Ympäristövastuu avaa ovia liiketoiminnalle

Ruduksen ja SYKEn yhteistyönä toteutettu Ekosysteemihotelli on hyvä esimerkki siitä, miten ympäristöasioiden edistämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja. Ekosysteemihotelli on rohkea ja onnistunut kokeilu.

Uudenlaisissa kokeiluissa on löydetty toimintatapoja, joista hyötyvät niin luonto kuin yritys. Kompensaatioihin liittyviä kokeiluja on ekosysteemihotellin lisäksi käynnistymässä muitakin liittyen kiertotalouteen. Tavoitteena on luoda ympäristön kannalta keskeisiä rakennepiirteitä keinotekoisesti. Uusissa keinoissa sovitetaan rohkeasti yhteen erilaisia tarpeita. Ympäristön huomioiminen voi tuoda yrityksille kustannushyötyjä tai jopa synnyttää uusia liiketoimintamuotoja.
Suomessa on edistetty ympäristöasioita etupäässä sääntelyn ja valvonnan keinoin, joita tarvitaan jatkossakin. Nyt yritykset ottavat myös oma-aloitteisesti uusia, lupaavia askeleita. Yritysmaailman uranuurtajat pyrkivät minimoidaan toiminnastaan aiheutuvia haittoja. Uudet tavat vaativat toisinaan lainsäädännön muutoksia, osaamisen kartuttamista ja asennemuutosta. Näiden osalta on vielä tehtävää myös hallinnossa.

Kun SYKE ja yritysten ympäristövastuuta edistävä FIBS aloittivat yhdessä yrityksille suunnatun koulutuksen, kukaan ei aavistanut, miten laajan vyöryn yhteydenottoja se aiheuttaisi. Yritykset haluavat selvästi suunnitella toimintaansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kiinnostusta on lisännyt erityisesti yhteisten hankkeiden saavuttamat säästöt ja hyödyt.
Mukaan kokeiluihin on jo saatu joukko innostuneita yrityksiä, mutta toimijajoukon laajeneminen edesauttaisi uusien mekanismien löytämistä. Erityisesti teollisuuden ja kaivannaistoiminnan jätevirtojen käyttöä on helpompaa lähestyä todellisten kohteiden kautta.

SYKE hakee rahoitusta ja uusia kumppaneita kehittämishankkeisiin. Yhteistä toimintaa nykyisten kumppaneiden kanssa on tarkoitus laajentaa. Oleellista on myös yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa. Yhteinen suunnittelu vähentää ennakkoluuloja ja tarjoaa uutta alustaa eri suunnilta tuleville ajatuksille.
Euroopan maista tulvii kyselyitä Suomessa käynnissä olevista hankkeista. Maankäytön ristiriitojen ratkaisuille on Keski-Euroopassa vielä monin verroin suurempi tilaus kuin meillä. Mahdollisesti osa nyt kehitteillä olevista toimintamalleista otetaankin käyttöön muualla. Näin syntyy kansainvälistä kysyntää esimerkiksi työvälineille, joilla hankkeita toteutetaan konkreettisesti.

Uusien toimintatapojen kehittäminen muun muassa Ruduksen kanssa on ollut antoisaa. Toiminta on jo nyt tuonut myös SYKElle lisärahoitusta ja avannut uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tärkeä lisä on ollut uudenlaisen tekemisen synnyttämä ilo henkilökunnassamme.

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta:

Petri Ahlroth

Luontoympäristökeskuksen johtaja
Suomen ympäristökeskus (SYKE)