Tavoitteena ravinteiden vähentäminen Siuntionjoessa

– Pölansissa rakennetaan pelto-ojaan yli puolen kilometrin pituinen pohjapatojen sarja

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Siuntion Pölansissa sijaitsevaan pelto-ojaan pitkän pohjapatojen sarjan. Maanomistajien aloitteesta käynnistetyn rakennusurakan tavoite on vähentää ojan penkoilta irtoavan maa-aineksen ja rehevöittävien ravinteiden kulkeutumista Bocksbäckenin ojasta Siuntionjokeen ja edelleen Itämereen. Pölansin hanke on osa WWF:n Itämeren suojelutyötä.

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Hankkeessa rakennetaan Bocksbäckenin ojaan pohjapatoja noin 700 metrin matkalle. Pohjapadot ovat matalia, kivillä verhoiltuja pohjassa olevia korokkeita tai kynnyksiä, joiden avulla vähennetään veden virtausnopeutta ojassa ja tasataan tulvia.

Patojen avulla varmistetaan myös, että vesi säilyy uomassa kuivina kausina. Tämä vähentää kuivan savipitoisen maan murenemista uomaan.

Bocksbäckenin rakennustyö on osa WWF:n laajaa Vesiensuojelu 4K-hanketta, jolla kohennetaan sisävesien tilaa Inkoon-, Ingarskilan ja Siuntionjoen valuma-alueilla ja vähennetään Itämeren ravinnekuormitusta.

Kaikkien kolmen joen valuma-alueilla jokiuomien eroosio ja sortuvat joenpenkat ovat hyvin yleinen ongelma. Bocksbäckenin rakennustyö on ensimmäinen Vesiensuojelu 4K-hankkeen kohde, jossa pureudutaan nimenomaan tähän ongelmaan.

Wwf - rudus bocksbäcken 2 copyright juha siekkinen  kosteikkomaailma

Kuva: © Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma


”Tällaisten kohteiden merkittävä lisääminen olisi vesiensuojelun kannalta hyvin tärkeää”, painottaa WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

”Virtausnopeuksien vähentäminen ja tulvien tasaaminen on nimenomaan sitä valuma-aluetasoista vesienhallintaa, jota tarvitaan entistä enemmän, kun rankkasateet ja muut säiden ääri-ilmiöt todennäköisesti lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä”, Jyrkänkallio-Mikkola sanoo.

Rudus sananmukaisesti tukemassa pohjapatojen rakentamista oikeilla kiviainestuotteilla.

Valuma-aluetasoisella vesienhallinnalla tarkoitetaan veden kulun säätelemistä kaikkialla vesistön valuma-alueella: pelloilla, metsissä ja rakennetuilla alueilla. Veden kulkua voi viivyttää muun muassa rakentamalla pohjapatoja, altaita ja kosteikkoja sekä säilyttämällä maa kasvillisuuden peittämänä.

– Pohjakynnyksiin tarvittavan merkittävän kiviainesmäärän lahjoitti Rudus Oy.

Bocksbäcken valikoitui kohteeksi muun muassa maanomistajien aloitteellisuuden ansiosta.

”Veden viivyttäminen pienissä sivu-uomissa on paljon helpompaa kuin suuressa joessa. Tällä hankkeella voimme omalta osaltamme parantaa vesiensuojelua Siuntionjoen alueella”, sanovat maanomistajat Rickard Backman ja Hanna Westman.

Rakennushankkeesta hyötyy myös Siuntionjoessa lisääntyvä erittäin uhanalainen meritaimen ja koko luonnon monimuotoisuus. Pohjapadoista rakennetaan esteettömät kalankululle ja patojen väliselle alueelle muodostuu vaelluskaloille nykyistä parempia suojapaikkoja.

Wwf - rudus bocksbäcken copyright wwf suomi

Kuva: WWF Suomi


Lisätiedot:


Pohjakynnyksiin tarvittavan merkittävän kiviainesmäärän lahjoitti Rudus Oy. Vesiensuojelu 4K-hankkeessa WWF työskentelee yhdessä maanomistajien kanssa Länsi-Uudellamaalla Inkoon-, Ingarskilan ja Siuntionjoen valuma-alueilla, jotta Itämeren kuormitusta saadaan vähennettyä ja sisävesien tilaa kohennettua. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja WWF. WWF:n rahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön WWF:lle tekemä suurlahjoitus.


Lähde: WWF Suomi tiedote 21.8.2020
Kuva/banneri: © Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit