Hulevesien hallinta - ratkaisuja hulevesien käsittelyyn

Rudus kehittää jatkuvasti tuotteita huleveden hallintaan.
Ruduksella on laaja valikoima hulevesien hallintaan soveltuvia tuotteita. Tarjoamme ratkaisuja veden viivyttämiseen, johtamiseen, varastoimiseen ja miksipä ei myös haihduttamiseen, vaikka sen merkitys on Suomen olosuhteissa varsin vähäinen ilman kasvillisuuden tarjoamia avustavia palveluita. Ratkaisut voidaan skaalata kohteen mittakaavaan sopivaksi. Kehittäminen jatkuu ja uutuutena olemme tuoneet läpäisevien päällysteiden valikoimaan Lumo-Kartanokiven.


Rudus lumo kartanokivi 6k 003 1280x500

Hulevesikivet

Golfkivet kerrostalopihalla

Rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien viivyttäminen ja johtaminen maan pinnalla toteutetaan läpäisevillä päällysteillä, altailla ja viivytyspainanteilla.
Nurmi- ja hulevesikivillä toteutettu läpäisevä, isosaumainen kiveys hidastaa veden kulkunopeutta ja mahdollistaa veden imeyttämiseen paikanpäällä.
Veden läpäisy voi perustua tuotteen läpäisevyyteen tai pintarakenteen saumojen vedenläpäisevyyteen.

Hulevesien ohjaamisessa toimivat betonikourut ja kourulaatat. Kouruja ja painanteita voidaan tehdä myös kätevästi seulanpääkivillä sekä noppa ja nupukivillä.

Altaat, pohjapadot ja viivytysrakenteet rakentuvat muurikivillä, tukimuureilla, porraskivillä sekä reunakivillä. Vesien johtamiseen ja ojapainanteiden rakentamiseen soveltuvat myös kaapelikanavaelementit.

Hulevedet

Kiviainekset läpäisevään rakentamiseen

Vettä läpäisevät rakenteet käsittävät yleensä pintakerroksen ja alapuolisen rakennekerroksen, joka koostuu kiviaineksesta sekä pohjalla olevasta suodatinkerroksesta tai –kankaasta. Järjestelmää, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi imeytetään maaperään kutsutaan avoimeksi järjestelmäksi. Suljetussa järjestelmässä kaikki päällysteen läpäissyt vesi viivytetään ja johdetaan muualle. Yhdistetyssä järjestelmässä osa vedestä imeytetään pohjamaahan ja osa viivytetään ja johdetaan muualle.
Oleellista läpäisevän rakentaan toimuvuudessa on, että ylemmän rakenteen kiviainesrakeet eivät pääse tunkeutumaan alla olevaan, rakeisuudeltaan karkeampaan kiviaineskerrokseen ja tukkimaan sitä. Toisaalta alemman kerroksen vedenläpäisevyyden tulee olla ylemmän kerroksen vedenläpäisevyyttä riittävästi suurempi. 

Tuotteita läpäiseviin rakenteisiin voivat esimerkiksi olla:

  • Asennuskerros raekoko 1/6, 1/8, 2/5
  • Kantava kerros KaM 5/16, 5/32
  • Jakava kerros KaM 32/63

Hulevesikaivot

Ilmastuskaivo

Hulevesikaivot keräävät ja viivyttävät sade- ja sulamisvesiä. Kaivojen etuna on niiden helppo puhdistaminen kiintoaineksesta. Ilmastus ja saostuskaivojen ylivuoto voidaan imeyttää ympäröivään maastoon, johtaa kasvillisuusalueille tai edelleen hulevesiputkistoon. Kitakansistojen avulla hulevesiä voidaan keratä suoraan kaivoihin esimerkiksi teiden ja kulkuväylien reunoilta. Kaivot toimivat myös kasteluvesisäiliönä, kun niihin kerätään katolta tulevat sadevet. Jos maan muodot eivät riitä viettämään vesiä haluttuun suuntaan on ratkaisuna Rudus-Pumpaamo.

>> Lue lisää pientalojen betonisista kaivoratkaisuista pinta- ja rännivesille sekä salaojakaivoille betonisista kaivoratkaisuista.

Betoniputket

Betoniputket soveltuvat eritäin hyvin hulevesien viivyttämiseen ja kuljettamiseen maanpinnan alla. Putkien asennussyvyys on kohtuullinen ja maksimissaan kaivuukuopan syvyys tasauskerroksineen on 2 m. Betoniputkien kokovalikoima on laaja ja niiden varastointikapasiteetti on suuri. Esimerkiksi  Ø 1000 mm betoniputken vedenvarastointitilavuus on 0,8 m³ /metri.


Hörppö imaisee hulevesiä ja piristää kaupunkikuvaa

Hörpön on suunnitellut maisema-arkkitehti Elisa Lähde. Hörppö integroidaan esimerkiksi kaupunkiaukioon, jonka pinnoilta hulevedet johdetaan kohti Hörppöä ja integroidun sadevesikaivon kautta Hörpön alla oleviin betoniputkiin. Kuormitusta kestävät betoniputket toimivat hyvin viivytys- ja suodatusrakenteena, joka myös puhdistaa hulevesiä. Betoniputkista hulevedet voidaan hallitusti johtaa istutusalueille, imeyttää maaperään tai johtaa hulevesiviemäriin. Hörpön keskeinen idea on sen kustannustehokkuus. Hörppö koostuu yksinkertaisista elementeistä eli betoniputkista, -kaivosta, muurikivistä ja katupäällysteistä. Ne valmistetaan erillisinä osina ja kokonaisuus kootaan paikan päällä. Hörpön vakiomitta on noin 6X10 metriä, mutta sekä sen koko että pintamateriaalien värit ovat täysin sovitettavissa muun ympäristön mukaisesti. Hörpön viivytyskapasiteetti voidaan määritellä kohdekohtaisesti.

Hörppö

Innovatiivinen uutuus, kaupunkialueella toimiva Hörppö, kerää ympäröiviltä pinnoilta hulevedet. Se toimii samalla kadunkalusteena ja istutusalustana kasveille, jotka parhaimmillaan toimivat ympäristön puhdistajina.

Rudus mukana alan tutkimusprojekteissa

Rudus on mukana tärkeissä alan tutkimusprojekteissa. Yksi niistä on tämän vuoden loppuun jatkuva StormFilter-tutkimus, jossa tutkitaan hulevesien hallintaa mm. niiden puhdistettavuuden kannalta.
Vuonna 2012–2014 Rudus oli mukana VTT:n CLASS-projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää hulevesien hallintaa, uusia läpäiseviä päällysteitä sekä läpäisevä alusrakenne, joka toimii vettä viivyttävänä rakenteena. Projektiin liittyen on koerakentaminen edelleen käynnissä. Pilottikohteissa tarkastellaan rakenteiden toimivuutta ja kerätään kokemuksia, jotta rakennustapaohjeistusta voidaan perustellusti tarkentaa.
Class-hankkeesta on laadittu VTT:n julkaisu Vettä läpäisevät päällysteet – Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Se on vapaasti ladattavissa VTT:n sivuilta.

Hulevesilinkkejä ja lisätietoa: