Vastuullisuus 1 2150x300

Vastuullinen työympäristö on turvallinen – tavoitteena nolla tapaturmaa

Rudus hoitaa betoniporraselementtien valmistuksen ja toimitukset paitsi ammattitaidolla, myös vastuullisesti. Työntekijöiden jatkuva koulutus, hyvät työsuunnitelmat ja työnohjaus, turvallinen toiminta työmaalla ja tarkka laadunvalvonta takaavat, että suurimmatkin porraselementit toimitetaan perille turvallisesti. Työturvallisuuden ja työntekijöiden sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi Ruduksella huomioidaan myös ympäristövastuu ja yritystoiminnan taloudellinen vastuu.

Ruduksen tavoite on toteuttaa jokainen projekti turvallisesti vaarantamatta kenenkään terveyttä. Viime vuosina turvallisuutta edistäviin laitteisiin ja välineisiin sekä toimintatapoihin on panostettu huomattavasti.

Systemaattinen työ työturvallisuuden kehittämisessä tuottaa tuloksia. Tapaturmien määrä on Ruduksella vähentynyt kuluneiden vuosien aikana, ja tulevaisuuden tavoite on vähentää tapaturmat pyöreään nollaan.

Ruduksen vastuullisuusteot pähkinänkuoressa

  • Kehitämme toimintaamme vastuuntuntoisesti estääksemme työtapaturmat ja ympäristövahingot.
  • Otamme vastuun asiakkaan tarpeen täyttämisestä ja pyrimme ylittämään hänen odotuksensa.
  • Panostamme tuotekehitykseen ja tutkimukseen, jotta voimme tarjota koko elinkaaren huomioivia ja ympäristöä säästäviä tuotteita.
  • Ympäristötavoitteinamme on lisätä energiatehokkuutta, edistää kiertotaloutta ja tukea luonnon monimuotoisuutta.
  • Pidämme huolta kannattavuudestamme ja tuotteidemme laadusta varmistaaksemme edellytyksemme toimia myös tulevaisuudessa.
  • Noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa.

Jokaiselle työntekijälle vähintään 12 tuntia turvallisuuskoulutusta

Ruduksen vastuullisuustyö alkaa ammattitaidosta. Esihenkilöitä, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita koulutetaan turvallisuusasioissa. Kaikkia Ruduksen hankkeissa työskenteleviä sidosryhmiä koskevat samat turvallisuuteen liittyvät säännöt, ja kaikilta Rudukselle töitä tekeviltä työntekijöiltä ja aliurakoitsijoilta edellytetään voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Työturvallisuutta kehitetään säännöllisissä pienryhmätyöpajoissa, joissa keskustellaan vaaranpaikoista ja pohditaan korjaavia toimia. Ryhmäkoulutuksissa on tärkeää, että jokainen työntekijä pääsee osaltaan vaikuttamaan työturvallisuuden kehittämiseen.

Tiesitkö, että Ruduksella on myös käytössään työturvallisuuteen keskittyvä harjoitusrata, Rudus-turvapuisto? Siellä henkilöstö pääsee käytännössä harjoittelemaan hyviä toimintamalleja ja työtapaturmatilanteissa toimimista.


Vastuullisuus 4 1200x300

Työturvallisuudesta viestitään ja puutteisiin reagoidaan nopeasti

Ruduksen henkilöstön tehtävänä on tarkkailla työturvallisuutta ja ilmoittaa havainnoistaan. Työntekijöiden käytössä on raportointisovellus, jonne kirjataan ja tallennetaan kaikki, myös positiiviset turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät havainnot. Sovelluksen ansiosta tieto kulkee juohevasti ja ongelmakohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Myös työntekijöiden ja esihenkilöiden hyvä kommunikaatio on olennainen osa työturvallisuutta. On ensiarvoista, että työmaalla kaikki vetävät yhtä köyttä ja jokainen pyytää ja saa tarvittaessa apua ja tukea kollegoilta.

Raskaiden elementtien turvallinen käsittely huomioidaan suunnittelussa

Vastuullisen työn pohjana ovat elementtiasennussuunnitelmat sekä elementtikohtaiset asennuspiirustukset ja asennusohjeet.

Vastuullisuus 2 450x600

Kaikkien elementtien painot lasketaan tarkasti ja niiden nostopisteet suunnitellaan huolella – turvallinen käsittely kuuluu portaiden suunnitteluun siinä missä rakenteelliset ja arkkitehtoniset vaatimuksetkin. Työssä käytetään vain asianmukaisia nostovälineitä, ja nostoista tehdään riskianalyysit. Myös elementtien raudoituksen turvallisuuteen ja oikeanlaisen betonimassan valintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Rudus pitää huolen myös siitä, että portaat toimitetaan rakennustyömaille asianmukaisesti. Kuljetusliikkeet perehdytetään Ruduksen työturvallisuusohjeisiin, joissa käydään tarkasti läpi muun muassa kuorman sidontaan, lastaukseen ja purkuun liittyvät turvallisuustekijät.

Ohjeita noudattamalla varmistuu, että porraselementtejä käsitellään ja varastoidaan turvallisesti ja oikein senkin jälkeen, kun elementit on toimitettu työmaalle.

Riskienarviointi ja auditoinnit tukevat vastuullista toimintaa

Ruduksen toiminta on auditoitua, ja siinä varmistetaan lakisääteiset vaatimukset. Työn laatua valvotaan Ruduksen laatukäsikirjan ja rakennusalan standardien mukaisesti.

Työmaille on annettu tarkat ohjeet esimerkiksi elementtien liitoksien ja jälkivalujen sekä porraselementtien jälkihoidon tarkastamiseen. Myös äänieristykseen ja siihen liittyviin materiaaleihin kiinnitetään huomiota jo hyvissä ajoin ennen asennusta.

Riskienarviointeja tehdään säännöllisesti kaikissa toimipisteissä. Poikkeavista ja harvoin toistuvista töistä tehdään aina erillinen riskienarviointi ennen työn aloittamista.

Ympäristövastuu tukee turvallista työympäristöä

Vihreä betoni lehti ikoni

Myös ympäristövastuu on Rudukselle tärkeää. Kiinnitämme huomiota logistiikkaratkaisuihin, ja pyrimme toimittamaan kohteisiin täysiä kuormia. Elementtien kuljetusmatkat pyritään myös aina optimoimaan suhteessa niitä valmistavien tehtaiden sijaintiin.

Panostamme vähähiilisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, joiden kehittäminen kaupalliseen tuotantoon on erityisesti tällä hetkellä liiketoimintamme keskiössä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Myös omien päästöjen vähentämiseksi on muun muassa investoitu sähkötrukkeihin ja led-valotekniikkaan. Suosimme sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka toimivat vastuullisesti ja käyttävät modernia, vähäpäästöistä kalustoa.

Rudus jatkokäyttää kierrätysmateriaalin tehokkaasti

Tuotekehityksen lisäksi kierrätettyjen kivipohjaisten rakennusmateriaalin hyödyntäminen on nykypäivää. Kaikki vastaanotettu kierrätysmateriaali jatkokäytetään sataprosenttisesti. Tiesitkö, että betonimurske toimii hiilinieluna ja on hiilinegatiivinen tuote?

Kierrätettyä betonia eli betonimursketta voidaan käyttää myös raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa korvaamaan osan luonnonkiviaineksesta. Näin on saanut alkunsa esimerkiksi Rudus Formento Uuma -kivi, joka on ympäristötietoisen pihakivivalinta.

Ympäristöystävällisemmillä tuotteillamme autamme tekemään Suomesta entistä kestävämmän paikan elää.


Lue lisää