Kestävä junarata vaatii kovan luokan raidesepelin

Väylävirasto parantaa parhaillaan Luumäki–Imatra-rataosuutta tavoitteenaan kehittää sen välityskykyä ja toimintavarmuutta. GRK toimii pääurakoitsijana Luumäen ja Lappeenrannan välisellä urakkaosuudella, johon Rudus on toimittanut muun muassa yli satatuhatta tonnia tiukan laatuluokan raidesepeliä. 

Luumäki-Imatra-rataosuus on tärkeä osa tavara- ja henkilöliikenteen reittiä Helsinki-Kouvola-Imatra-Joensuu, joka tunnetaan myös nimellä Karjalan rata. Väyläviraston teettämä Luumäki-Imatra-hanke eli LUIMA tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Rataosuuden parantaminen on kokonaisuudessaan mittava hanke. Rakentaminen käynnistyi vuonna 2018 ja valmistuminen on aikataulutettu vuoteen 2024.
Hanke on jaettu osaurakoihin, joista Rakennusurakka 5 on saanut nimekseen LUIMA RU5. Tämän urakan työt on aloitettu toukokuussa 2022 ja se valmistuu syksyllä 2023.

Luima mikko väisänen grk 2 vaaka 920x500

Kuva: Rudus toimittaa Karjalan radan parantamiseen Luumäen ja Lappeenrannan väliselle urakkaosuudelle tiukan laatuluokan raidesepeliä.


GRK:n urakka kattaa radan tukikerroksen eli raidesepelin vaihtamisen, alusrakenteiden parantamista, radan kuivatuksen parantamista louhimalla ja kaivamalla ojia, routasuojauksien tekemistä, meluesteiden rakentamista, viiden sillan korjaamisen sekä uusien huoltoteiden rakentamista.
– Vielä ei kannata alkaa juhlia, mutta tähän asti työt ovat sujuneet erinomaisesti olosuhteet huomioon ottaen, toteaa GRK:n työmaamestari Mikko Väisänen.

Raidesepelin laadulla suuri merkitys

Väyläviraston mukaan raidesepelitukikerros on radan liikennöitävyyden edellyttämän raiteen tasaisuuden ja radan käytettävyyden säilymisen kannalta keskeisin radan rakenneosa. Tästä syystä raidesepelin laatuominaisuudet ovat erittäin merkittäviä tukikerroksen toiminnan ja elinkaaren varmistamisen kannalta.
– Radan tukikerroksen sepelin edellytetään täyttävän standardin SFS-EN 13450 mukainen rakeisuusluokka F ja iskunkestävyysluokka LArb 12, tarkentaa GRK:n työmaapäällikkö Kai Koho.

Luima mikko väisänen grk 3 vaaka 920x500

Kuva: Raidesepelin laatuominaisuudet ovat erittäin merkittäviä tukikerroksen toiminnan ja elinkaaren varmistamisen kannalta. Rudus valmistaa raidesepelin pääsääntöisesti tiukimpaan rakeisuusluokkaan F.


Rakeisuusluokka tarkoittaa sepelin raekokojakaumalle asetettuja raja-arvoja. Radan tukikerroksen sepelin eli raidesepelin rakeisuusluokka F on yksi kolmesta Suomessa käytetystä rakeisuusluokasta ja se on näistä yleisin.
– Pääsääntöisesti valmistamme raidesepelin aina rakeisuusluokkaan F. Tämä on tiukin näistä luokista, kertoo Ruduksen yksikönpäällikkö Tero Virtanen.

Väyläviraston mukaan raidesepelin laatuominaisuudet ovat erittäin merkittäviä.

Iskunkestävyysluokat kuvaavat sepelin lujuutta ja soveltuvuutta raidesepeliksi. LArb on lyhenne Los Angeles railway ballast -testistä, jossa tutkitaan raidesepelin hienontumista iskunkestävyyden osalta.
– LArb12 on tiukin iskunkestävyysluokista. Muita luokkia ovat Suomessa LArb16 ja LArb20. Luokka LArb12 vaatii kalliolta kovaa lujuutta ja tuon luokan aikaansaamiseksi ei montaa kallioaluetta ole, Virtanen toteaa.

Lisäksi murskauskaluston on sovelluttava raidesepelin valmistamiseen ja henkilökunnan on oltava ammattitaitoista, jotta muut raidesepeliltä vaadittavat ominaisuudet täyttyvät.

Tähän asti työt ovat sujuneet erinomaisesti olosuhteet huomioon ottaen.

Joustavaa ja ketterää toimintaa

Mikko Väisäsen mukaan näin isossa urakassa ilmenee jatkuvasti haasteita.
– Erityistä tässä on se, että melkein kaikki työt tehdään viikonloppuisin tilaajan antamien liikennekatkojen aikana. Arkisinkin tehdään töitä, mutta rataan kohdistuvat toimet sijoittuvat lähes täysin viikonloppuihin. Se vaatii tarvittavien henkilö- ja koneresurssien varaamista ja varmistamista hyvissä ajoin. Parhaimmillaan yhdessä liikennekatkossa voi nimittäin työskennellä jopa yli sata henkilöä ja kymmeniä koneita.

Rudus toimittaa työmaalle yli 100 000 tonnia raidesepeliä. Toimitukset on tehty pääosin arkisin ennalta suunniteltuihin välivarastoihin.
– Rudus on toimittanut ratasepelin lisäksi myös maanrakennustöissä tarvittavat murskeet ja sepelit. Yhteistyö on ollut erittäin joustavaa ja sujunut mainiosti kuten aiempinakin vuosina. Kiviainesalueen keskeinen sijainti urakka-alueeseen nähden tuo ketteryyttä ja nopeutta arkiseen toimintaan, Koho kertoo.

Lisäksi Ruduksen elementtitehdas Lappeenrannan Harapaisissa on toimittanut työmaalle meluesteen rakentamisessa tarvittavia perustuselementtejä.

Luima rudusoy 1 vaaka 920x500

Kuva: GRK:n urakka kattaa muun muassa radan tukikerroksen eli raidesepelin vaihtamisen. Laadukkaalla ja kestävällä raidesepelillä tehty tukikerros takaa raiteen tasaisuuden, mikä on taas oleellista liikennöitävyyden kannalta.


Väisänen korostaa yhteistyön ja joustavuuden merkitystä koko projektin onnistumisen kannalta.
– Esimerkiksi aikataulut on luotu siten, että isoja kokonaisuuksia saadaan hallittua. Jos yksi toimija jää suunnitellusta aikataulusta, siitä lähes poikkeuksetta kärsivät muutkin. Joustavuus on hyvä lisä helpottamaan odottamattomia muuttujia. Se kuitenkin vaatii, että jokainen osapuoli on valmis joustamaan oman sietokyvyn ehdoilla. Suuri kiitos meidän huippuosaajillemme, jotka olivat ja ovat edelleen valmiita joustamaan.

Kiviainesalueen keskeinen sijainti tuo ketteryyttä ja nopeutta arkiseen toimintaan.

Ympäristöstä huolehtien

Ympäristövastuu on tärkeä arvo niin GRK:lle kuin Ruduksellekin. Kai Kohon mukaan jo urakan suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa asetettiin tiettyjä ympäristöä koskevia reunaehtoja, jotka näkyvät monin eri tavoin hankkeen toteutusvaiheessa.
– Yhtenä esimerkkinä ovat rakennettavat meluesteet, joilla vähennetään raideliikenteestä aiheutuvaa melua radan varren asukkaille Lappeenrannan Mäntylän ja Kuuselan kohdalla. Suunnitteluvaiheessa on myös tunnistettu liito-oravan kulkureittejä, ja näissä kohteissa on puustoa säästetty ylitysten mahdollistamiseksi. Työn toteutukseen liittyen suoritetaan myös kuukausittainen ympäristömittaus, jonka tulokset raportoidaan Väylävirastolle.

– Ympäristön huomioiminen työmaan jokapäiväisessä arjessa puolestaan näkyy monella eri tapaa: melua ja tärinää aiheuttaville töille on asetettu aikarajoitteita, huoltoteillä ja sepelin lastauspaikoilla suoritetaan pölynsidontaa haitallisen pölyämisen estämiseksi ja asutusten läheisyydessä tiedotetaan sekä viestitään tulevista häiriöistä.


Luumäki–Lappeenranta-hanke

  • Osa Luumäki–Imatra-ratahanketta, Rakennusurakka 5 eli LUIMA RU5
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Pääurakoitsija: GRK
  • Rataosuuden pituus: 27 km
  • Rakennusaika: kevät 2022–syksy 2023
  • Parannetaan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja henkilöliikenteen palvelutasoa
  • Ruduksen toimitukset: raidesepelit, maanrakennustöissä tarvittavat murskeet ja sepelit, meluesteen rakentamisessa tarvittavia perustuselementtejä; lisäksi Rudus on toimittanut LUIMA-hankkeeseen kaapelikanavia, sähköratapylvään perustuksia ja UL-kaivotuotteita. 

Lisätietoja:

Rudus Oy
Myyntipäällikkö Annamaria Ruuskanen
Kiviainekset, Etelä-Suomi
020 447 6114
annamaria.ruuskanen(at)rudus.fi


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Mikko Väisänen ja Rudus Oy

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit