Vettä läpäisevät kiveykset osana hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Hulevesien hallinta vaatii uusia ratkaisuja. Vettä läpäisevistä pihakivistä on saatu hyviä kokemuksia.

Rakentaminen kaupunkialueilla lisää pinnoitettujen ja vettä läpäisemättömien pintojen alaa. Tämä estää hulevesien luontaisen imeytymisen maaperään ja aiheuttaa tulvia sekä suuria veden pintavirtaumia kaupunkialueilla.
Ruduksella on laaja valikoima hulevesien hallintaan soveltuvia tuotteita ja ratkaisuja. Ratkaisuja löytyy veden viivyttämiseen, johtamiseen, varastoimiseen ja miksipä ei myös haihduttamiseen, vaikka sen merkitys on Suomen olosuhteissa varsin vähäinen ilman kasvillisuuden tarjoamia avustavia palveluita.

Ruduksella on laaja valikoima hulevesien hallintaan soveltuvia tuotteita ja ratkaisuja.

Suomalaiset läpäisevät kiveykset

Yhtenä ratkaisuna Rudus on kehittänyt vettä läpäiseviä pihakiviä. Pihakivillä toteutettu pintarakenne läpäisee vettä joko saumoistaan tai sekä saumoista että kiven läpi. Läpäisevä betonikivi on riisikakkumaista huokoista betonia, josta vesi pääsee valumaan esteettä kiveyksen läpi pohjarakenteisiin. Jotta läpäisevästä pinnasta on hyötyä, myös kiveyksien pohjarakenteessa käytetään läpäiseviä kiviaineksia eli kiviaineksessa ei saa olla hienoainesta mukana.
Suosituksena on, että kiviaineksena käytetään vesiseulottuja kiviaineksia – etenkin silloin, kun on tarpeen maksimoida kiveyksen pohjarakenteen kantavuutta.

Ruduksen kaikki nurmi- ja hulevesikivet läpäisevät vettä erittäin hyvin. 

Läpäisevä kiveys - avoin tai suljettu järjestelmä

Läpäisevä kiveys voidaan toteuttaa avoimena, jolloin kaikki päällysteen läpäissyt vesi imeytetään maahan. Suljetussa järjestelmässä päällysteen läpi imeytynyt vesi viivytetään ja johdetaan rakenteesta pois. Yhdistetyssä järjestelmässä osa vedestä imeytetään, osa viivytetään ja osa johdetaan muualle.
Pohjamaan laadun tunnistaminen on olennainen osa hulevesien hallintaa. Jos maa on riittävän läpäisevä, voidaan käyttää avointa järjestelmää. Kohtalaisesti läpäisevän pohjamaan alueella voidaan käyttää yhdistettyä järjestelmää. Heikosti läpäisevillä alueilla on tyydyttävä suljettuun järjestelmään.
Suljetun järjestelmän käyttäminen voi tulla kysymykseen myös haitta-aineita sisältävien hulevesien puhdistamisessa, jolloin järjestelmästä ulos johdetaan suodatettua, laadultaan parempaa vettä.

Vettä läpäisevät kivet Rudus

Ruduksen nurmi- ja hulevesikivivalikoima - erittäin hyvä läpäisevyys

Ruduksen kaikki nurmi- ja hulevesikivet toimivat läpäisevän pinnan rakentamiseen erittäin hyvin.
Käytännössä läpäisevyys toteutetaan valitsemalla saumaan läpäisevä saumamateriaali eli sauma-aine, jossa ei ole hienoainesta mukana. Kiveyksen sauma voi olla joko sidottu tai sitomaton. Läpäisevien kiveysten saumaan käytettävän kiviaineksen pitäisi olla rakeisuudeltaan alkaen luokkaa 1-2 mm. Alaspäin avautuvassa rakenteessa hienoaines kulkeutuu läpi koko rakenteen.
VTT:n laboratoriossa tehdyissä veden läpäisevyystesteissä on huomattu, että maarakennuskankaat keräävät hienoaineksen ja tukkeutuvat nopeasti lähes vettä läpäisemättömäksi pinnaksi. Tämä kannattaa huomioida rakenteiden suunnittelussa.

Vettä läpäisevien kiveysten asennuskohteista rohkaisevia kokemuksia

Ruduksen tavoitteena on antaa valmiita ratkaisuja, joita voidaan skaalata kohteen mittakaavaan sopivaksi.

Ensimmäiset vettä läpäisevät kivet on asennettu Helsingin Kuninkaantammen alueelle. Muutamia muitakin kohteita on asennettu. Kokemukset ovat lupaavan rohkaisevia. Kivi on kestänyt ympäristön rasitukset ja läpäisevyys on säilynyt hyvällä tasolla.
Jos pinnan pitää olla yhtenäinen, tasainen ja esteetön, niin tällöin läpäisevästä betonista valmistettu Hule-Kartanokivi tai joku muu kivikoko on hyvä vaihtoehto.

Huokoinen vettä läpäisevä betoni ei kestä yhtä hyvin nastarengaskulutusta kuin normaali betonikivi. Tästä syystä kiveä suositellaan alueille, jossa on vähän tai ei ollenkaan nastarenkaiden aiheuttamaa kulutusta.
Hule-Kartanokivi kehitettiin hulevesien hallintaa tutkineen VTT:n Class- hankkeen pilottihankkeita varten. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi joukkoliikennepysäkit, pysäköintiruudut, pelastustiet, piha-ja puistoalueiden sekä torien ja aukioiden kiveykset.

Vettäläpäisevä Hule-Kartanokiveys Helsingin Kaarelasta

Kuva (yllä): Vettäläpäisevällä Hule-Kartanokivellä saa yhtenäisen, tasaisen ja esteettömän pinnan. Kuva on Helsingin Kaarelasta Kuninkaantammenkierto-kadulta.

Hulevesien hallinnan ratkaisut tarpeen mukaan

Mahdollisuudet nykyisten tuotteiden uudenlaiseen käyttöön ja hulevesiratkaisujen kehittämiseen ovat lähes rajattomat. Hulevesien hallinnan tarpeiden tunnistamisen myötä uusiakin tuotteita tullaan kehittämään. Ruduksen tavoitteena on antaa valmiita ratkaisuja, joita voidaan skaalata kohteen mittakaavaan sopivaksi.
Hyvät valmiudet hulevesiratkaisujen tarjoamiseen antaa Ruduksen vankka osaaminen kiviaineksissa, valmisbetonissa, infratuotteissa, putkissa ja kaivoissa sekä maisematuotteissa.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Jaani Turunen
Asiakasryhmäpäällikkö, maisemasuunnittelija
Rudus Oy
Betonituotteet, Maisematuotteet
040 8484 255
jaani.turunen@rudus.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit