WWF:n uusi hanke vähentää Itämeren rannikkovesien rehevöitymistä - Kaksi kosteikkoa Hankoon

Wwf yhteistyömerkki 920x190

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut Hangon Täktomissa kahden kosteikon rakennuttamisen. Suoraan mereen laskevan uoman yhteyteen rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Kosteikot toteutetaan osana WWF:n johtamaa RANKKU-hanketta. Rudus lahjoitti kiviainekset kosteikkojen toteutukseen.

Hangon Täktomiin rakennettavien kosteikkojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,3 ha ja ne käsittelevät valumavesiä 150 hehtaarin alalta.
”Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Se näkyy esimerkiksi myrkyllisinä sinileväkukintoina. Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta voidaan pienentää estämällä ravinteiden valuminen sisävesiin, ja Hankoon rakennettavat kosteikot ovat hyvä esimerkki tällaisesta arvokkaasta työstä”, WWF:n meriasiantuntija Iiris Kokkonen sanoo.

Wwf rudus hangon kosteikot 2

Kosteikkojen merkitys korostuu tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja ravinne- ja kiintoainevalumien odotetaan lisääntyvän huomattavasti. Kosteikkojen rakentaminen lisää myös vesi- ja kahlaajalinnustolle soveltuvien elinympäristöjen määrää.

Kosteikot rakennetaan Hangon Täktomissa yksityisessä omistuksessa olevalle maalle. Nimettömänä pysyttelevä maanomistaja kertoo olevansa tyytyväinen kosteikkojen toteutumisesta, sillä hän on jo pitkään ollut huolissaan mereen päätyvästä ravinne- ja kiintoainekuormituksesta.

Mihin kiveä tarvitaan?

Kiveä tarvitaan yleisesti perustamaan, tukemaan ja vahvistamaan rakenteita sekä mahdollistamaan kalojen kulkeminen.

Kosteikkokohteiden kivetyillä pohjakynnyksillä on monia etuja, ja lisäksi se mahdollistaa kalojen ja muiden vedessä elävien eliöiden vapaan liikkumisen ylävirtaan. 

RANKKU-hanke parantaa rannikkovesien tilaa

Länsi-Uudellamaalla Tammisaaren saariston ja Porkkalanniemen välinen rannikkoalue on määritelty ekologiselta tilaltaan välttäväksi runsaan ravinnekuormituksen takia. WWF:n vetämän uuden RANKKU-hankkeen tavoite on parantaa Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa ja auttaa alueen eliölajeja.

Länsi-Uudellamaalla on tehty jo hyvää työtä ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Toistaiseksi kunnostustoimia on kuitenkin keskitetty pääasiassa jokien valuma-alueille. Kuitenkin osa kuormituksesta on peräisin niin kutsutuilta välivaluma-alueilta, joilta vedet laskevat suoraan Itämereen.
”Välivaluma-alueiden peltoviljely, metsätalous ja ojitukset aiheuttavat oman osansa Itämereen päätyvästä kokonaiskuormasta, joten kunnostustoimille näillä alueilla on selkeä tarve. RANKKU-hankkeen toimet kohdennetaan nimenomaan näille pienille välivaluma-alueille”, Iiris Kokkonen sanoo.

Rudus on lahjoittanut kiviainekset Hangon kosteikkoihin sekä useisiin muihin WWF:n yhteistyöprojekteihin.

"Ympäristövastuumme on ennen kaikkea yhteistyötä muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, se on välttämätöntä. Yksin emme pystyisi toteuttamaan aidosti vaikuttavia toimenpiteitä."
– Terhi Rauhamäki, ympäristöpäällikkö, Rudus Oy

Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa rakennetaan kosteikkoja yhteistyössä maa- ja metsäalueiden omistajien kanssa, järjestetään roskienkeruutalkoita ja kunnostetaan elinympäristöjä.
”Lisäksi hankkeessa tehdään meriajokkaiden siirtoistutuksia. Meriajokasniityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja ovat elintärkeitä kasvuympäristöjä muun muassa kalanpoikasille. Suomen rannikolla meriajokkaan suurin uhka on rehevöityminen”, Kokkonen sanoo.

Meriajokasniittyjä pyritään istuttamaan sellaisille alueille, joilla niitä on esiintynyt aikaisemmin. Samalla hankkeessa tehdään toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi, sillä parantunut veden laatu on edellytys meriajokasniityn pitkäaikaiselle selviytymiselle.


Lisätietoja:

  • Meriasiantuntija Iiris Kokkonen, WWF, 044 518 8222, iiris.kokkonen@wwf.fi

RANKKU-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Lisäksi Inkoon kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä maa- ja metsäalueiden omistajien lisäksi esimerkiksi, kuntien, erilaisten yhdistysten järjestöjen ja ympäristöviranomaisten kanssa. Hankkeen toimet on suunniteltu WWF:n ja yhteistyötahojen aiemmissa hankkeissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta. Kiviaineksen Hangon kosteikkojen toteutukseen lahjoitti Rudus Oy.


Lähde: WWF Suomi tiedote 7.10.2021
Kuvat: Iiris Kokkonen/WWF Suomi


Lue lisää:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit