Kirjoverkkoperhoselle jopa entistä parempi ydinalue Sipoossa

Sipoossa Bastukärr II -kaava-alueella havaittiin YVA-menettelyn aikana kirjoverkkoperhonen. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaamiseksi laadittiin kirjoverkkoperhoselle erillinen suojelu- ja seurantaohjelma.

Bastukärrin työpaikka-alueen laajennusta suunnitellaan muun muassa logistiikkatoimintoja varten. Tonttien rakentaminen edellyttää alueen tasaamista louhinnalla.
Rudus Oy suunnittelee avaavansa kaava-alueelle toimipisteen, jonka tarkoituksena on toteuttaa tulevaa kaavaa ja jalostaa alueen tasaamisesta syntyvästä louheesta kiviainestuotteita rakentamisen tarpeisiin

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on otettu tarkoin huomioon kirjoverkkoperhonen, joka on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji. Tavoitteena on lieventää lajiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lievennystoimille on Uudenmaan ELY-keskuksen lupa.

Suojelutaso paranee entisestään

Kirjoverkkoperhosen nykyisen ydinalueen laatu heikkenee melko nopeasti, koska se on kasvamassa umpeen. Ilman hoitotoimia kirjoverkkoperhonen katoaisi alueelta lähivuosina.
Ruduksen ja Faunatica Oy:n yhdessä laatiman suojelusuunnitelman myötä kirjoverkkoperhonen saisi nykyistä laadukkaamman, uuden ydinalueen kaava-alueen ulkopuolelta. Näin populaation koko voi kasvaa nykyisestä eli lajin suojelutaso paranisi.

Kirjoverkkoperhoselle kunnostetaan ja luodaan hyvänlaatuista elinympäristöä vähintään kaksinkertainen määrä hankealueella nykyisin olevaan verrattuna.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Liisa Suhonen
liisa.suhonen@rudus.fi
puh 040 537 3030

www.rudus.fi/yva-hankkeet