin. 

Puhdas kitkamaa

Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä.

Puhdas savimaa

Puhtaaksi saveksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset savi ja siltti (hiesu ja hieta).

 

Lue lisää:

 

Huomioi, että vastaanotettavien maa-ainesten haitta-aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja.