Tavoitteena ravinteiden vähentäminen Siuntionjoessa

Norrbybäckenin uomaan rakennetaan kosteikko ja pohjakynnyksiä

– Kiviainekset lahjoitti Rudus Oy

Wwf yhteistyömerkki www

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Siuntionjoen Kirkkojoen sivuhaaraan pienen kosteikon, kaksitasouoman ja pohjakynnyksiä. Maanomistajien aloitteesta käynnistetyn rakennusurakan tavoite on vähentää ojan penkoilta, pelloilta ja metsistä irtoavan maa-aineksen ja rehevöittävien ravinteiden kulkeutumista Norrbybäckenin uomasta Siuntionjokeen ja edelleen Itämereen. Kohteiden rakentaminen on osa WWF:n Itämeren suojelutyötä.

Norrbybäckenin uomaa ovat vaivanneet eroosio ja tulvat. Valuma-alueella on runsaasti maa- ja metsätaloutta, joiden valumavedet kuormittavat vesistöä ravinteilla ja kiintoaineella. Ongelmien vähentämiseksi uoman yhteyteen on yksityisten maanomistajien maille suunniteltu kaksi erillistä kohdetta, Grotbacka ja Ollas, jotka on nimetty niiden rakennuspaikkojen mukaan.

”Grotbacka ja Ollas ovat hyviä esimerkkejä pienistä kohteista, joiden rakentamiseen voidaan hyödyntää viljelykäyttöön sopimattomia alueita. Aina ei tarvita suuria kokonaisuuksia, vaan pienetkin kohteet edistävät vesienhallintaa”, sanoo WWF:n VALUTA-hankkeessa työskentelevä suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n rahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön WWF:lle tekemä suurlahjoitus.

Pohjakynnyksiin tarvittavan kiviainesmäärän lahjoitti Rudus Oy.

”Yhteistyö WWF:n kanssa on ollut sujuvaa – ajamme samaa asiaa eli ympäristön- ja vesiensuojelua. Maatalouden harjoittajana ja koulutettuna biologina voin todeta, että yhteinen näkemys ympäristötoimijoiden ja maanviljelijöiden välillä on löydettävissä myönteisellä asenteella ja toisiaan kuuntelemalla” maanomistaja Katarina Maxenius lisää.

Grotbacka sijaitsee Norrbybäckeniin laskevassa pienemmässä uomassa. Siihen on suunniteltu pieni kaksitasouoma laskeutussyvänteillä ja kahdella pohjakynnyksellä. Alueella on pieni puustoinen saareke, jonka molemmille puolille rakennetaan kaksitasouomat. Saarekkeen ylä- ja alavirranpuolelle rakennetaan myös luonnonmukaiset kiviverhoillut pohjapadot, joiden yhteyteen tulee laskeutussyvänteet.

VALUTA-hankkeessa WWF työskentelee yhdessä maanomistajien kanssa Länsi-Uudellamaalla Inkoon-, Ingarskilan ja Siuntionjoen valuma-alueilla, jotta Itämeren ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä ja sisävesien tilaa kohennettua.

Rakenteet auttavat hidastamaan virtaamia, pidättämään ravinteita ja ehkäisemään tulvimista alueella. Grotbackan yläpuolinen valuma-alue on runsaan sadan hehtaarin suuruinen.

Ollas sijaitsee Norrbybäckenin pääuoman varrella. Siihen rakennetaan pieni kosteikko. Kosteikkoon ohjataan osa uoman vesistä kiviverhoiltua pohjakynnystä pitkin, ja vesi poistuu kosteikolta toisen pohjakynnyksen yli. Pääuomaan tehdään eroosiosuojaus, jotta kosteikolta poistuva vesi ei syö Norrbybäckenin uomaa. Ollaksen yläpuolinen valuma-alue on noin 330 hehtaarin suuruinen.

Tiedustelut ja lisätiedot:


Teksti: WWF Suomi tiedote 26.5.2021
Kuva: WWF Suomi / Viivi Kaasonen

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit