Ruduksen vastuullisuuden tavoitteet ja tunnusluvut

Ruduksen vastuullisuuden tavoitteet määrittelevät tason ja suuntaviivat toiminnalle. Tavoitteet on laadittu yhteistyössä yhtiön eri liiketoimintojen kanssa ja niitä seurataan säännöllisesti.

Ruduksen turvallisuustavoitteet

Kaikki turvallisuustavoitteet koskevat sekä omia että aliurakoitsijoiden työntekijöitä.

Ruduksen turvallisuustavoitteet vuodelle 2021 ovat:

1. Nolla tapaturmaa –tavoite, ei kuolemantapauksia, ei vakavia tapaturmia

Jokainen työ voidaan suorittaa turvallisesti vaarantamatta ihmishenkiä. Voimme hyväksyä vain turvallisen tavan tehdä töitä. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Auditoimme toimintaamme ja varmistamme lakisääteisten vaatimusten ja LSR sääntöjen vaatimusten täyttymisen toiminnassamme.

2. Jokaiselle henkilölle annetaan 12 tuntia työturvallisuuskoulutusta

Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa. Koulutuksella varmistamme, että tunnemme työhön liittyvät riskit ja pystymme suorittamaan työtehtävät turvallisesti.

3. Vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen

Kirjaamme kaikki vaaratilanteet ja opimme niistä kuten tapaturmistakin. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan aikataulussa ja tapahtumasta saadut opit viedään henkilöstölle tiedottamalla ja kouluttamalla.

4. Aktiivinen osallistuminen työturvallisuusasioihin

Rudus järjestää työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannollisissa töissä työskentelevät omat ja urakoitsijoiden henkilöt osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn vähintään kerran neljännesvuosittain.

5. Turvallisuuden painopistealueet 2021
Turvallisuuden painopistealueina vuonna 2021 kiinnitämme erityistä huomiota:

  • Toimipisteiden ja tehtaiden siisteyteen ja järjestykseen
  • Sähköturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen
  • Auditointien laatuun ja poikkeamien korjaamiseen aikataulussa

6. Johdon työturvallisuuskeskustelu (SLI)

Yhtiön johto käy vuoden mittaan toimipisteissä säännöllisesti ja suorittaa johdon turvallisuuskeskustelun (SLI) toimipisteen henkilökunnan kanssa, taajuus on:

  • Toimitus-, Toimiala-, Liiketoiminta- ja Tuoteryhmäjohtajat min. 10 krt/vuosi
  • Hankinta-, Talous-, Myynti-, Henkilöstö-, Laatu- ja Kehitysjohtajat min. 4 krt/vuosi

 


Ruduksen ympäristötavoitteet

Ruduksen uudet ympäristötavoitteet astuivat voimaan vuoden 2021 alussa. Ympäristötavoitteiden päämääränä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

Asetetut tavoitteet kannustavat kierrätysraaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä jätteiden synnyn ehkäisyyn. Tavoitteena on myös LUMO-ohjelman huomioiminen jälkihoitosuunnitelmissa. Näiden lisäksi tavoitellaan parempaa vuoropuhelua ja yhteistyötä naapureiden kanssa sekä aktiivista ympäristöhavaintojen raportointia.

Ruduksen ympäristötavoitteet vuosille 2021-2023

Kierrätysraaka-aineiden ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen

Kierrätystä ja materiaalitehokkuutta edistetään kaikilla toimipaikoilla. Kierrätysraaka-aineiden hyödyntämiseksi haetaan uusia mahdollisuuksia aktiivisesti etenkin valmisbetoniasemilla ja betonituotetehtailla. Kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen lisäämisellä edistetään kiertotaloutta ja vähennetään toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kierrätys-liiketoiminnassa betonimurskeen kierrätysaste on jatkossakin 100 %.

Energiatehokkuus

Energian kulutusta seurataan kaikilla liiketoiminnoilla toimipistekohtaisesti soveltuvaa tuoteyksikköä kohti kuukausittain. Toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvasti. Myös vedenkulutusta seurataan toimipistekohtaisesti ja sen käyttöä pyritään vähentämään. Polttoaineen kulutusta vähennetään siirtymällä sähkökäyttöisiin murskauslaitoksiin siellä, missä se on mahdollista.

Rudus Oy on liittynyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Sopimuksessa on asetettu 8 %:n energiansäästötavoite vuosikulutukselle sopimuskauden loppuun mennessä.

Jätteiden synnyn ehkäisy

Syntyvien jätteiden määrää ja laatua seurataan toimipistekohtaisesti. Jätteiden määrän vähentämisen lisäksi tavoitteena on tehostaa jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Valmisbetoni- ja betonituoteliiketoiminnoissa keskitytään ylijäämäbetonin minimoimiseen ja kierrättämiseen.

Ympäristöhavainnot

Työntekijöitä kannustetaan tekemään ympäristöhavaintoja. Ympäristöhavaintoja ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä seurataan säännöllisesti.

Ruduksella kaikki työntekijät ovat tietoisia toimintaa koskevien lupien ja ohjeiden sisällöstä ja noudattavat turvallista toimintatapaa. Jokaisen Ruduksen työntekijän ja alihankkijan on suoritettava toimintaamme räätälöity ympäristöturvallisuuskorttikoulutus.

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Luonnon monimuotoisuutta edistetään Rudus LUMO -ohjelman avulla. Kaikissa maanottoalueiden jälkihoitosuunnitelmissa arvioidaan LUMOn mahdollisuudet ja LUMOn mukaisia toimenpiteitä otetaan joka vuosi mukaan osaan jälkihoitosuunnitelmista.

Naapuriyhteistyö

Naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Jokaiselle toiminnassa olevalle toimipaikalle tehdään naapuriyhteistyön vuosisuunnitelma.


Sertifikaatit

Toiminnallamme on standardien ISO 9001 mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä, ISO 14001 mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ISO 50001 mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä sekä ISO 45001 mukaisesti sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä.

Sertifikaatit löytyvät verkkosivuilta kohdasta Tuotteet kunkin tuoteryhmän etusivulta Tuotteisiin liittyvää lisätietoa / Sertifikaatit ja DoP.


Raportointi / CRH

CRH:n vastuullisuusraportissa kerrotaan miten CRH:n talouteen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöön liittyvää toimintaa johdetaan ja miten toiminta kehittyy. Rudus ja muut CRH:n alla toimivat yhtiöt raportoivat emoyhtiölle vastuullisuusteemoihin liittyviä tunnuslukuja, joita seurataan aktiivisesti.

Tutustu CRH:n vastuullisuusraporttiin sekä CRH-yritysten parhaisiin kehitysprojekteihin.

Lue lisää CRH:n verkkosivuilta:


Rudus on saanut tunnustusta tekemästään vastuullisuustyöstä

Rudus on palkittu Suomessa työturvallisuuskilpailuissa kaikilla toimialoillaan useana vuonna. Esimerkiksi Rudus on voittanut Betoniteollisuuden järjestämän valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun vuosina 2014 ja 2015. Lisäksi Ruduksen tehtaita on palkittu sarjojensa voittajina vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2014 Rudus Oy ja sen myötä kilpailussa voittaneet Ruduksen tehtaat (Kiteen elementtitehdas, Kuopion valmisbetonitehdas sekä Orimattilan betonituotetehdas) valittiin poikkeuksellisesti kokonaiskilpailun voittajaksi johtuen osakilpailuvoittajien tasaväkisyydestä, mutta myös Ruduksen johdolta tulleen tuen ja ohjauksen ansiosta.

Rudus voitti eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan palkinnon Rudus Lumo -ohjelmallaan syksyllä 2016. Palkittu Lumo-ohjelma ja kisassa toisessa sarjassa kilpaillut Ekosysteemihotelli ovat uudenlaisia toimintatapoja. Vuonna 2019 Rudus sai UEPG:n kunniamaininnan sarjassa, jossa korostettiin kiviainestoimijan yhteistyötä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Rudus osallistui kilpailuun vuosia kestäneellä hankkeella, jossa Hyvinkäällä sijaitseva Suomiehen vanha soranottoalue muutettiin virkistysalueeksi ja arvokkaiden avomaaympäristön lajien elinympäristöksi.
Kilpailu on järjestetty aikaisemmin vuosina 2010 ja 2013. Vuonna 2013 Rudus voitti Terveys ja turvallisuus -sarjan Rudus turvapuisto -hankkeella.

Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmä myönsi vuonna 2013 Lauri Kivekkäälle (Rudus Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka), Jorma Saari -tunnustuspalkinnon hänen ansioistaan työturvallisuutta edistävässä toiminnassa.