Ilmastonmuutoksen taklaamiseen tarvitaan koko rakennusalaa

– ruduslaiset ovat sitoutuneita ympäristövastuuseen

Toimialamme on kritiikin kohteena julkisessa CO2-päästöihin liittyvässä keskustelussa. Alalla kuitenkin tapahtuu paljon ja kehitystyötä tehdään erittäin aktiivisesti. On selvää, että taistelemme yhdessä ilmastonmuutosta vastaan. Myös me ruduslaiset olemme vahvasti mukana. Olemme olleet jo pitkään.

Meillä on vahva näkemys siitä, että vastuullisuus kantaa pitkälle – ja mahdollistaa toimintaedellytyksemme myös tulevaisuudessa. Laaja osaamisemme, pitkälle kehitetyt ja omaksutut toimintatapamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ovat meille arkipäivää.

Terhi rauhamäki blogi rudus pro 5 2019

Ympäristöpäällikkönä olen erityisen ylpeä siitä, että Ruduksella lähdettiin tekemään vaikuttavia ympäristötekoja jo silloin, kun mikään taho ei niitä vielä vaatinut tai edes osannut kysyä: vuonna 2011 lanseerasimme vähähiilisemmän Ruduksen Vihreän betonin. Alan ensimmäinen luonnon monimuotoisuutta vaaliva ja edistävä ohjelma (Rudus LUMO -ohjelma) käynnistyi vuonna 2012. Jo 1990-luvulla aloitimme myös kierrätysbetonista valmistetun Betoroc-tuotteen tutkimukset ja kehittämisen.

Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi – Concrete Acts!

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat kaksi maapalloamme tällä hetkellä eniten uhkaavaa asiaa, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa, eikä ratkaisuja löydy keskittymällä yhteen kriisiin kerrallaan. Julkaisimme hiljattain Ruduksen Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelman, joka pureutuu näihin molempiin haasteisiin. Asetimme itsellemme kunnianhimoisen tavoitteen puolittaa koko arvoketjumme CO2-päästöt vuoteen 2035 mennessä.

Ympäristövastuuohjelma ja tavoitteet

On helppoa olla ympäristöasioista vastaavana töissä yrityksessä, joka on näin kehitysmyönteinen, ja jonka perusarvoihin kuuluu ympäristöasioiden edistäminen kaikilla tasoilla. Ympäristöasioita ei tarvitse myydä johdolle vaan on selvää, että niitä viedään eteenpäin ja kehitetään. Ympäristöasioille löytyy aina aikaa.

Pystymme jo nyt tarjoamaan vähähiilisiä tuotteita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2035 tavoitteen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitsemme kuitenkin oman panoksemme lisäksi laajaa yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Vihreiden tuotteiden kehittäminen ja kysyntä auttavat meitä ja asiakkaitamme päästöjen vähentämisessä. Lisäksi sementin tuotannon päästöjen vähentämiseen liittyvään tutkimukseen ja kehitystyöhön tarvitaan koko toimialaa.

LUMO-ohjelma seuraavalle tasolle

Ilmastonmuutosta hillitsevien ja luontokatoa estävien toimenpiteiden tulee kulkea käsi kädessä. Siksi Ruduksen ympäristövastuu on ilmastotekojen lisäksi ´yhtä paljon´ myös luonnon monimuotoisuuden vaalimista.

Yksi merkittävistä luonnon monimuotoisuuden uhista Suomessa on arvokkaiden avomaa-alueiden häviäminen. Meillä Ruduksella on ollut mahdollisuus ja halu vaikuttaa tähän, sillä käytössämme on laajoja avoimia kiviainesten ottoalueita eri puolilla Suomea. Kuluneen kymmenen vuoden aikana olemme onnistuneet lisäämään luonnon monimuotoisuutta verrattuna näiden alueiden tilaan ennen toimintaamme.

Rudus lumo ja hiilensidonta s

Merkittävin tekijä tässä on ollut se, että olemme suosineet perinteisen mäntymetsityksen sijaan alueiden avoimeksi jättämistä. Olemme parantaneet lajien elinympäristöjä, kylväneet ja siirtäneet avomaa-alueiden kasvilajeja kasvamaan ja leviämään, torjuneet vieraslajeja ja tehneet lukuisia muita toimenpiteitä, jotka ovat lisänneet ja vahvistaneet avointen alueiden kasvi-, hyönteis- ja eläinpopulaatioita. Mitä monimuotoisempi luonto on, sitä paremmin se kestää ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia. Tämän luonnon sopeutumisen lisäksi kehitämme Rudus LUMO -ohjelmaamme nyt siihen suuntaan, että luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi huomioimme toimenpiteissämme myös hiilensidonnan mahdollisuudet kasvillisuuteen ja maaperään.

Ruduksen hajallaan olevat alueet eivät kuitenkaan yksin riitä avointen alueiden monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseen Suomessa. Olisikin hyödyllistä luoda yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueista verkostoja, jotka olisivat lähellä toisiaan. Tällaisia yhteistyöavauksia toivoisin lisää.


Lisätietoja:


Terhi Rauhamäki

Ympäristöpäällikkö
Rudus Oy