Uusi innovaatio: kierrätyskiviainesta myös valmisbetoniin

Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviainesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja testannut kierrätyskiviainesten käyttöä myös valmisbetonin valmistuksessa. Uuma-betonia on jo käytetty pilottihankkeessa YIT:n työmaalla hyvin kokemuksin. Rudus on jo muutaman vuoden ajan käyttänyt uusiomateriaaleja Uuma-maisematuotteissaan. Uuma-nimi tulee sanasta uusiomateriaali.

Rudus aloitti Uuma-betonin tuotekehityksen marraskuussa 2020. Projektiryhmään kuuluivat sekä valmisbetonin tuotannon että kierrätyksen asiantuntijoita. Keväällä 2021 edettiin jo tehdaskokeisiin ja syyskuussa 2021 oltiin valmiita toimittamaan ensimmäinen Uuma-betoni -massa asiakkaalle. Kyseessä oli YIT:n rakenteilla olevan asuinkerrostalon pysäköintialuetta reunustavien tukimuurien perustukset, joihin käytettiin 22 kuutiota valmisbetonia.

Uuma betoni kohde 2808

Kuva: Ruduksen kehittämän Uuma-betonin valmistuksessa on 30 prosenttia karkeita luonnonkiviä korvattu kierrätyskiviaineksella. Tämä ei aiheuta XC-rasitusluokan betoneissa eikä niiden toimivuudessa mitään muutosta.


– Massan laatu oli hyvä pumppauksen ja työstettävyyden kannalta. Käytännössä massasta ei voinut valun aikana tai sen jälkeen havaita, että betonissa oli käytetty kierrätyskiviainetta, toteaa YIT:n vastaava työnjohtaja Samu Hakkarainen.
– Ainoa ero tässä valussa muihin verrattuna oli se, että pilottikohteesta johtuen massasta otettiin laajamittaisemmin kokeita laadunvarmistamiseksi. Kaikki tulokset näyttivät hyviltä.

Uuma-nimi tulee sanasta uusiomateriaali.

Soveltuisi kaikkeen talonrakentamiseen

Kierrätykseen tulevan betonin käyttöä rajaa lainsäädäntö, jonka mukaan kierrätysbetonia ei saa käyttää betonin raaka-aineena ilman viranomaisen erillistä koekäyttö- tai ympäristölupaa. Tähän odotetaan toivottua muutosta uuden jätelain ja End-of-Waste -asetuksen myötä. Ruduksella on ollut lupa Uuma-betonin koekäyttöön. Varsinaisen tuotannon aloittamiseen tarvitaan vielä tällä hetkellä ympäristölupa.

Uuma betoni kohde 1242

Kuva: Kiertotalous on tärkeä osa Ruduksen toimintaa. Vantaan Länsisalmen toimipisteellä otetaan vastaan betoni- ja tiilijätettä, josta valmistetaan Betoroc-mursketta. Betoroc on Ruduksen kehittämä, CE-merkitty betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote.


Uuma-betonissa on mahdollista korvata enintään 30 prosenttia karkeita luonnonkiviaineksia kierrätyskiviaineella yleisimmissä rasitusluokissa, jotka ovat X0-XC4, XD1, XF1 ja XA1.
– Testiemme mukaan 30 prosentin korvaaminen ei aiheuta XC-rasitusluokan betoneissa eikä niiden toimivuudessa mitään muutosta. Laadun kannalta kierrätyskiviainesta voitaisiin käyttää enemmänkin. Alkutesteissä kokeilimme korvata 70 prosenttia karkeista kiviaineksista. Se teki betonista hieman jäykempää, mutta se oli edelleen täysin työstettävää, Ruduksen laatupäällikkö Jere Toivonen sanoo.

Massan laatu oli hyvä pumppauksen ja työstettävyyden kannalta.

Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaan mukaan Uuma-betonin ominaisuuksien hallinta alkaa olla jo hyvin selvillä.
– Uuma-betonia voidaan käyttää kaikessa tavanomaisessa rakentamisessa, hän sanoo.
– Nyt meillä on haasteena saada uusi tuotekokonaisuus normaaliin tuotantoon. Tuotteen valmistus isossa skaalassa vaatii vielä sisäänajoa, jotta tuotanto on asiakkaan näkökulmasta sujuvaa.

Uuma betoni kohde 2835
Uuma betoni kohde 2796

Kuvat: Uuma-betonin pilottikohteena oli YIT:n rakenteilla olevan asuinkerrostalon pysäköintialueen tukimuurien perustukset.


Uuma-betonin pilottikohteen toteuttajana oli YIT, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä vähähiilisempää rakentamista.
– Pilotoinnin avulla voidaan arvioida tuotteen soveltuvuutta aidoissa rakentamisolosuhteissa. Mikäli pilotoinnin myötä saavutetaan massan työstettävyydessä ja laatuominaisuuksissa sille asetut vaatimukset, en näe estettä tuotteen laajemmalle käyttöönotolle, toteaa YIT:n tuotantopäällikkö Petri Pyhäjärvi.

Avoinna uudelle kehitykselle

– Rudus oli meille päin aloitteellinen ja ehdotti Uuma-betonin käyttöä kohteessamme, kertoo YIT:n työpäällikkö Mikko Turunen.
– Suhtauduimme ehdotukseen tietysti avoimesti. Ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet koskettavat meitä kaikkia. Ilman muuta haluamme edesauttaa kestävien materiaalien ja tuotteiden kehitystä rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Uuma betoni kohde 2854

Kuva: Pilottikohteesta saadut kokemukset ovat erittäin hyvät. – Käytännössä massasta ei voinut valun aikana tai sen jälkeen havaita, että betonissa oli käytetty kierrätyskiviainetta, toteaa YIT:n vastaava työnjohtaja Samu Hakkarainen.


Samoin Petri Pyhäjärvi sanoo suhtautuvansa uusiin innovaatioihin ennakkoluulottomasti ja positiivisesti.
– Rakentamisen laadun osatekijät ovat alalla tarkasti valvottuja. Kun laadukkaasti valmistettuun tuotteeseen yhdistetään ympäristöystävällisyys, olemme mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta.
– Onnistunut rakennusprojekti edellyttää usean eri osapuolen välistä tiivistä ja avointa yhteistyötä. Samaa yhteistyötä ja innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan myös kehitettäessä ympäristöystävällisempiä rakennusmateriaaleja. Ruduksen kaltainen yhteistyökumppani tuo kehitystyöhön vahvan osaamisen ja kokemuksen. Rudus on osaltaan viitoittamassa tiekarttaa kohti hiilineutraaliutta rakennetussa ympäristössä, Pyhäjärvi toteaa.

Mikäli pilotoinnin myötä saavutetaan massalle asetut vaatimukset, en näe estettä tuotteen laajemmalle käyttöönotolle.

Mika Tulimaa uskoo asiakkaiden ottavan Uuma-betonin innostuneesti vastaan.
– Kierrätyskiviainesten käyttö lisää kestävää kehitystä ja säästää luonnon kiviaineksia. Uuma-betonin käytöllä Ruduksen asiakkaat voivat myös vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä.

Kiertotalous osana Ruduksen toimintaa

Mika Tulimaan mukaan kiertotalous on todettu tärkeäksi osaksi Ruduksen toimintaa.
– Haluamme olla osa vähäpäästöisen ja lopulta päästöttömän rakentamisen ratkaisua. Kaikki kestävän kehityksen tuotteet ja innovaatiot mahdollistavat kestävän rakentamisen ja betonin käytön johtavana rakennusmateriaalina myös tulevaisuudessa. On hyvä muistaa, että Rudus toi Vihreän betonin markkinoille jo kymmenen vuotta sitten ollen tällä saralla edelläkävijä.

Uuma betoni kohde 2828

Kuva: Pilottikohteesta johtuen massalle tehtiin laajamittaisemmin kokeita laadunvarmistamiseksi. Kaikki tulokset näyttivät hyviltä.


– Rudus tulee jatkossakin panostamaan kestävään kehitykseen, kuten vähäpäästöisiin tuotteisiin, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Olemme tehneet jo pitkään toimenpiteitä biodiversiteetin turvaamiseksi ja lisäämiseksi toimipisteillämme. Emme halua, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen johtaisi elinolosuhteittemme heikkenemiseen, Tulimaa sanoo.

Ikoni lehti

Petri Pyhäjärvi muistuttaa, että rakentamisen aiheuttama maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vaikuttavat sekä luontoon että ilmastoon. Tästä syystä on tärkeää edistää kiertotaloutta ja lisätä kierrätystuotteiden käyttöä rakennusmateriaaleissa.
– Rakentamisen aiheuttama maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vaikuttavat sekä luontoon että ilmastoon. Tästä syystä on tärkeä kehittää ja lisätä kierrätystuotteiden käyttöä rakennusmateriaaleissa.

– Pelkästään yksittäisillä toimenpiteillä ei pystytä vauhdittamaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Kiertotaloutta voidaan edistää rakennuksen koko elinkaaren aikana, mikä edellyttää sitoutumista ja yhteistyötä koko rakentamisen ketjulta ja alalta, Pyhäjärvi sanoo.


Kysy lisää:

Myynnin yhteystiedot:


 

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit